eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chłopice › Wykonanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku byłej sali gimnastycznej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku byłej sali gimnastycznej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHŁOPICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chłopice 149A

1.5.2.) Miejscowość: Chłopice

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-561

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chlopice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97f4de38-a264-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku byłej sali gimnastycznej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97f4de38-a264-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151305

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043796/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór inwestorski nad zadaniem Przebudowa budynku byłej sali gimnastycznej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080981

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 23908,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienia obejmuje wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad całym ww. zadaniem inwestycyjnym poprzez zaangażowanie odpowiedniej ilość inspektorów nadzoru, posiadających uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, w branżach określonych w SWZ i ofercie. Zadanie inwestycyjne objęte wielobranżowym nadzorem inwestorskim realizowane jest na podstawie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej „Zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na budynek usługowo – mieszkalny z przebudową i nadbudową dachu” na działce nr ew. 1389/13, 1389/7 położonej w Chłopicach. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy działającego poprzez Inspektorów Nadzoru należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umów na roboty budowlane. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy określony został w § 1 ust. 4 - 9 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych wielobranżowym nadzorem inwestorskim stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia dostępny jest w załączniku nr 8 do postępowania na roboty budowlane dostępnego pod linkiem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e092e3c6-956d-11ed-b4ea-f64d350121d2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23985,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55104,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23985,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7952108955

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23985,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.