eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542822059

1.5.8.) Numer faksu: 542822031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-991fc0f6-c323-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096550/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138665

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023.EW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu oraz oprogramowania wraz z transportem, montażem, instalacją i konfiguracją oraz przeprowadzenie szkoleń i wykonanie dokumentacji poszczególnych elementów zamówienia, wykonanie prac wdrożeniowych oraz realizację usług w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
2. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiadający wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806).
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła i posiada wszystkie składniki potwierdzające legalność ich pochodzenia (np. oryginalne opakowanie, oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz dostępu, itp.) oraz nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), a także pochodzi z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek.
5. Wykonawca zobowiązany jest przygotować, wdrożyć dokumentację SZBI w tym Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym oraz przeprowadzić szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

6. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazw marek (firm), wyrobów czy technologii, w myśl art. 99 ust. 2 – 7 oraz art. 101 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów, „produktów” ma wyłącznie charakter przykładowy. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów i technologii, których równoważność opisano w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych lub wyższych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp.
6. Wizja lokalna ma charakter wyłącznie fakultatywny. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla którego będzie realizowany przedmiot zamówienia, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000-1 – Urządzenia komputerowe
48820000-2 – Serwery
32420000-3 – Urządzenia sieciowe
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
31682530-4 – Awaryjne urządzenia energetyczne
30237200-1 – Akcesoria komputerowe
72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania
80511000-9 – Usługi szkolenia personelu

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, w okolicznościach o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

W dniu 23.03.2023 r. Wykonawca CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom– oferta nr 1 złożył na Platformie zakupowej Zamawiającego Formularz oferty wraz z oświadczeniem w postaci elektronicznej (data odszyfrowania oferty: 24.03.2023 r., godz. 10:15:20). W trakcie weryfikacji podpisu dokumentu - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem, weryfikator nie wykrył wśród przesłanych plików żadnego pliku z podpisem. Brak certyfikatu podpisu lub pieczęci elektronicznej uniemożliwia przeprowadzenie procesu elektronicznego pozwalającego na jednoznaczne potwierdzenie pochodzenia weryfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oznacza to, że w przypadku braku odpowiedniego podpisu elektronicznego złożona oferta jest nieważna. Z art. 73 § 1 k.c. wynika natomiast, że niezachowanie postaci elektronicznej oferty opatrzonej podpisem zaufanym albo osobistym, stanowiącej dokumentową formę czynności prawnej, skutkuje jej nieważnością. Złożenie oferty w niewłaściwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym.
Złożone w niniejszym postępowaniu dokumenty Wykonawcy zawierają nieważne i nieskuteczne oświadczenie woli w zakresie warunków zamówienia oraz zostały złożone niezgodnie również z zapisami działu 12 pkt. Opis sposobu złożenia oferty ust. 3 pkt. 6) Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie scanu oferty jako dokumentu elektronicznego (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W takim przypadku oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna zarówno z ustawą Pzp jak
i ustawą k.c. i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Pzp.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę sprzeczną z warunkami określonymi w SWZ. Tym samym, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna przepisami ustawy oraz jest nie ważna na podstawie odrębnych przepisów”.
Wobec powyższego oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Pzp.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła tylko 1 oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Pzp, gdyż jej treść jest niezgodna przepisami ustawy oraz jest nie ważna na podstawie odrębnych przepisów.
W związku z tym, iż została złożona tylko 1 oferta, która podlega odrzuceniu a nie złożono postępowaniu o udzielenie zamówienia żadnej kolejnej oferty zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.