eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Kujawski › Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542822059

1.5.8.) Numer faksu: 542822031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-991fc0f6-c323-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096550/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, dokumenty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Ofertę, dokumenty, a także oświadczenie o
jakim mowa w Rozdziale 6 i 7 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Gmina Aleksandrów Kujawski informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Urzędu ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Brzdęk kontakt mail: inspektorochronydanych@gmina-aleksandrowkujawski.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2023.EW prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023.EW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu oraz oprogramowania wraz z transportem, montażem, instalacją i konfiguracją oraz przeprowadzenie szkoleń i wykonanie dokumentacji poszczególnych elementów zamówienia, wykonanie prac wdrożeniowych oraz realizację usług w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
2. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiadający wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806).
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła i posiada wszystkie składniki potwierdzające legalność ich pochodzenia (np. oryginalne opakowanie, oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz dostępu, itp.) oraz nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), a także pochodzi z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek.
5. Wykonawca zobowiązany jest przygotować, wdrożyć dokumentację SZBI w tym Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym oraz przeprowadzić szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

6. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazw marek (firm), wyrobów czy technologii, w myśl art. 99 ust. 2 – 7 oraz art. 101 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów, „produktów” ma wyłącznie charakter przykładowy. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów i technologii, których równoważność opisano w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych lub wyższych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp.
6. Wizja lokalna ma charakter wyłącznie fakultatywny. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla którego będzie realizowany przedmiot zamówienia, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000-1 – Urządzenia komputerowe
48820000-2 – Serwery
32420000-3 – Urządzenia sieciowe
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
31682530-4 – Awaryjne urządzenia energetyczne
30237200-1 – Akcesoria komputerowe
72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania
80511000-9 – Usługi szkolenia personelu

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, w okolicznościach o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
a) Cena brutto oferty za wykonanie zamówienia (C) – 60%
b) Okres gwarancji jakości na serwery, macierz i przełączniki sieciowe (Gw) – 20%
c) Termin dostawy sprzętu (serwery, macierz i przełączniki sieciowe, UPS) – 20%

2. Sposób przyznawania punktów:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 60 %

C = (Cmin./Cbad.) x 60

gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Cbad. – cena (brutto) oferty badanej
2) Okres gwarancji jakości na serwery, macierz i przełączniki sieciowe – 20%

Gw = (Gwbad./Gwmax.) x 20
gdzie:
Gw – ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gwbad. – ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gwmax – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

3) Termin dostawy sprzętu (serwery, macierz i przełączniki sieciowe, UPS) – 20%
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Termin dostawy sprzętu”:

Maksymalny termin realizacji zadania wynosi 60 dni – 0 pkt,
Termin realizacji zadania – 36 – 59 dni – 10 pkt,
Minimalny termin realizacji zadania – 35 dni i mniej – 20 pkt.

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego terminu realizacji zadania dla przedmiotu zamówienia, bądź też wpisze w ofercie „0 (zero)”, bądź też wpisze w ofercie termin realizacji zadania dłuższy niż 60 dni, to przyjmuje się, że termin realizacji zadania wynosi 60 dni, a tym samym Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 pkt.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert (PŁ=C+Gw+T),
gdzie:
PŁ – łączna ilość punktów
C – liczba punktów w kryterium: Cena brutto oferty za wykonanie zamówienia
Gw – liczba punktów w kryterium: Okres gwarancji jakości na serwery, macierz i przełączniki sieciowe
T – liczba punktów w kryterium: Termin dostawy sprzętu (serwery, macierz i przełączniki sieciowe, UPS)
4. Minimalny okres gwarancji jakości na serwery, macierz i przełączniki sieciowe (Gw) – 48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
5. Maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji jakości na serwery, macierz i przełączniki sieciowe (Gw) –– 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej otrzyma 20 pkt.
6. W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości na serwery, macierz i przełączniki sieciowe (Gw) – licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości (Gw) przyjmie okres gwarancji jakości (Gwmax.) jako 60 miesięcy liczony od daty odbioru przedmiotu umowy.
7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
8. Oferowany okres gwarancji jakości liczony w pełnych miesiącach należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do swz.
9. Oferowany termin dostawy sprzętu liczony w dniach należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do swz.
10. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Szczegółowy sposób oceny ofert został opisany w dziale 17. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na serwery, macierz i przełączniki sieciowe (Gw)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy sprzętu (serwery, macierz i przełączniki sieciowe, UPS)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1.4. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę, polegającą na dostawie sprzętu komputerowego wraz serwerem i oprogramowaniem o wartości co najmniej 130 000,00 zł brutto;

Uwagi:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w pkt. 1.4. powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie).

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wartości dostaw, przedmiot (zakres prac zgodnie z warunkiem jw.), daty wykonania i odbiorców wymienionych dostaw oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ „Wykaz dostaw”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w Dziale 15:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o aktualności informacji wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ.
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ust. 1), 2) i 3) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w dziale 7 ust. 1 lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Dziale 6:
a) Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty–według załącznika nr 9

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
3) Zmiany lub wprowadzenia nowego zakresu realizacji części Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy, o ile Wykonawca spełni warunki określone w Umowie oraz obowiązujących przepisach prawa.
4) Zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności:
a) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego,
b) wstrzymania lub wydłużającego się terminu dostaw produktów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
c) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia,
d) konieczności wykonania prac dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy,
e) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
f) w wyniku wystąpienia przyczyny organizacyjnej leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności polegającej na braku możliwości odbioru sprzętu przez przedstawiciela Zamawiającego (z powodu absencji pracowniczej, tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy) lub z powodu zmiany miejsca dostawy,
g) w wyniku wystąpienia przyczyn technicznych niezawinionych przez Wykonawcę, związanych w szczególności z okresowym brakiem dostępności u producenta lub wstrzymaniem produkcji sprzętu, poparte oświadczeniem producenta sprzętu lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta),
h) wynikających z działania podmiotów trzecich, uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w określonym w Umowie terminie,
5) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub wynagrodzenia na skutek następujących okoliczności:
a) niedostępności na rynku urządzeń spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń; Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Przedmiotu Umowy na sprzęt o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w Umowie; Fakt wycofania z produkcji lub zaprzestania produkcji winien być potwierdzony oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,
b) pojawienie się na rynku sprzętu nowszej generacji lub przewyższających oferowane na dzień składania ofert parametry techniczne; Dopuszcza się modyfikację sprzętową wynikającą z postępu technologicznego z zachowaniem wymaganych funkcjonalności,
Szczegółowe zmiany umowy zostały określone w § 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.