eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybno › "Dostawa Oleju Opa這wego Lekkiego Ekoterm Plus do Kot這wni Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego w 2023 roku"Og這szenie z dnia 2023-03-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
„Dostawa Oleju Opa這wego Lekkiego Ekoterm Plus do Kot這wni Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa z Oddzia豉mi Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00068105200000

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: D逝ga, 11

1.5.2.) Miejscowo嗆: Rybno

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-514

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 468611603

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sprybno@gminarybno.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://sprybno.szkolna.net/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Dostawa Oleju Opa這wego Lekkiego Ekoterm Plus do Kot這wni Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-902ca61d-ca46-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00150879

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-902ca61d-ca46-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

2. Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-902ca61d-ca46-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze”(„Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).

zgodnie z SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
3. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
4.Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania do Platformy e-Zam闚ienia.

5.Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).

6.Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.

7. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.

8. Zamawiaj帷y na dokumentach wymaga na dokumentach za這瞠nia w formie podpisu osobistego , podpisu zaufanego lub kwalifikowanego

Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.304.1.2023.

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do cel闚 grzewczych do Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego.
Olej opa這wy ma spe軟ia wymagania Zamawiaj帷ego opisane niniejszej SWZ oraz Rozporz康zeniu Ministra Finans闚 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrob闚 energetycznych (Dz. U. z 2022 poz. 2633) i musi charakteryzowa si parametrami odpowiadaj帷ymi normie PN-C-96024:2020-12 lub r闚nowa積ymi.
2. Wymagana jako嗆:
a) warto嗆 opa這wa nie ni窺za ni 42,6 MJ/kg ;
b) temperatura zap這nu nie ni窺za ni 56 0C;
c) zawarto嗆 wody nie wi璚ej ni 200 mg/kg;
d) ca趾owita zawarto嗆 zanieczyszcze nie wi璚ej ni 24 mg/kg;
e) zawarto嗆 siarki nie wi璚ej ni 0,10 %(m/m) ;
f) temperatura p造ni璚ia nie wy窺za ni -20 0C ;
g) g瘰to嗆 w temperaturze 15 0C nie wy窺za ni 860 kg/m3;
3. Wymagana jest nale篡ta staranno嗆 przy realizacji zobowi您a umowy.
4. Dostawa oleju opa這wego b璠zie odbywa si sukcesywnie, w miar potrzeby Zamawiaj帷ego, ka盥orazowo na podstawie zam闚ienia cz窷ciowego sk豉danego przez Zamawiaj帷ego, okre郵aj帷ego ilo嗆 dostawy.

zgodnie z SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ym kryterium:
cena/litr oleju opa這wego – 100%
2. Powy窺zemu kryterium Zamawiaj帷y przypisa nast瘼uj帷e znaczenie:
Cena ofertowa brutto za litr oleju opa這wego – 100 % (waga) – 100 punkt闚 max.

Cena najta雟zej oferty
C = ------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty
Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punkt闚.
a) Oferta, kt鏎a otrzyma najwi瘯sz liczb punkt闚 zostanie uznana za najkorzystniejsz, a pozosta貫 oferty b璠 sklasyfikowane zgodnie z liczb uzyskanych punkt闚. Realizacja zam闚ienia zostanie powierzona Wykonawcy, kt鏎ego oferta uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚.
b) Zamawiaj帷y odrzuca ofert, je瞠li:
a) jest niezgodna z ustaw lub jej tre嗆 nie odpowiada tre軼i specyfikacji warunk闚 zam闚ienia, z zastrze瞠niem art. 223.ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
b) jej z這瞠nie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis闚 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera ra膨co nisk cen w stosunku do przedmiotu zam闚ienia,
d) zosta豉 z這穎na przez Wykonawc wykluczonego z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia,
e) zawiera b喚dy w obliczeniu ceny,
f) Wykonawca wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego terminie nie wyrazi zgody na poprawienie na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art 223 ust .2 pkt 3 ustawy Pzp,
g) Wykonawca nie wyrazi zgody, o kt鏎ej mowa w art. 220 ust. 3 ustawy Pzp, na przed逝瞠nie terminu zwi您ania ofert,
h) jest niewa積a na podstawie odr瑿nych przepis闚.
c) Zamawiaj帷y uniewa積ia post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 255 ustawy Pzp. W przypadku uniewa積ienia post瘼owania, Zmawiaj帷y niezw這cznie zawiadamia o tym fakcie, podaj帷 uzasadnienie fatyczne i prawne, wszystkich Wykonawc闚 oraz udost瘼nia informacj w tym zakresie na stronie internetowej.
d) Zamawiaj帷y dokonuje oceny ofert w kontek軼ie ra膨co niskiej ceny zgodnie z art. 224 ustawy Pzp.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您anych w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z p騧n. zm.). i spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one w art. 112 pkt 2
a) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

b) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
posiada posiada aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt 1, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
4. Zamawiaj帷y przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego 膨da kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo軼i wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowie Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-04 15:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platforma: e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 16:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.