eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów Mazowiecki › Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4119W w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119WOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4119W w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014900974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 300

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 722 30 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdp.pwz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.pwz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48ae974a-b3b4-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4119W w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48ae974a-b3b4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00078815/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108639

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4119W w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W” w następującym zakresie:

1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, frezowanie nawierzchni, wycinka drzew, karczowanie pni, przesadzenie drzew, odhumusowanie, roboty rozbiórkowe, utylizacja materiałów z rozbiórki, demontaż znaków drogowych.
2) Roboty ziemne: wykopy pod jezdnię, chodniki, zjazdy i rowy, wykopy związane
z zabezpieczeniem kabli elektrycznych i telefonicznych, formowanie
i zagęszczanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
3) Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych na ławie z betonu C12/15 najazdowych 15x22 cm, wystających 15x30 cm, ustawienie oporników betonowych na ławie z betonu C12/15 wtopionych 12x25 cm, ustawienie krawężników kamiennych wystających 15x30 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cem. – piask. C3/4, wykonanie nawierzchni z płyt ostrzegawczych i płyt z warstwą ścieralną typu szorstkiego (płukaną), wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm.
4) Podbudowy i nawierzchnie – wykonanie: warstwy odsączającej z pospółki o gr.10 cm, wykonanie warstwy z piasku gr. 20 cm, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (dowóz z wytwórni) C 1,5/2,0 gr. 20 cm, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 10 cm, podbudowy z betonu C12/15 (B-15) gr. 22 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudów i nawierzchni bitumicznych, wzmocnienie nawierzchni jezdni siatką z włókna szklanego o wytrzymałości na wydłużenie w kierunku podłużnym i porzecznym 120 kN/m, podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P PMB 25/55-60 KR3 gr. 7 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 KR3 gr. 5 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 KR3 gr. 4 cm, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
5) Roboty wykończeniowe i dodatkowe: układanie rur osłonowych dwudzielnych, wyrównanie skarp i poboczy, umocnienie skarp płytami ażurowymi, humusowanie z obsianiem skarp trawą.
6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
7) Oświetlenie przejścia dla pieszych: kopanie rowów, ułożenie kabli, zasypanie rowów, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie uziemienia słupów, pomiary sprawdzające.
8) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9) Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r poz. 110) wykonawca wykona zamówienie przy udziale minimum 10 % pojazdów elektrycznych i/lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Jako pojazd należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu złożono oferty, z których najtańsza opiewa kwotę 541 200,00 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia 285.415,00 zł i nie może zwiększyć kwoty do ceny oferty. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 541200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 598063,96 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.