eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa produktów jednorazowego użytkuOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa produktów jednorazowego użytku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PL.2012+ Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141171910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ks. J. Poniatowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-901

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 781699955

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.zacharewicz@2012plus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgenarodowy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.pgenarodowy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomością

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa produktów jednorazowego użytku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a81ec6da-a54c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ/IV/6/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów jednorazowego użytku na PGE Narodowy w Warszawie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39222000-4 - Artykuły cateringowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z pismem Wykonawcy Packman Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 05 – 119 Łajski, które wpłynęło do siedziby Spółki w dniu 14 marca 2023 r. dot. błędnie określonych wymagań przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz braku możliwości ich spełnienia w zakresie dostarczenia kubka do piwa koloru białego z materiału CPLA-PLA – działając na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, które obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.