eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dominów › Roboty w zakresie sukcesywnego wykonywania bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych, osiedlowych w sołectwach na terenie gminy Głusk w latach 2023 i 2024Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty w zakresie sukcesywnego wykonywania bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych, osiedlowych w sołectwach na terenie gminy Głusk w latach 2023 i 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dominów

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-388

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81-75-18-760

1.5.8.) Numer faksu: 81-75-18-650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: glusk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty w zakresie sukcesywnego wykonywania bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych, osiedlowych w sołectwach na terenie gminy Głusk w latach 2023 i 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02122f89-ca3f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041935/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Bieżące utrzymanie dróg – roboty w zakresie sukcesywnego wykonywania bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych, osiedlowych w sołectwach na terenie gminy Głusk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02122f89-ca3f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej postępowania: https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@glusk.pl (Uwaga! nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia , dostępny, na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisuoraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa powyżej w pkt 6, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (zamawiający dopuszcza także format RAR)
i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa powyżej w pkt 6, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (zamawiający dopuszcza także format RAR) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert(sposób składania ofert opisano w rozdziale XI SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, e-mail: sekretariat@gusk.pl, nr tel.: 817518760, fax: 817518650.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
ze względu na limit znaków pozostała treść w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty w zakresie sukcesywnego wykonywania bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych, osiedlowych w sołectwach na terenie gminy Głusk w latach 2023 i 2024,które będą wykonywane wg poniżej wymienionych pozycji:
1) Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z kruszywa równiarką wraz z zagęszczaniem walcem stalowym – bez dowozu materiału kamiennego przy szerokości nawierzchni drogowej 3 – 4 m; - szacunkowo 20 000 mb
2) Mechaniczne profilowanie istniejących nawierzchni gruntowych i tłuczniowych równiarką bez zagęszczania walcem stalowym o szerokości nawierzchni drogowej 3 - 4 m; - szacunkowo 1 000 mb
3) Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez uzupełnianie jej ubytków (dziur) kruszywem budowlanym lub kruszywem mineralnym wraz z zagęszczeniem mechanicznym (wałowanie walcem stalowym) z transportem tego materiału na wskazaną drogę na terenie gminy. Materiał (kruszywo) przekaże Wykonawcy Zamawiający. – szacunkowo 40 000 m2
4) Wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa budowlanego i/lub kruszywa mineralnego (materiał przekaże Zamawiający) o średniej grubości w-wy do 15 cm, a roboty polegają na wykonaniu koryta, dowiezieniu, rozgarnięciu i wyprofilowaniu dostarczonego kruszywa oraz jego uwałowanie walcem stalowym; - szacunkowo 4 000 m2
5) Wykonanie pobocza drogowego z kruszywa wraz z zagęszczeniem o szerokości od 0,5 m do 0,7 m (przy krawędzi jezdni bitumicznej). Roboty polegają na dowiezieniu, rozłożeniu, profilowaniu i zagęszczeniu materiału powierzonego przez Zamawiającego; - szacunkowo 8 000 mb
6) Wykonanie rowu odwadniającego o głębokości do 1 m wzdłuż dróg gminnych; - szacunkowo 300 m3
Uwaga ! Podane ww. zakresy robót maja charakter szacunkowy (służący do obliczenia ceny oferty) i w trakcie realizacji tego zadania mogą ulec zmianie ( zmniejszeniu lub zwiększeniu między ww. pozycjami ) w zależności od potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie wykonanych robót będzie odbywało się na podstawie cen jednostkowych, podanych w formularzu cenowym – i faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego .
4. Warunki realizacji robót:
1) Zakres robót utrzymaniowych i remontowych objętych umową realizowany będzie według potrzeb Zamawiającego, który wskaże Wykonawcy teren prac (konkretną drogę/ drogi) przewidziane w danym okresie.
2) Zamawiający w dniu podpisania umowy przekazuje 2sztuki urządzeń GPS, które Wykonawca zamontuje na sprzęcie drogowym tj. równiarce, walcu bądź innym sprzęcie, który zostanie użyty do realizacji zamówienia.
3) Roboty prowadzone przy użyciu równiarki i walca, bądź innym sprzęcie będą rozliczane na podstawie wskazań z odczytu GPS – ów, które będzie monitorował pracownik Zamawiającego.
4) Konkretne wskazanie miejsca i przedmiotu prac będzie odbywało się na podstawie telefonicznego i mailowego zgłoszenia przez uprawnionego pracownika.
5) Termin rozpoczęcia konkretnie wskazanej pracy nie może być dłuższy niż 4dni robocze (na podstawie kryterium oceny ofert nr II - czas reakcji) od daty zgłoszenia, a w szczególnych przypadkach, gdzie chodzić będzie o zabezpieczenie dziur, przełomów w nawierzchni, pobocza drogi, najpóźniej w dniu kalendarzowym następującym bezpośredniopo dniu zgłoszenia telefonicznego bądź mailowego. Zamawiający nada wtedy takiemu zadaniu status pracy pilnej.
6) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe na uszkodzeniach nawierzchni, które były zgłoszone do naprawy, a nie zostały naprawione w ustalonym terminie (dotyczy to uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu na drodze dla osób i pojazdów).
7) Roboty zanikające odbierane będą w ciągu 2 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.
8) Odbiór końcowy zlecanych robót utrzymaniowych odbywać się będzie na bieżąco w ciągu najpóźniej 3 dni od daty ich zgłoszenia do Zamawiającego. Zgłoszenie może być pisemne lub telefoniczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, o wartości nie większej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, w okresie 5 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy przedmiotowych robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. związanych z wykonywaniem bieżącego utrzymania lub remontu nawierzchni dróg w sołectwie na terenie Gminy Głusk jak opisano w poszczególnych punktach od 1-6 „Opisu przedmiotu zamówienia” Zamówienie podobne może zostać udzielone w wyniku stwierdzenia konieczności wykonania robót pierwotnie nieprzewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego.
11. Udzielenie zamówień podobnych będzie uzależnione od zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia:
a) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, w szczególności poprzez zaproszenie wykonawcy do negocjacji oraz negocjacje z wykonawcą;
b) dotychczasowy wykonawca realizował zadanie objęte zamówieniem podstawowym w terminie i z najwyższą starannością,
c) wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostaną określone przez Zamawiającego, oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych warunków, w zakresie określonym przez Zamawiającego;
d) wykonawca będzie musiał wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
e) wykonawca będzie zobowiązany zapewnić nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego oraz zaakceptować istotne postanowienia dotychczasowej umowy o zamówienie podstawowe,
f) przedmiotem negocjacji z wykonawcą będą w szczególności: oferowana przez wykonawcę cena oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji jakości) z zachowaniem wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: za pomocą kryteriów oceny ofert podanych w dziale XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej doświadczenia wykonawcy:
a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlanąpolegającą na wykonaniu bieżącego utrzymania (remontów)dróg obejmującą co najmniej profilowanie nawierzchni tłuczniowej równiarką, uzupełnianie ubytków w nawierzchniach tłuczniowych kruszywem, o wartości minimum 50 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.

Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeśli wykonawca wskaże wykonanie wyżej wymienionej roboty budowlanej na kilku drogach w ramach jednej umowy o wartości 50 000,00 zł brutto.

Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w zakresie dysponowania potencjałem technicznym dysponują następującym sprzętem:
- równiarką samojezdną- min. 1 szt.,
- koparko-ładowarką o pojemności łyżki min. 0,4 m3 – min.1 szt.,
- walcem samojezdnym stalowym (typ ciężki) – min. 1 szt.,
- zagęszczarką o wadze min.120 kg – min 1 szt.,
- samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności min.10 t – min.2 szt.

Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób przewidziany w §8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. VI cz. A ust. 3, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też
z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składa się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ (oryginał).
2) aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
3) aktualne oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ- jeśli dotyczy,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ- jeśli dotyczy,
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 – jeśli dotyczy.
2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia  o ile dotyczy;
4) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy.
5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 1,składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, z dopiskiem nazwy zamówienia i/lub przynajmniej znakiem sprawy: ZP.271.3.2023.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą.
14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 (SWZ dział VI), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ;
3) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z tych wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zawarto w zał. do SWZ - projekt w umowie (ze względu na limit znaków pozostałe zapisy w projekcie umowy):
2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;
2) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;
3) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
4) dopuszcza się zmianę i rezygnację podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
5) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
6) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
7) zmiany warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia,
8) konieczności zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań;
9) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,
10) Zamawiający może zmniejszyć zakres zadania - w przypadku wystąpienia konieczności zmniejszenia zakresu robót rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o stawki określone
w ofercie Wykonawcy oraz ilości robót faktycznie wykonanych,
11) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy, poza sytuacjami określonymi wyżej, również w przypadkach:
- działania siły wyższej, klęski żywiołowej, nietypowych zjawisk atmosferycznych, sytuacji nadzwyczajnych np. ogłoszenia stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego, stanu wyjątkowego – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają realizację umowy w pierwotnie założonym terminie;
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy – o czas trwania tych okoliczności,
- spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo – wodnymi w przypadku ich ujawnienia na terenie prac, gdy uniemożliwiają one prowadzenie robot.W tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków gruntowo – wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia,
12) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
stawki podatku od towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza z postępowania:
1) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ;
2) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
3) wykonawców wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej jako: ustawa o nieagresji”;
4) wykonawców, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o nieagresji;
5) wykonawców, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o nieagresji.
Wykluczenie Wykonawcy w zakresie pkt 2) następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, zaś w zakresie pkt 3) – 5) następuje zgodnie z art. 7 ustawy o nieagresji.
Wykluczenie, o którym mowa w pkt 3-5 następuje na okres trwania ww. okoliczności. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

6) Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.