eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie karnetów abonamentowych i dostawa karnetów uprawniających do korzystania z ww. usług dla UJ CMOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie karnetów abonamentowych i dostawa karnetów uprawniających do korzystania z ww. usług dla UJ CM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie karnetów abonamentowych i dostawa karnetów uprawniających do korzystania z ww. usług dla UJ CM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94a3829d-ca33-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150508

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94a3829d-ca33-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
2. pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie
oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: dzp@cm-uj.
krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt. 8) SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt. 39) SWZ - Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2711.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2535899,99 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie karnetów abonamentowych i dostawa karnetów uprawniających do korzystania z ww. usług dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz osób towarzyszących (w tym dla grup wiekowych: dzieci, studenci, seniorzy).
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: http://ezamowienia.gov.pl. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 92000000-1 usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe.
7. Podwykonawstwo.
7.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
7.2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7.3.W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie części zamówienia podwykonawcom do oferty musi być załączony ich wykaz (nazwy, firmy) z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znane na etapie składania ofert. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
8.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie karnetów abonamentowych i dostawa karnetów uprawniających do korzystania z ww. usług dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz osób towarzyszących ( w tym dla grup wiekowych: dzieci, studenci, seniorzy).
8.2.Zamawiający przewiduje, celem realizacji zamówienia, dostarczenie przez Wykonawcę 950 karnetów dla pracowników korzystających z usług w trakcie obowiązywania umowy w stosunku, do których Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum przewiduje dofinansowanie ceny brutto każdego karnetu w wysokości 50%.
8.3.Jednocześnie Zamawiający przewiduje dostarczenie przez Wykonawcę 120 karnetów dla osób towarzyszących bez dofinansowania oraz w kategoriach wiekowych: 30 karnetów dla dzieci bez dofinansowania, 30 karnetów dla studentów bez dofinansowania i 30 karnetów dla seniorów bez dofinansowania.
8.4.Zamawiający informuje, ze zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia tj. świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych wraz z dostarczeniem karnetów abonamentowych w ilości 1160 karnetów jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że podane zapotrzebowanie na usługę oraz ilości karnetów zostały określone na podstawie dotychczasowego zainteresowania pracowników tą formą rekreacji i zastrzega, że wskazane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Ilości przedstawione w SWZ są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących do wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego zapotrzebowania na określone przedmiotem zamówienia ilości karnetów, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje minimalne miesięczne realizowanie przedmiotu zamówienia na poziomie 300 karnetów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania, w formie pisemnej po podpisaniu stosownego aneksu.
8.5.Zamawiający informuje, że liczba osób korzystających z karnetów wynosi 1085 (stan na marzec 2023r.).
8.6.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zgłoszonej liczby osób korzystających z usług w trakcie realizacji umowy w okresach miesięcznych w zależności od potrzeb Zamawiającego i zainteresowania pracowników.
8.7.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni możliwość korzystania z zajęć sportowo- rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze obejmującym między innymi: zajęcia fitness, siłownia, basen, sauna, taniec, joga, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, grota solna i inne.
8.8.Zamawiający wymaga, aby:
1) na terenie miasta Krakowa był zapewniony dostęp do minimum 220 obiektów,* parametr dodatkowo punktowany oferujących zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym, w tym co najmniej:
• 10 obiektów z basenami o długości minimum 25 m każdy, do których dostęp nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami
• aqua aerobic - 9 obiektów
• badminton -3 obiekty
• cross trening - 6 obiektów
• grota solna -7 obiektów
• joga - 34 obiekty
• kręgle - 1 obiekt
• lodowisko – 4 obiekty
• park linowy - 1 obiekt
• park trampolin - 3 obiekty
• sauna - 34 obiekty
• siłownia - 65 obiektów
• squash - 7 obiektów
• sztuki walki - 32 obiekty
• ścianka wspinaczkowa - 10 obiektów
• taniec - 50 obiektów
• tenis stołowy - 10 obiektów
• tenis ziemny - 14 obiektów
• wrotki - 1 obiekt
• zajęcia fitness [obejmujące również: nordic walking (minimum 1 obiekt), pilates (minimum 7 obiektów), spinning (minimum 3 obiekty)] - 96 obiektów
• zajęcia on-line realizowane za pomocą technologii informatycznej Wykonawcy.
2) na terenie województwa małopolskiego był zapewniony dostęp do minimum 200 obiektów, * parametr dodatkowo punktowany, z wyłączeniem obiektów na terenie miasta Krakowa, w tym baseny o długości co najmniej 25 m. w co najmniej następujących lokalizacjach: Skawina, Wieliczka, Zabierzów, Zakopane, Miechów, Wadowice, Nowy Targ, Nowy Sącz, Niepołomice, Myślenice, Gorlice, Sucha Beskidzka.
8.9.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z formularzem oferty wykaz wszystkich obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Kraków oraz na terenie województwa małopolskiego wraz ze wskazaniem ich adresów, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ.
8.10.Zamawiający informuje, że przez pojęcie jeden obiekt sportowo-rekreacyjny należy rozumieć budynek lub samodzielny lokal, w którym świadczone są usługi objęte zamówieniem. Jeżeli dwa niezależne podmioty świadczące usługi sportowo – rekreacyjne, odpowiadające swym przedmiotem treści zamówienia zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku, wówczas na gruncie prowadzonego postępowania zostaną zakwalifikowane jako odrębne obiekty.
8.11.Dostęp do obiektów ma mieć charakter nielimitowany, tj. dający możliwość korzystania z różnych usług w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji w pełnym zakresie godzin otwarcia tych obiektów, chyba, że ograniczenie godzin dostępu zostało nałożone przez same obiekty i taki limit czasowy korzystania z pojedynczej usługi nie może być krótszy niż 60 minut; za wyjątkiem basenów (limit 45 minut) i saun (limit 30 minut) oraz innych zajęć, pod warunkiem, że iż limit ten jest nałożony przez obiekt ( np. związany jest ze względami zdrowotnych) i dotyczy wszystkich użytkowników obiektu, a nie tylko użytkowników programu sportowo-
rekreacyjnego.
8.12.Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy tylko listę imion i nazwisk użytkowników w celu wykonania zamówienia.
8.13.Użytkownicy karnetów (pracownicy i osoby towarzyszące) będą mogli korzystać z obiektów sportowo – rekreacyjnych na podstawie weryfikacji danych konkretnego użytkownika dokonywanej za pomocą imiennych kart lub poprzez aplikację mobilną. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby wszyscy użytkownicy otrzymali karty na nośniku fizycznym z uwagi na fakt, iż część użytkowników będą stanowić seniorzy i/ lub dzieci, którzy mogą nie dysponować urządzeniami mobilnymi. Karta wystawiona przez Wykonawcę ma mieć formę dokumentu imiennego, ważnego po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów weryfikacji użytkowników karnetów. W przypadku utraty lub zagubienia karty Wykonawca nie będzie pobierać opłat za wydanie duplikatu dokumentu.
8.14.Aktualna lista usług oraz obiektów będzie stale dostępna na stronie internetowej Wykonawcy lub zostanie przekazana Zamawiającemu.
8.15.Jeżeli w trakcie realizacji umowy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania Wykonawca rozszerzy ofertę o nowe obiekty i/lub usługi sportowo – rekreacyjne, wówczas Wykonawca umożliwi korzystanie z nowo dostępnych usług użytkownikom karnetów w ramach zawartej umowy. Dostęp do nowych obiektów i/ lub usług sportowo – rekreacyjnych nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych określonych w ofercie, świadczenie usług będzie odbywało się bez jakichkolwiek dopłat w ramach zaproponowanej ceny imiennego karnetu, zapewniającego abonamentowy (miesięczny) dostęp do usług sportowo – rekreacyjnych, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania dodatkowych opłat przez obiekty sportowo – rekreacyjne do wybranych usług świadczonych przez nie.
9. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2025-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w pkt 17) SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość obiektów na terenie Krakowa

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość obiektów na terenie województwa małopolskiego

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio do wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
1.2 wykaz obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Krakowa (część „a”) oraz na terenie województwa małopolskiego (część „b”) stanowiący załącznik nr 3 do SWZ,
1.3 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
1.4 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – Załącznik nr 5 do SWZ
1.5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, jak również w przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z punktem 12) SWZ - Opis sposobu przygotowywania oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z punktem 7) SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia.
1. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, w zakładanym terminie od dnia 01.05.2023r. do 30.04.2025r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu na jaki została zawarta.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania, w formie pisemnej po podpisaniu stosownego aneksu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 129 z późń. zm.), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.