eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Dostawa niszczarekOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa niszczarek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 517 525

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa niszczarek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0eaf9c3e-ca1f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041860/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Materiały biurowe i sprzęt mechanizacji prac biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020, poz. 344). Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń obywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę Zakupową SMART PZP. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nie mają tu zastosowania okoliczności określone w art. 65 ust. 1, art. 66 i 69 ustawy Pzp).Platforma zakupowa SMART PZP jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i
przekazywania informacji oraz dokumentów elektronicznych musi być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.Ofertę oraz oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem
platformy zakupowej SMART PZP: https://portal.smartpzp.pl/41blsz.Korzystanie z Platformy zakupowej SMART PZP możliwe jest
pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań
technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning
dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla
Wykonawców.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy SMART PZP wynosi 100 MB. Za
pośrednictwem można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików.Zaleca się, aby Wykonawca stosował do elektronicznego podpisywania dokumentów i oświadczeń certyfikowane programy do składania podpisu elektronicznego. Nie dopuszcza się podpisywania dokumentów i oświadczeń przy użyciu podpisu osobistego oraz podpisu zaufanego za pośrednictwem Epuap.Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Zamawiający zaleca aby nie prowadzać jakichkolwiek zamian w plikach po podpisaniu ich pismem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
Szczegóły w Rozdziale 9 SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.
4).W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę
do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający
informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ul. Brygady Pościgowej 5 08 – 521
Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wiązanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,Dostawa niszczarek", NR SPRAWY 22/23/P prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
ust. 1 pkt 1.
d) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Szczegółowe informacje w Rozdziale 19 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający informuje o ograniczeniach
stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18
ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Szczegóły w Rozdziale 19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek.

2. Zamówienie jest podzielone na 4 (cztery) części (zadania) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
a) ZADANIE I – Dostawa niszczarki dokumentów (P-7)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy oraz
- Załącznik Nr 7- Projektowane postanowienia umowy.
5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek:

5.1. ZADANIE I - Dostawa niszczarki dokumentów (P-7)
Niszczarka dokumentów (P-7) – 1 szt.
Dostarczone przedmioty zamówienia mają (dotyczy wszystkich zadań):

• być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane;
• spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.

Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony
Dokumenty wymagane wraz z dostawą (dotyczy wszystkich zadań):
UWAGA!!!!
Wraz z dostawą (do towaru) Wykonawca załącza:
- dokumenty gwarancyjne;
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- dokumentację obejmującą dane techniczne oraz
- wymagane deklaracje zgodności CE.
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej, maksimum 48 miesięcznej (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ) gwarancji jakości w pełnych miesiącach liczony od momentu od dnia podpisania protokołu odbioru towaru.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada równoważne parametry techniczne i programowe w stosunku do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – tj. w ninieszej SWZ oraz w Formularzu ofertowym – załącznik Nr 1 do SWZ.
10. W tabelach Formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SWZ) w kolumnie 9 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał nazwę producenta oraz typ lub model oferowanego sprzętu (dotyczy wszystkich zadań).

UWAGA!!!!
Zamawiający jednocześnie poucza Wykonawców, iż brak w ofercie informacji umożliwiającej dokonanie jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu – poprzez wskazanie nazwy producenta oraz typu lub modelu uniemożliwi Zamawiającemu jego identyfikację, a tym samym niemożliwe będzie dokonanie jakiegokolwiek badania i oceny zgodności z postawionymi wymaganiami.

Brak wskazania nazwę producenta oraz typ lub model oferowanego sprzętu spowoduje że Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z warunkami zamówienia (na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp) .
11. Podwykonawstwo (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30191400-8 - Niszczarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dotyczy wszystkich zadań:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1 X1 - Cena brutto oferty - waga 60 %
2 X2 - Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru - waga 40%
1) X1- „Cena brutto oferty ” – waga 60%
Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w zależności od zadania:
1) ZADANIE I - Dostawa niszczarki dokumentów (P-7) - Wartość zamówienia ogółem brutto Zadanie I (Tabela nr 1, kol. 8);
Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów)
gdzie:
X1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
2) X2 - Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru - waga 40 %
Opis kryterium - okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru:
W kryterium oceniany będzie zadeklarowany przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w zależności od zadania w Tabelach Nr 5-8 – okres gwarancji liczony od momentu podpisania protokołu odbioru towaru bez zastrzeżeń przez strony.
W kryterium okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach liczony od dnia odbioru kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
X2 = (Gof : Gmax) x 100 x 40% (ilość punktów)
gdzie:
X2 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru”
Gof – okres gwarancji oferty ocenianej (badanej);
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości spośród ocenianych ofert.
Zamawiający zakłada, że minimalnym czasem gwarancji będą 24 miesiące natomiast maksymalnym okresem gwarancji 48 miesięcy.
Dotyczy Zadania I:
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na pełen zakres przedmiotowy Zadania I, a nie wypełni TABELI NR 5 w Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do SWZ – oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Dotyczy wszystkich zadań:
- Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji jakości – wynosi 40 punktów.
-Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej na dane zadanie zamawiający wykorzysta poniższy wzór:
Xn= X1+X2
gdzie
Xn = suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę (w danym zadaniu).
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanych kryteriów.
Według Zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę na dane zadanie uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą sumę punktów Xn obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).Szczegółowe informacje w rozdziale 15 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek.

2. Zamówienie jest podzielone na 4 (cztery) części (zadania) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
b) ZADANIE II – Dostawa niszczarek dokumentów (P-6)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy oraz
- Załącznik Nr 7- Projektowane postanowienia umowy.
5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek:

5.2. ZADANIE II - Dostawa niszczarek dokumentów (P-6)
Niszczarka dokumentów (P-6) – 2 szt.

Dostarczone przedmioty zamówienia mają (dotyczy wszystkich zadań):

• być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane;
• spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.

Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony
Dokumenty wymagane wraz z dostawą (dotyczy wszystkich zadań):
UWAGA!!!!
Wraz z dostawą (do towaru) Wykonawca załącza:
- dokumenty gwarancyjne;
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- dokumentację obejmującą dane techniczne oraz
- wymagane deklaracje zgodności CE.
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej, maksimum 48 miesięcznej (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ) gwarancji jakości w pełnych miesiącach liczony od momentu od dnia podpisania protokołu odbioru towaru.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada równoważne parametry techniczne i programowe w stosunku do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – tj. w ninieszej SWZ oraz w Formularzu ofertowym – załącznik Nr 1 do SWZ.
10. W tabelach Formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SWZ) w kolumnie 9 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał nazwę producenta oraz typ lub model oferowanego sprzętu (dotyczy wszystkich zadań).

UWAGA!!!!
Zamawiający jednocześnie poucza Wykonawców, iż brak w ofercie informacji umożliwiającej dokonanie jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu – poprzez wskazanie nazwy producenta oraz typu lub modelu uniemożliwi Zamawiającemu jego identyfikację, a tym samym niemożliwe będzie dokonanie jakiegokolwiek badania i oceny zgodności z postawionymi wymaganiami.

Brak wskazania nazwę producenta oraz typ lub model oferowanego sprzętu spowoduje że Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z warunkami zamówienia (na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp) .
11. Podwykonawstwo (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30191400-8 - Niszczarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dotyczy wszystkich zadań:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1 X1 - Cena brutto oferty - waga 60 %
2 X2 - Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru - waga 40%
1) X1- „Cena brutto oferty ” – waga 60%
Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w zależności od zadania:
2) ZADANIE II - Dostawa niszczarek dokumentów (P-6) - Wartość zamówienia ogółem brutto Zadanie II (Tabela nr 2, kol. 8);
Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów)
gdzie:
X1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
2) X2 - Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru - waga 40 %
Opis kryterium - okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru:
W kryterium oceniany będzie zadeklarowany przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w zależności od zadania w Tabelach Nr 5-8 – okres gwarancji liczony od momentu podpisania protokołu odbioru towaru bez zastrzeżeń przez strony.
W kryterium okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach liczony od dnia odbioru kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
X2 = (Gof : Gmax) x 100 x 40% (ilość punktów)
gdzie:
X2 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru”
Gof – okres gwarancji oferty ocenianej (badanej);
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości spośród ocenianych ofert.
Zamawiający zakłada, że minimalnym czasem gwarancji będą 24 miesiące natomiast maksymalnym okresem gwarancji 48 miesięcy.
Dotyczy Zadania II:
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na pełen zakres przedmiotowy Zadania II, a nie wypełni TABELI NR 6 w Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do SWZ – oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Dotyczy wszystkich zadań:
- Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji jakości – wynosi 40 punktów.
-Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej na dane zadanie zamawiający wykorzysta poniższy wzór:
Xn= X1+X2
gdzie
Xn = suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę (w danym zadaniu).
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanych kryteriów.
Według Zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę na dane zadanie uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą sumę punktów Xn obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).Szczegółowe informacje w rozdziale 15 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek.
2. Zamówienie jest podzielone na 4 (cztery) części (zadania) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
c) ZADANIE III - Dostawa niszczarek dokumentów (P-5)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy oraz
- Załącznik Nr 7- Projektowane postanowienia umowy.
5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek:

5.3. ZADANIE III - Dostawa niszczarek dokumentów (P-5)
Niszczarka dokumentów (P-5) – 3 szt.
Dostarczone przedmioty zamówienia mają (dotyczy wszystkich zadań):

• być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane;
• spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.

Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony
Dokumenty wymagane wraz z dostawą (dotyczy wszystkich zadań):
UWAGA!!!!
Wraz z dostawą (do towaru) Wykonawca załącza:
- dokumenty gwarancyjne;
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- dokumentację obejmującą dane techniczne oraz
- wymagane deklaracje zgodności CE.
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej, maksimum 48 miesięcznej (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ) gwarancji jakości w pełnych miesiącach liczony od momentu od dnia podpisania protokołu odbioru towaru.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada równoważne parametry techniczne i programowe w stosunku do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – tj. w ninieszej SWZ oraz w Formularzu ofertowym – załącznik Nr 1 do SWZ.
10. W tabelach Formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SWZ) w kolumnie 9 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał nazwę producenta oraz typ lub model oferowanego sprzętu (dotyczy wszystkich zadań).

UWAGA!!!!
Zamawiający jednocześnie poucza Wykonawców, iż brak w ofercie informacji umożliwiającej dokonanie jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu – poprzez wskazanie nazwy producenta oraz typu lub modelu uniemożliwi Zamawiającemu jego identyfikację, a tym samym niemożliwe będzie dokonanie jakiegokolwiek badania i oceny zgodności z postawionymi wymaganiami.

Brak wskazania nazwę producenta oraz typ lub model oferowanego sprzętu spowoduje że Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z warunkami zamówienia (na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp) .
11. Podwykonawstwo (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30191400-8 - Niszczarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dotyczy wszystkich zadań:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1 X1 - Cena brutto oferty - waga 60 %
2 X2 - Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru - waga 40%
1) X1- „Cena brutto oferty ” – waga 60%
Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w zależności od zadania:
3) ZADANIE III – Dostawa niszczarek do dokumentów (P-5) - Wartość zamówienia ogółem brutto Zadanie III (Tabela nr 3, kol. 8);
Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów)
gdzie:
X1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
2) X2 - Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru - waga 40 %
Opis kryterium - okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru:
W kryterium oceniany będzie zadeklarowany przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w zależności od zadania w Tabelach Nr 5-8 – okres gwarancji liczony od momentu podpisania protokołu odbioru towaru bez zastrzeżeń przez strony.
W kryterium okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach liczony od dnia odbioru kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
X2 = (Gof : Gmax) x 100 x 40% (ilość punktów)
gdzie:
X2 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru”
Gof – okres gwarancji oferty ocenianej (badanej);
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości spośród ocenianych ofert.
Zamawiający zakłada, że minimalnym czasem gwarancji będą 24 miesiące natomiast maksymalnym okresem gwarancji 48 miesięcy.
Dotyczy Zadania III:
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na pełen zakres przedmiotowy Zadania III a nie wypełni TABELI NR 7 w Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do SWZ – oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Dotyczy wszystkich zadań:
- Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji jakości – wynosi 40 punktów.
-Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej na dane zadanie zamawiający wykorzysta poniższy wzór:
Xn= X1+X2
gdzie
Xn = suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę (w danym zadaniu).
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanych kryteriów.
Według Zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę na dane zadanie uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą sumę punktów Xn obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).Szczegółowe informacje w rozdziale 15 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek.
2. Zamówienie jest podzielone na 4 (cztery) części (zadania) (art. 281 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp):
d) ZADANIE IV - Dostawa niszczarki dokumentów (P-4)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy oraz
- Załącznik Nr 7- Projektowane postanowienia umowy.
5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek:

5.4. ZADANIE IV - Dostawa niszczarki dokumentów (P-4)
Niszczarka dokumentów (P-4) – 1 szt.

Dostarczone przedmioty zamówienia mają (dotyczy wszystkich zadań):

• być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane;
• spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe.

Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez Strony
Dokumenty wymagane wraz z dostawą (dotyczy wszystkich zadań):
UWAGA!!!!
Wraz z dostawą (do towaru) Wykonawca załącza:
- dokumenty gwarancyjne;
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- dokumentację obejmującą dane techniczne oraz
- wymagane deklaracje zgodności CE.
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej, maksimum 48 miesięcznej (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ) gwarancji jakości w pełnych miesiącach liczony od momentu od dnia podpisania protokołu odbioru towaru.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia, który posiada równoważne parametry techniczne i programowe w stosunku do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – tj. w ninieszej SWZ oraz w Formularzu ofertowym – załącznik Nr 1 do SWZ.
10. W tabelach Formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SWZ) w kolumnie 9 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał nazwę producenta oraz typ lub model oferowanego sprzętu (dotyczy wszystkich zadań).

UWAGA!!!!
Zamawiający jednocześnie poucza Wykonawców, iż brak w ofercie informacji umożliwiającej dokonanie jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu – poprzez wskazanie nazwy producenta oraz typu lub modelu uniemożliwi Zamawiającemu jego identyfikację, a tym samym niemożliwe będzie dokonanie jakiegokolwiek badania i oceny zgodności z postawionymi wymaganiami.
Brak wskazania nazwę producenta oraz typ lub model oferowanego sprzętu spowoduje że Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z warunkami zamówienia (na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp) .
11. Podwykonawstwo (dotyczy wszystkich zadań):
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30191400-8 - Niszczarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dotyczy wszystkich zadań:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1 X1 - Cena brutto oferty - waga 60 %
2 X2 - Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru - waga 40%
1) X1- „Cena brutto oferty ” – waga 60%
Opis kryterium „cena brutto oferty”:
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w zależności od zadania:
4) ZADANIE IV - Dostawa niszczarki dokumentów (P-4) - Wartość zamówienia ogółem brutto Zadanie IV (Tabela nr 4, kol. 8).
Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów)
gdzie:
X1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
2) X2 - Okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru - waga 40 %
Opis kryterium - okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru:
W kryterium oceniany będzie zadeklarowany przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w zależności od zadania w Tabelach Nr 5-8 – okres gwarancji liczony od momentu podpisania protokołu odbioru towaru bez zastrzeżeń przez strony.
W kryterium okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach liczony od dnia odbioru kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
X2 = (Gof : Gmax) x 100 x 40% (ilość punktów)
gdzie:
X2 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru”
Gof – okres gwarancji oferty ocenianej (badanej);
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości spośród ocenianych ofert.
Zamawiający zakłada, że minimalnym czasem gwarancji będą 24 miesiące natomiast maksymalnym okresem gwarancji 48 miesięcy.
Dotyczy Zadania IV:
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na pełen zakres przedmiotowy Zadania IV, a nie wypełni TABELI NR 8 w Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do SWZ – oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Dotyczy wszystkich zadań:
- Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji jakości – wynosi 40 punktów.
-Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej na dane zadanie zamawiający wykorzysta poniższy wzór:
Xn= X1+X2
gdzie
Xn = suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę (w danym zadaniu).
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanych kryteriów.
Według Zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę na dane zadanie uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą sumę punktów Xn obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów).
Szczegółowe informacje w rozdziale 15 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kres gwarancji jakości na zaoferowany sprzęt w pełnych miesiącach liczony od dnia podpisania protokołu odbioru towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dotyczy wszystkich zadań:
II. Etap B – dokumenty składane na wezwanie - kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający zażąda przedstawienia:
1.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – (według wzoru – załącznika Nr 5 do SWZ);
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust 4 ustawy Pzp nie wezwie dokumentów wskazanych w pkt 1.2., jeżeli Zamawiający możne je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (tj. w oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ).
1.3. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust 1 pkt 6 ustawy,
- art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) - zgodnie ze wzorem - Załącznik Nr 6/6a SWZ
W sytuacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - dokumenty wymienione w pkt II.1.1, II.1.2 i II.1.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner konsorcjum/wspólnik).
W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt II.1.1, II.1.2 i II.1.3 Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. II.1.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczy wszystkich zadań:
Zgodnie z art. 106 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający może żądać innych niż wskazane w art. 104 (dot. etykiet) i art. 105 (dot. certyfikatów) przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymaganie, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Funkcją przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu jest potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria (art. 106 ust. 1 Pzp).

UWAGA!!!!
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą!!!!!

I. Karty techniczne lub inne dokumenty

Zamawiający wymaga, aby do składanej oferty Wykonawca dołączył - karty urządzenia (karty techniczne) bądź inne dokumenty na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę produkty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (parametry).

Jeżeli wykonawca nie złoży kart urządzeń (kart technicznych) lub złożone przez wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
II. Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy)

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym.

Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje produkt o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, nie potwierdzają, że zaoferowane produkty mają określone w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ, opisie przedmiotu zamówienia parametry (nie potwierdzają zgodności produktu z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) - Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

I. Karty techniczne lub inne dokumenty

Zamawiający wymaga, aby do składanej oferty Wykonawca dołączył - karty urządzenia (karty techniczne) bądź inne dokumenty na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę produkty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (parametry).
II. Dokumenty na potwierdzenie równoważności (jeżeli dotyczy)

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu ofertowym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dotyczy wszystkich zadań:
I. Etap A – dokumenty składane wraz z ofertą
Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty (Formularz ofertowy) – Załącznik Nr 1 do SWZ:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.
2. pełnomocnictwo, w sytuacji gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych wykonawcy. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
a) oświadczenie, o których mowa w pkt I. 1 (wg wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru - Załącznik Nr 3 do SWZ),
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt I. 1 także:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ) lub inny środek dowody potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych
b) oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 2a do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że podmiot udostepniający zasoby Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (oświadczenie musi być podpisane przez podmiot udostepniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione)
3) uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
4) dowody - Samooczyszczenie
5) Przedmiotowe środki dowodowe − określone w Rozdziale 8a SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dotyczy wszystkich zadań:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.
4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7.2 oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP – (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.)
7.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (wg wzoru - Załącznik Nr 2 do SWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania składa każdy z Wykonawców ubiegania się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w Rozdziale 8 - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).
WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ
UWAGA!
Niedopuszczalna jest również sytuacja, kiedy wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą zaś – wspólnie z innymi wykonawcami. Dotyczy to także sytuacji, kiedy wykonawca ubiega się o zamówienie jako uczestnik dwóch konsorcjów. W w/w sytuacji Zamawiający obie oferty odrzuci ze względu na ich niezgodność z przepisami ustawy (art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z Załącznika nr 7 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy
§ 12
ZMIANY TREŚCI UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w zakresie poniżej wskazanym, w szczególności w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków;
2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany;
3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.
2. Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w niniejszej SWZ dokumentami (załącznikami) należy umieścić na Platformie (Portalu e-usług SmartPZP) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
1.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia
na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, których celem jest częściowa wymiana
dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli
zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co
powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu
tych produktów lub instalacji.
6. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.