eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach miasta Bielska-Białej, z podziałem na dwie części zamówienia (pełna nazwa w dokumentach zamówienia)Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach miasta Bielska-Białej, z podziałem na dwie części zamówienia (pełna nazwa w dokumentach zamówienia)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070493318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Michała Grażyńskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 4726010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzd.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach miasta Bielska-Białej, z podziałem na dwie części zamówienia (pełna nazwa w dokumentach zamówienia)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fb26d20-c6ec-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043971/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8fb26d20-c6ec-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, możliwa jest także z wykorzystaniem poczty elektronicznej (adres e-mail Zamawiającego: przetargi@mzd.bielsko.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (1.) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz w informacjach zamieszczonych w zakładce „Centrum Pomocy”.
(2.) Przeglądanie i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta, ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
(3.) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
(4.) Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
(5.) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
(6.) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
(7.) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”) – jedynie jeden plik. W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub inne pliki składane wraz z ofertą. W przypadku, gdy formularz oferty opatrzony jest podpisem generującym oddzielny plik podpisu („xades”), plik podpisu należy przekazać poprzez dodanie go do pola „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
(8.) Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e - Zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie”.
(9.) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
(10.) Komunikacja w postępowaniu – inna niż składanie ofert - odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub poczty elektronicznej odbywa się w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SWZ”), przekazywanie wezwań i zawiadomień oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane wezwania. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
(11.) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców oraz w Formularzu oferty (Rozdział III SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców oraz w Formularzu oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/IZ/9/B

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Stanisława Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- roboty rozbiórkowe,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie wyniesionego przejścia z masy mineralno – bitumicznej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz elementów odblaskowych.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach
III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamówienie przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia, jeżeli środki, o których mowa wyżej, w całości lub części nie zostaną mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Karpackiej z ul. Jeżynową oraz w ciągu ul. Karpackiej nr 150 w Bielsku-Białej. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- roboty rozbiórkowe,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie wyniesionych przejść z kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej,
- regulacja pionowa studzienek,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów odblaskowych.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamówienie przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia, jeżeli środki, o których mowa wyżej, w całości lub części nie zostaną mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

A) Wiedzy i doświadczenia:
Zadanie nr 1
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie drogi, chodnika, parkingu lub placu, obejmującą ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.

UWAGI:
1. Pojęcia: „remont”, „przebudowa” i „budowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane.
2. W przypadku, gdy roboty budowlane, o których mowa powyżej są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 5.7., tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.
3. Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu, Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.5. Instrukcji dla Wykonawców Rozdział I SWZ na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ.
4. W przypadku, gdy wykazywana umowa została wykonana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca może powołać się jedynie na zakres, w którego wykonaniu faktycznie i konkretnie uczestniczył.

Zadanie nr 2
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie drogi, chodnika, parkingu lub placu, obejmującą ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Powierzchnia wykonanej nawierzchni z kostki brukowej nie może być mniejsza niż 150 m2.

UWAGI:
1. Pojęcia: „remont”, „przebudowa” i „budowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane.
2. W przypadku, gdy roboty budowlane, o których mowa powyżej są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 5.7., tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.
3. Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu, Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.5. Instrukcji dla Wykonawców Rozdział I SWZ na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ.
4. W przypadku, gdy wykazywana umowa została wykonana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca może powołać się jedynie na zakres, w którego wykonaniu faktycznie i konkretnie uczestniczył.

B) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:- odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć: Wykaz robót budowlanych (Doświadczenie) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Pozostałe wymagane dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1. 200, 00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) - dla Zadania nr 1;
2. 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - dla Zadania nr 2.
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium wskazano w pkt. 21 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 7 Instrukcji dla Wykonawców, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.4.) powyżej, Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 4 poniżej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w art. 125
ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.6.) i 5.7.) powyżej, w sposób i na zasadach określonych w pkt 10.4 Instrukcji dla Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Zmiana umowy może nastąpić:
a) w przypadkach opisanych w umowie,
b) co do nieistotnych postanowień umowy,
c) w przypadkach opisanych w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Identyfikator (ID) postępowania został wskazany w pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Pełna nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach miasta Bielska-Białej, z podziałem na dwie części zamówienia zwane również „Zadaniami”
Zadanie nr 1 – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Stanisława Skrzydlewskiego.
Zadanie nr 2 – Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. Karpackiej.
2)Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. części (Zadania) zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub więcej części zamówienia.
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Dla każdej części zamówienia zostanie zawarta oddzielna umowa.
3) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 2 Wzoru umowy (Rozdział V SWZ) - Zadanie nr 1.
4)Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 2 Wzoru umowy (Rozdział V SWZ) - Zadanie nr 2
5) Uwaga do pkt. 8.1.) "Termin składania ofert" w Sekcji VIII - Procedura: Oferty należy składać zgodnie z zasadami
określonymi w SWZ nie później niż do 12.04.2023 r., do godziny 10:30:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.