eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Usługi przygotowania i wykonania badań dozorowych w obecności Inspektora WDT, legalizacji, wzorcowania oraz napraw, regeneracji i konserwacji sprzętu , urządzeń służby MPS na rzecz 41. BLSz.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi przygotowania i wykonania badań dozorowych w obecności Inspektora WDT, legalizacji, wzorcowania oraz napraw, regeneracji i konserwacji sprzętu , urządzeń służby MPS na rzecz 41. BLSz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261517818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi przygotowania i wykonania badań dozorowych w obecności Inspektora WDT, legalizacji, wzorcowania oraz napraw, regeneracji i konserwacji sprzętu , urządzeń służby MPS na rzecz 41. BLSz.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37d23fef-c96c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU MPS, PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU MPS DO BADAŃ DOZOROWYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/elearning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z
Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (przykładowe formaty danych dla
sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..) Przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie danych: .pdf). Oferta musi być
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale 11 i 14 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
3) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
4) W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących
wykonania przedmiotu zamówienia. 5) W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
6) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi przygotowania i wykonania badań dozorowych w obecności Inspektora WDT, legalizacji, wzorcowania oraz napraw, regeneracji i konserwacji sprzętu i urządzeń służby MPS na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek będących na jej zaopatrzeniu” Nr 20/23/P , prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Szczegółowy opis RODO w Rozdziale 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 obejmuje: przygotowanie i wykonanie badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej cystern paliwowych, przewodów elastycznych, rewizji wewnętrznej filtrów oraz kontroli przyrządów pomiarowych (legalizacja, wzorcowanie).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w :

-załączniku nr 1 do SWZ tj.: formularzu ofertowym,
-załączniku nr 1a do SWZ, tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 i 2,
-załączniku nr 1b do SWZ, tj. „Harmonogram wykonywania usług przygotowania i wykonania badań dozorowych dla Zadania 1 i 2”,
-załączniku Nr 5a do SWZ, tj. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy dla Zadania 1,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50433000-9 - Usługi kalibracyjne

50630000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów wojskowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

1. ZADANIE 1:

Lp. KRYTRIUM RANGA
1. Cena brutto przygotowania i wykonania badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej cystern paliwowych, przewodów elastycznych, rewizji wewnętrznej filtrów oraz kontroli przyrządów pomiarowych (legalizacja, wzorcowanie) 60%
2. Cena brutto 1 roboczogodziny napraw usterek stwierdzonych podczas wykonywania usługi 25%
3. Okres gwarancji jakości na wykonaną usługę przygotowania i wykonania badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej cystern paliwowych, przewodów elastycznych, rewizji wewnętrznej filtrów oraz kontroli przyrządów pomiarowych (legalizacja, wzorcowanie) oraz napraw usterek stwierdzonych podczas wykonywania usługi 15%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Według Zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę w zadaniu 1 uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze wzorem

X = X1 + X2 + X3 (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów)

gdzie X – suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert uzyskanych przez ocenianą ofertę.

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto 1 roboczogodziny naprawy usterek stwierdzonych podczas wykonywania usługi”

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonaną usługę przygotowania i wykonania badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej cystern paliwowych, przewodów elastycznych, rewizji wewnętrznej filtrów oraz kontroli przyrządów pomiarowych (legalizacja, wzorcowanie) oraz napraw usterek stwierdzonych podczas wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 obejmuje: przygotowanie i wykonanie badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej, pomiaru skuteczności ochrony katodowej, konfiguracji sond i czujników, konserwacji kolumn dystrybucyjnych oraz legalizacji przyrządów pomiarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz :

-załączniku nr 1 do SWZ tj.: formularzu ofertowym,
-załączniku nr 1a do SWZ, tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 i 2,
-załączniku nr 1b do SWZ, tj. „Harmonogram wykonywania usług przygotowania i wykonania badań dozorowych dla Zadania 1 i 2”,
-załączniku Nr 5b do SWZ, tj. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy dla Zadania 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50433000-9 - Usługi kalibracyjne

50630000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów wojskowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

Lp. KRYTRIUM RANGA
1. Cena brutto przygotowania i wykonania badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej, pomiaru skuteczności ochrony katodowej, konfiguracji sond i czujników, konserwacji kolumn dystrybucyjnych oraz legalizacji przyrządów pomiarowych. 60%
4. Cena brutto 1 roboczogodziny napraw usterek stwierdzonych podczas wykonywania usługi 25%
5. Okres gwarancji jakości na wykonaną usługę przygotowania i wykonania badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej , pomiaru skuteczności ochrony katodowej, konfiguracji sond i czujników, konserwacji kolumn dystrybucyjnych oraz legalizacji przyrządów pomiarowych oraz naprawy usterek stwierdzonych podczas wykonywania usługi 15%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

Według Zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę w zadaniu 2 uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze wzorem

X = X1 + X2 + X3 (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów)

gdzie X – suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert uzyskanych przez ocenianą ofertę.

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Cena brutto 1 roboczogodziny naprawy usterek stwierdzonych podczas wykonywania usługi”

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Okres gwarancji jakości na wykonaną usługę przygotowania i wykonania badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej, pomiaru skuteczności ochrony katodowej, konfiguracji sond i czujników, konserwacji kolumn dystrybucyjnych oraz legalizacji przyrządów pomiarowych” oraz napraw usterek stwierdzonych podczas wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Dotyczy Zadania 1 i 2:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli udowodni, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń technicznych przeznaczonych do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) – tzn. posiada:

• obowiązującą decyzję wydaną przez Szefa Wojskowego dozoru technicznego na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2022r. poz. 1514) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022r. poz. 2000 t.j. z dnia 27.09.2022r.) uprawniającą do wykonywania badań urządzeń technicznych przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.

Wybrany Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany posiadać dokumenty wskazane powyżej przez cały okres trwania umowy oraz okazywać je Zamawiającemu na każde jego wezwanie.


3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

ZADANIE 1:

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zakończył) lub wykonuje co najmniej:
- jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem przygotowanie i wykonanie badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej cystern paliwowych, przewodów elastycznych, rewizji wewnętrznej filtrów oraz kontroli przyrządów pomiarowych (legalizacja, wzorcowanie) o wartości zamówienia (Umowy) nie mniejszej niż – 40 000,00 zł. wartości brutto w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, wraz z podaniem wartości usług, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego usługi były wykonywane. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
Jedna usługa oznacza wykonaną na podstawie jednej umowy (Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej usługi – wykonanej na podstawie 1 umowy – obejmując zakresem przygotowanie i wykonanie badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej cystern paliwowych, przewodów elastycznych, rewizji wewnętrznej filtrów oraz kontroli przyrządów pomiarowych (legalizacja, wzorcowanie) i wartością wskazaną powyżej.

ZADANIE 2:

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zakończył) lub wykonuje co najmniej:
- jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem przygotowanie i wykonanie badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej, pomiaru skuteczności ochrony katodowej, konfiguracji sond i czujników, konserwacji kolumn dystrybucyjnych oraz legalizacji przyrządów pomiarowych. o wartości zamówienia (Umowy) nie mniejszej niż – 25 000,00 zł. wartości brutto w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, wraz z podaniem wartości usług, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego usługi były wykonywane. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Jedna usługa oznacza wykonaną na podstawie jednej umowy (Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej usługi – wykonanej na podstawie 1 umowy – obejmując zakresem przygotowanie i wykonanie badań dozorowych w zakresie rewizji zewnętrznej, pomiaru skuteczności ochrony katodowej, konfiguracji sond i czujników, konserwacji kolumn dystrybucyjnych oraz legalizacji przyrządów pomiarowych i wartością wskazaną powyżej.

Szczegółowy opis warunków opisano w Rozdziale 5 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.3.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2.3.2. Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.3.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 2) ustawy;
- art. 109 ust. 1 pkt 3) ustawy;
- art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy;
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835 z późn. zm.) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8a/8b do SWZ).
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dokumenty wymienione w pkt. 2.3. ppkt. 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej).
2. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt. 2.3. ppkt. 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3. ppkt. 2.3.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 usta 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
Dotyczy Zadania 1 i 2:
2.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający zażąda przedstawienia:
• obowiązującą decyzję wydaną przez Szefa Wojskowego dozoru technicznego na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2022r. poz. 1514) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022r. poz. 2000 t.j. z dnia 27.09.2022r.) uprawniającą do wykonywania badań urządzeń technicznych przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany posiadać dokumenty wskazane powyżej przez cały okres trwania umowy oraz okazywać je Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
2.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej , Zamawiający zażąda przedstawienia:
2.2.1. Dotyczy Zadania 1:
-wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie (umowę) obejmujące swoim zakresem usługę w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wykaz usług stanowi złącznik Nr 6 do SWZ.
2.2.2. Dotyczy Zadania 2:
-wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie (umowę) obejmujące swoim zakresem usługę w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wykaz usług stanowi złącznik Nr 6 do SWZ.

Szczegółowy wykaz podmiotowych środków dowodowych opisano w Rozdziale 10 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –zał. nr 2c do SWZ
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Zał. nr 2a do SWZ
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z oświadczenia musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – zał. nr 4 do SWZ
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 i 2, także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (zał. nr 2b do
SWZ) oraz
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. Nr 2d do SWZ) oraz
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
5. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 1-4 muszą być aktualne na dzień składania ofert.
6. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo.
7. Wykaz wykonanych usług - na wezwanie zamawiającego.
8. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
10. Przed podpisaniem umowy - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umowa spółki, cywilnej, umowa konsorcjum - jeżeli dotyczy

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów został opisany w Rozdziale 10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną
formę prawną.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.
3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.
4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835).
7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;
7.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP .
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w Rozdziale 10 w pkt. 1.5. - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5a/5b do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w przypadkach i na warunkach określonych w ogólnych warunków umowy (Załącznik 5a/5b - § 13 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w ROZDZIALE 10 pkt.1 SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 2), 3), 4) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835 z późń.zm.).
Dodatkowe informacje:
1. Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty;
3.Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 8 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
6. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.