eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystościOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611416590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 28

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-782355fa-ca1c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzoz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy PZOZ/DZP/382/09TP/23
2. Dokumenty elektroniczne, oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://pzoz.ezamawiajacy.pl.
3. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://pzoz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne: sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie Marketplanet.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie:
https://pzoz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=pzoz&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
3. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).
4. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016,str. 1) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy że: a.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocki
Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock.Kontakt email: sekretariat@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24; b.
w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z IODO, z którym można się kontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub listownie na adres siedziby administratora; c.Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; d.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74
ustawy PZP; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 2. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących: a)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); b)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszają przepisy RODO. 3. Nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 4. Jednocześnie Zamawiając przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14RODOwzględem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZOZ/DZP/382/09TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ścierki

4.2.6.) Główny kod CPV: 39514200-0 - Ścierki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób punktowania
1 Cena 95% Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium
2 Termin dostawy 5% Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:
• 1- 3 dni roboczych - 5 pkt
• 4 - 5 dni roboczych - 1 pkt
a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.
UWAGA!
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. tj. czas dostawy zamówienia 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
W przypadku zaoferowania czasu dostawy powyżej 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, oferta będzie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

preparaty do utrzymania czystości

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób punktowania
1 Cena 95% Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium
2 Termin dostawy 5% Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:
• 1- 3 dni roboczych - 5 pkt
• 4 - 5 dni roboczych - 1 pkt
a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.
UWAGA!
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. tj. czas dostawy zamówienia 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
W przypadku zaoferowania czasu dostawy powyżej 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, oferta będzie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

płyny do mycia podłogi

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób punktowania
1 Cena 95% Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium
2 Termin dostawy 5% Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:
• 1- 3 dni roboczych - 5 pkt
• 4 - 5 dni roboczych - 1 pkt
a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.
UWAGA!
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. tj. czas dostawy zamówienia 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
W przypadku zaoferowania czasu dostawy powyżej 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, oferta będzie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

worki na odpady

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób punktowania
1 Cena 95% Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium
2 Termin dostawy 5% Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:
• 1- 3 dni roboczych - 5 pkt
• 4 - 5 dni roboczych - 1 pkt
a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.
UWAGA!
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. tj. czas dostawy zamówienia 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
W przypadku zaoferowania czasu dostawy powyżej 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, oferta będzie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ręczniki w roli , papier toaletowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób punktowania
1 Cena 95% Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium
2 Termin dostawy 5% Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:
• 1- 3 dni roboczych - 5 pkt
• 4 - 5 dni roboczych - 1 pkt
a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.
UWAGA!
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. tj. czas dostawy zamówienia 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
W przypadku zaoferowania czasu dostawy powyżej 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, oferta będzie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparaty do utrzymania czystości II

4.2.6.) Główny kod CPV: 39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób punktowania
1 Cena 95% Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium
2 Termin dostawy 5% Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:
• 1- 3 dni roboczych - 5 pkt
• 4 - 5 dni roboczych - 1 pkt
a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.
UWAGA!
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. tj. czas dostawy zamówienia 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
W przypadku zaoferowania czasu dostawy powyżej 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, oferta będzie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z warunkami zamówienia:
a) Karty charakterystyki preparatu chemicznego – dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, 2; Pakietu nr 3, Pakietu nr 6 poz. 2
b) Oświadczenie, iż zaoferowane produkty mogą być stosowane w placówkach służby zdrowia w obecności pacjentów – dotyczy Pakietów Nr 2, 3, 6.
c) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompatybilny z dozownikiem posiadanym i wykazanym przez Zamawiającego – według zał. nr 6 do swz - dotyczy pakietu nr 5
d) Katalogi / foldery / opisy przedmiotu zamówienia na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w SWZ – dotyczy Pakietów Nr 1, 4, 5, 6,
Katalogi/foldery/opisy mają potwierdzać w szczególności:

Pakiet nr 1
• Poz. 1 - Rozmiar gąbki oraz ilość szt. w opakowaniu.
• Poz. 2 – Skład procentowy materiału, kolory, rozmiar ścierki oraz gramaturę ścierki.
• Poz.3 - Rozmiar ścierki, kolor, gramaturę.

Pakiet 4
• Poz.1 – kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 2 – kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, podwójny zgrzew, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 3 – informacja potwierdzająca możliwość jednokrotnego zamknięcia, kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 4 - informacja potwierdzająca możliwość jednokrotnego zamknięcia, kolor worka, wymiary i pojemność worka,, szerokość rolki, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 5 - informacja potwierdzająca możliwość jednokrotnego zamknięcia, kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 6 i 7 - kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, podwójny zgrzew, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 8 – informacja potwierdzająca możliwość jednokrotnego zamknięcia, kolor worka, wymiary i pojemność worka,, szerokość rolki, podwójny zgrzew, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 9 - kolor worka, wymiary i pojemność worka,, szerokość rolki, podwójny zgrzew, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 10 – kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, podwójny zgrzew, grubość folii, ilość szt. w rolce

Pakiet 6
• Poz. 1 - Gęstość i lepkość płynu, rozmiar opakowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z warunkami zamówienia:
a) Karty charakterystyki preparatu chemicznego – dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, 2; Pakietu nr 3, Pakietu nr 6 poz. 2
b) Oświadczenie, iż zaoferowane produkty mogą być stosowane w placówkach służby zdrowia w obecności pacjentów – dotyczy Pakietów Nr 2, 3, 6.
c) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompatybilny z dozownikiem posiadanym i wykazanym przez Zamawiającego – według zał. nr 6 do swz - dotyczy pakietu nr 5
d) Katalogi / foldery / opisy przedmiotu zamówienia na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w SWZ – dotyczy Pakietów Nr 1, 4, 5, 6,
Katalogi/foldery/opisy mają potwierdzać w szczególności:

Pakiet nr 1
• Poz. 1 - Rozmiar gąbki oraz ilość szt. w opakowaniu.
• Poz. 2 – Skład procentowy materiału, kolory, rozmiar ścierki oraz gramaturę ścierki.
• Poz.3 - Rozmiar ścierki, kolor, gramaturę.

Pakiet 4
• Poz.1 – kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 2 – kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, podwójny zgrzew, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 3 – informacja potwierdzająca możliwość jednokrotnego zamknięcia, kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 4 - informacja potwierdzająca możliwość jednokrotnego zamknięcia, kolor worka, wymiary i pojemność worka,, szerokość rolki, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 5 - informacja potwierdzająca możliwość jednokrotnego zamknięcia, kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 6 i 7 - kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, podwójny zgrzew, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 8 – informacja potwierdzająca możliwość jednokrotnego zamknięcia, kolor worka, wymiary i pojemność worka,, szerokość rolki, podwójny zgrzew, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 9 - kolor worka, wymiary i pojemność worka,, szerokość rolki, podwójny zgrzew, grubość folii, ilość szt. w rolce
• Poz. 10 – kolor worka, wymiary i pojemność worka, szerokość rolki, podwójny zgrzew, grubość folii, ilość szt. w rolce

Pakiet 6
• Poz. 1 - Gęstość i lepkość płynu, rozmiar opakowania.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie pśd w trybie art. 107 ust 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy w Wykonawców.
W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Strony dopuszczają zmianę (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) niniejszej umowy w zakresie przedmiotowym, w przypadku:
a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
c) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, obok dotychczas oferowanego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
d) obniżenia cen, w szczególności w przypadku ustania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 3 nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania przesunięć ilościowo-asortymentowych w zakresie objętym w ramach zawartej umowy oraz zmniejszenia ilości zamówienia do 30% łącznej wartości umowy.
5. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy,
2) zmianę sposobu wykonania dostawy/realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
3) zmianę ceny oraz cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w ten sposób, że zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT/akcyzowego oraz wysokość ceny brutto/ceny jednostkowej brutto, zmiana ta dotyczyć będzie wyłącznie części Przedmiotu Umowy wykonanej po dniu wejścia w życie zmienionych przepisów. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa powyżej nie będzie miała charakteru automatycznego i będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających. Wraz z wnioskiem o aneks, Wykonawca składa uzasadnienie zawierające w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana przepisów prawa skutkująca zmianą wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
4) zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
5) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Marketplanet: pod adresem: https://pzoz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. zmian umowy z sekcji Projektowane postanowienia umowy
6) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
7) zmianę (zwiększenie) wartości umowy w celu zabezpieczenia potrzeb Zamawiającego, w zakresie asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, do momentu zawarcia nowej umowy dotyczącej tego samego asortymentu, o ile dotychczasowa wartość brutto umowy została wykorzystana lub zostanie wykorzystana do czasu zawarcia nowej umowy, a wzrost wynikający ze wszystkich takich zmian nie osiągnie 10% wartości brutto zamówienia (zamówienia podstawowego). Zmiana taka nie może dotyczyć kwoty równej lub przekraczającej progi unijne – zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;
8) zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. Zmiana musi być zgodna z wymogami określonymi w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
9) obniżenie cen jednostkowych netto i brutto, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, za zgodą Stron. Zmiana taka powinna wskazywać czy jest zmianą stałą czy czasową;
10) podwyższenie cen jednostkowych asortymentu netto i brutto, w przypadku wcześniejszego obniżenia cen jednostkowych, na podstawie pkt 9, o ile podwyższenie cen jednostkowych nie będzie skutkować wprowadzeniem cen jednostkowych wyższych niż ceny jednostkowe stosowane przed zastosowaniem zmiany, o której mowa w pkt 9, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni podwyższenie ceny jednostkowej asortymentu, a Zamawiający zaakceptuje to uzasadnienie lub w przypadku, gdy wcześniejsze obniżenie cen jednostkowych wskazywało możliwość przywrócenia pierwotnych cen jednostkowych na wniosek Wykonawcy (bez konieczności uzasadnienia wniosku);
11) zmiana terminu realizacji dostaw częściowych lub zmiana innych zapisów dotyczących realizacji umowy w przypadku czynników/okoliczności związanych z sytuacją wynikającą ze stanu epidemii lub sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) lub innym zagrożeniem epidemicznym, której nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Wykonawca nie może powoływać się na czynniki i okoliczności znane lub występujące w dniu zawarcia umowy;
12) zmiana warunków realizacji umowy, w tym cen jednostkowych asortymentu, w przypadku wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub inny kraj lub inwazji innego kraju na Ukrainę lub inny kraj, jeśli sytuacja ta ma wpływ na wykonanie umowy, przy czym nie mogą to być czynniki znane w dniu zawarcia umowy (m. in. takie jak ograniczenia w dostępie do surowców, ograniczenia transportu, ograniczenia przepływu towarów i usług między Polską z następującymi krajami: Ukraina, Rosja (Federacja Rosyjska) i Białoruś, wzrost cen paliw i energii elektrycznej oraz gazu, napływ uchodźców).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.