eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup wraz z dostawami sukcesywnymi i wniesieniem środków czystości dla całego garnizonu śląskiego PolicjiOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawami sukcesywnymi i wniesieniem środków czystości dla całego garnizonu śląskiego Policji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawami sukcesywnymi i wniesieniem środków czystości dla całego garnizonu śląskiego Policji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b077c27b-ca31-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129271/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wraz z dostawami sukcesywnymi oraz wniesieniem środków czystości dla całego garnizonu śląskiej Policji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdfg) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.h)
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy, tj.:a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.b) w zakładce „Postępowania”,
„Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu. c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zasadami korzystania z https://slaskapolicja. eb2b.com.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce Pytania/Informacje”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza Pytania/Informacje”, nie za pośrednictwem adresu email. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z prowadzonym postępowaniem
udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail: elpdesk@eb2b.com.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19,
40-038 Katowice
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w
Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710), zwana w dalszej części „ustawą Pzp”;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp,
dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na
podstawie odrębnych przepisów;
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami
prawa;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym;
11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek
poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na
Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr
1 do SWZ – formularz ofertowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-87/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawami sukcesywnymi i wniesieniem środków czystości dla całego garnizonu śląskiego Policji” - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. parametry oraz szacowane ilości) znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ -formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia – zwany dalej „formularz cenowy”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV: 39830000-9 – Środki czyszczące
CPV: 39700000-9 – Sprzęt gospodarstwa domowego
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został zaoferowany w formularzu cenowym stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem punktu 4.
4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został zaoferowany w formularzu cenowym w przypadkach wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany asortyment zostały wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego asortymentu pod warunkiem, iż jego parametry techniczne nie są gorsze niż produktu zaoferowanego, a cena jednostkowa nie jest wyższa od zaoferowanej w formularzu cenowym.
4.1 W przypadku, o którym mowa w pkt 4 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego asortymentu.
4.2 Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę oferowanego asortymentu. W zaistniałym przypadku Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia zaoferowanego asortymentu zgodnych z treścią oferty.
5. Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego.
6. Cena ofertowa winna obejmować zakup, dostawę i wniesienie asortymentu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca/pomieszczenia. Zamawiający informuje, że dostawy odbywać się będą do magazynu Zamawiającego - Magazyn nr 12 Wydziału Zaopatrzenia KWP Katowice ulica Koszarowa 17.
7. Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw sukcesywnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, według cen jednostkowych zaoferowanych w formularzu cenowym. Zamawiający zastrzega, że wskazane w formularzu ofertowym ilości są ilościami szacunkowymi podanymi w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
8. Zamawiający wymaga aby cały asortyment objęty przedmiotem umowy był wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I oraz spełniał wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.
9. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment wskazany w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SWZ – był objęty co najmniej 12 miesięczną gwarancją liczoną od dnia każdej dostawy sukcesywnej nie dłuższej niż 24 miesiące. Termin ważności liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron protokołu odbioru, który stanowi załącznik nr 3 do umowy.
10. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart charakterystyki, zaoferowanych produktów w kolumnie nr 11 formularza cenowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. m.in. rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i wymaganiami Zamawiającego dla asortymentu wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ,- formularz cenowy, gdzie ujęto to w kolumnie „opis zamawianego asortymentu”.
11. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
12. Maksymalna wartość umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 projektowanych postanowień umowy, będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert., a rozliczenie za zrealizowane dostawy będzie następować wg cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ - formularzu cenowym. Cena oferty brutto obliczona zgodnie dyspozycją sekcji XX SWZ, wpisana do załącznika nr 1 do SWZ - formularza ofertowego posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację, to Zamawiający podejmie decyzję czy będzie zawierał umowę do wysokości posiadanych środków, czy zwiększy środki przeznaczone na realizację, czy unieważni postępowanie.
13. Zgodnie z art. 310 PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
14. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.
15. Realizując obowiązek wynikający z art. 4 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240) oraz art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710), Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie dostawy uwzględnił rozmieszczenie przedmiotu zamówienia tak aby nie tworzyć ograniczeń w dostępności do nich osobom niepełnosprawnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert. Y = A+B+C 2.1.kryterium A- cena oferty brutto. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:A=najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert/cena brutto badanej ofertyx60pkt. 2.2.kryterium B - termin realizacji dostawy sukcesywnej. Punkty za kryterium będą przyznawane jak niżej:1 dzień roboczy-20 punktów, 2 dni robocze-18 punktów, 3 dni robocze-16 punktów, 4 dni robocze-14 punktów, 5 dni roboczych-11 punktów, 6 dni roboczych- 8 punktów, 7 dni roboczych- 5 punktów,8 dni roboczych- 2 punktów, 9 dni roboczych- 1 punktów, 10 dni roboczych- 0 punktów. maksymalny termin realizacji dostawy sukcesywnej jaki dopuszcza Zamawiający wynosi 10 dni roboczych. W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ nie wskaże terminu dostawy, Zamawiający przyjmie wartość najdłuższą, tj. 10 dni roboczych w i konsekwencji przydzieli Wykonawcy 0 pkt dla kryterium „termin realizacji dostawy sukcesywnej.” W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ- wskaże termin dostawy dłuższy niż 10 dni roboczych oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodna z warunkami zamówienia.2.3. Punktacja dla kryterium (C) „suma gwarancji ” asortymentu będącego przedmiotem zamówienia będzie przyznawana zgodnie z poniższym wzoru:C=(OB – GMINZ)/(GMAXZ-GMINZ)x20 pkt, OB - suma gwarancji oferty badanej, GMINZ - suma gwarancji minimalnej wymaganej przez Zamawiającego to ilość pozycji asortymentu formularza cenowego pomnożona przez 12 miesięcy ,GMAXZ - suma gwarancji maksymalnej określonej przez Zamawiającego to ilość pozycji asortymentu formularza cenowego pomnożona przez 24 miesiące.W kolumnie nr 10 formularza cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji dla produktu w każdej pozycji. W przypadku nie wpisania okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji 12 miesięcy gwarancji , a maksymalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, Zaoferowanie przez Wykonawcę gwarancji powyżej maksymalnej, do obliczeń zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji dla danej pozycji, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę obowiązywać będzie wskazana w formularzu cenowym gwarancja dla każdej pozycji. Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania okresów gwarancji oferuje minimalną gwarancję wymaganą przez Zamawiającego tj. 12 miesięcy. Zaoferowana gwarancja w kolumnie 10 nie może być wyższa dla zaoferowanego produktu niż wynika to z wykazu produktów biobójczych utworzonym na podstawie art. 7 ustawy o produktach biobójczych z 9.10.2015r. (Dz.U. z 2021 poz. 24) zaoferowanie gwarancji wyższej skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy jako, że będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji dla poszczególnych produktów w formie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym. W przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji. W punktacji za to kryterium Wykonawca otrzyma 0,00 punktów. W przypadku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę w danej pozycji niższej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków zamówienia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy bez względu na to, czy suma gwarancji minimalnej wymaganej przez Zamawiającego będzie spełniona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji dostawy sukcesywnej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: suma gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1 Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych. Natomiast do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w sekcji VII. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
a/ Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert jeżeli zostały określone w sekcji VII,
b/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:
a/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem punktu 1.3.
b/ Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
1.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn.zm.), odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia, lub innym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart charakterystyki oferowanych produktów w kolumnie nr 11 formularza cenowego zgodnie z obowiązującymi przepisami (Kodeks Pracy art. 221, rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)) i wymaganiami Zamawiającego dla asortymentu wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ - formularz cenowy, gdzie ujęto to w kolumnie „opis zamawianego asortymentu”.
UWAGA: przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument sporządzony w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski stanowi komplet. W przypadku braku jednego z dokumentów będącego częścią kompletu ma zastosowanie art. 107 ust. 2. Zamawiający nie wyraża zgody, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy (§ 5 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Dz.U. z 2020 poz. 2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart charakterystyki oferowanych produktów w kolumnie nr 11 formularza cenowego zgodnie z obowiązującymi przepisami (Kodeks Pracy art. 221, rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)) i wymaganiami Zamawiającego dla asortymentu wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ - formularz cenowy, gdzie ujęto to w kolumnie „opis zamawianego asortymentu”.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia wymagane formularzem ofertowym

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( patrz punkt 2), składając oświadczenie według wzoru Załącznik nr 4 do SWZ oraz Załącznik nr 4a do SWZ..
2. W przypadku konsorcjów i spółek cywilnych należy przedstawić odrębne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczące każdego ze współwykonawców. Oświadczenie takie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia tylko w odniesieniu do danego konsorcjanta lub wspólnika (art. 125 ust. 4 Pzp). Oznacza to, że każdy ze współwykonawców wykazuje w oświadczeniu tylko własne zdolności (zasoby).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII pkt. 1.1 składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia. Postanowienia sekcji VIII ust. 1.2-1.5 stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaskapolicja. eb2b.com.pl w zakładce „Załączniki” (zgodnie z pkt 2) Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 2.1.Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia w ramach dostawy będzie realizowany , z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.2 projektowanych postanowień umowy w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania środków finansowych, przeznaczonych na realizację umowy w ramach dostaw sukcesywnych w terminie zaoferowanym nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.