eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACHOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292465698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 32

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-608

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 367 61 73

1.5.8.) Numer faksu: 41 367 69 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsm.administracja@zsm.kielce.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsm.kielce.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5bd528f-ca1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115850/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5bd528f-ca1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c5bd528f-ca1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia lub poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przekazana wyłącznie za pomocą Platformy e-Zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, poprzez adres email: zsm.administracja@zsm.kielce.eu. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zsm.administracja@zsm.kielce.eu. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c5bd528f-ca1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c5bd528f-ca1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
6. Użytkownik zalogowany, jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
– Wniosek – służący m. in. do zadawania pytań do SWZ,
– Inne.
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
13. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują powołując się na numerem referencyjny postępowania, tj. PN/1/03/2023.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c5bd528f-ca1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), dalej jako „RODO”, Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Dyrektor/Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce, tel.:41 367 61 73
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@zsm.kielce.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa regulujące sposób tego udostępniania.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie umotywowanego wniosku z poprawną podstawą prawną lub które zawarły z administratorem danych umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, natomiast w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych zastosowanie będą miały zapisy umowy projektowej.
8. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z regulaminów, wytycznych oraz umów o dofinansowanie projektu, związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Pani/Pan i osoby których dane Pani/Pan przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11. Pani/Pan i osoby których dane Pani/Pan przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana jak i osób których Pani/Pan przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/1/03/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie dotyczy:
• realizacji szkolenia w zakresie kategorii prawa jazdy B,
• organizacji i sfinansowania egzaminu na prawo jazdy: na wykonawcy usługi będzie spoczywał obowiązek uregulowania wszystkich spraw związanych z egzaminem teoretycznym i praktycznym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Sfinansowanie egzaminu może się odbyć jednokrotnie,
• wydania osobom, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego dokumentów o ukończeniu szkolenia, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, umożliwiających w dalszym etapie do przystąpienia do egzaminu państwowego.

2. Szkolenie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa związanymi z przedmiotem zamówienia. Zakres kursu obejmuje 60 godzin dydaktycznych przypadających na uczestnika, w tym:
a) część teoretyczna - wykłady: 30 godz./1 osoba (1 godz. zajęć = 45 minut)
b) część praktyczna - jazda: 30 godz./1 osoba (1 godz. zajęć = 60 minut)
3. Szkoleniem będą objęci uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa badań lekarskich koniecznych do podjęcia szkolenia /kursu prawa jazdy oraz pokryje koszt tych badań.
5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia do ustalenia terminu egzaminu państwowego kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (teorii i praktyki). Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem do egzaminu zewnętrznego oraz przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zgłoszenia uczniów do egzaminu zewnętrznego
6. Przewidziana liczba uczestników szkolenia: 69 uczniów. W tym przewidywana liczba uczniów Technikum – 38 osób, przewidywana liczba uczniów Branżowej Szkoły I stopnia – 26 osób oraz liczba uczniów Branżowej Szkoły II stopnia – 5 osób.
7. Wymagana częstotliwość zajęć dla każdego uczestnika: zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, między godziną 07:00 a godziną 18:00 (za wyjątkiem zajęć praktycznych). UWAGA: Przerwy pomiędzy zajęciami z prawa jazdy, kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego kierowców nie mogą być dłuższe niż 1 godzina zegarowa.
8. Miejsce realizacji kursu: Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne oraz jazda na placu manewrowym odbywały się na terenie miasta Kielce. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym mogą odbywać się na terenie powiatu kieleckiego.
9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
9.1. Termin rozpoczęcia szkolenia (zajęć) I grupy: 05.05.2023 r.
9.2. Termin wykonania zamówienia: Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia – do 31.08.2023 r. Uczniowie Branżowej Szkoły II Stopnia oraz Technikum – do 15.12.2023 r.

10. Wykonawca przekaże na własność każdemu uczestnikowi szkolenia na pierwszych zajęciach materiały szkoleniowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-05 do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował przyjętymi kryteriami oceny ofert
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska po zsumowaniu najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców tej samej, końcowej liczby punktów, zostanie wybrany Wykonawca z najwyższą ilością punktów uzyskaną w kryterium pierwszym, czyli za cenę.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
Kryteria oceny ofert:
Cena - 60,00% Całkowity koszt szkolenia brutto. Wykonawca, który zaoferuje najniższy całkowity koszt szkolenia brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (60), pozostali proporcjonalnie mniej
Doświadczenie )w prowadzeniu kursów prawa jazdy kat. B- (40,00%). Doświadczenie szkoły w prowadzeniu kursów prawa jazdy w kategorii B.
ocena od 0 – 40 pkt posiadane udokumentowane doświadczenie
mniej niż 1 rok – 0 pkt
1 - 5 lat – 10 pkt
5 - 10 lat – 20 pkt
10 – 15 lat – 30 pkt
powyżej 15 lat – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie szkoły w prowadzeniu kursów prawa jazdy w kategorii B.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika to z odrębnych przepisów,
2) zdolności technicznej i zawodowej.
2. Za spełniającego warunek określony w pkt 1.1) Zamawiający uzna Wykonawcę, który posiada:
1) aktualne uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie prawa jazdy kategorii B, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
3. Za spełniającego warunek określony w pkt 1.2) Zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkolenia, o tematyce odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia.
2) będzie dysponować podczas szkolenia:
a) co najmniej jedną salą dydaktyczną, przystosowaną do realizacji zajęć teoretycznych, odpowiadającą m.in. przepisom BHP i P. Poż., dostosowaną do ilości osób szkolonych z odpowiednią liczbą miejsc i stolików, sprawnym oświetleniem oraz wentylacją,
b) co najmniej jednym placem manewrowym, przystosowanym do realizacji zajęć praktycznych, zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
c) pojazdami: co najmniej pięcioma samochodami osobowymi. Pojazdy te muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
d) co najmniej 5 osobami do prowadzenia zajęć, posiadającymi odpowiednie uprawnienia zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Z zastrzeżeniem, że ostateczna liczba pojazdów i osób wykonujących zamówienie musi być taka, by zapewnić należytą i terminową realizację przedmiotu zamówienia.

Oceny spełniania warunków w celu udzielenia zamówienia Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z nich.
W sytuacji udostępnienia Wykonawcy zasobów do realizacji zamówienia przez inny podmiot, oświadczenie składa każdy z podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z nich.
W sytuacji udostępnienia Wykonawcy zasobów do realizacji zamówienia przez inny podmiot, oświadczenie składa każdy z podmiotów udostępniających w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z nich.
W sytuacji udostępnienia Wykonawcy zasobów do realizacji zamówienia przez inny podmiot, oświadczenie składa każdy z podmiotów udostępniających w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z nich.
W sytuacji udostępnienia Wykonawcy zasobów do realizacji zamówienia przez inny podmiot, oświadczenie składa każdy z podmiotów udostępniających zasoby.
4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
5. Doświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ
6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie składa m.in. konsorcjum, spółka cywilna), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
7. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym celu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
6. W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 wymagają formy pisemnej w drodze aneksu.
4. Wartość zmiany umowy, określonej w pkt. 1 i 2 ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c5bd528f-ca1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dodatkowe zawarte w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.