eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobierzyce › Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci oraz na psie odchody w gm. KobierzyceOgłoszenie z dnia 2022-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci oraz na psie odchody w gm. Kobierzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobierzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Pałacowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kobierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pkosim@ugk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ugk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci oraz na psie odchody w gm. Kobierzyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8791777c-cf85-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039943/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opróżnianie koszy ulicznych i sprzatanie wiat przystankowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Logintrade.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami jest Platforma dostępna pod adresem https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Instrukcja obsługi platformy w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie https://ugk.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE pliki: Rejestracja Wykonawcy na Platformie, Zadawanie pytań do postępowania oraz Udział w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
 Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31
c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18
 Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środkach dowodowych, przedmiotowych środkach dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę.
7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: pkosim@ugk.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, z wyłączeniem ofert, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: pkosim@ugk.pl, przy czym za datę ich przekazania przyjmuje się datę ich otrzymania przez Zamawiającego. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2020r. (DZ.U. 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie dopuszcza sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
11. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dot. platformy przetargowej prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: 71 787 37 27, e-mail: helpdesk@logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe oferentów i osób, których dane są przekazywane, określone w ofercie są przetwarzane w sposób określony w załączniku nr 4 do umowy, z którą oferenci zobowiązują się zapoznać

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły dostępne w załączniku nr 4 do umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RŚZiZP.271.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianie, wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody stanowiących mienie Gminy Kobierzyce, jak również bieżące usuwanie aktów wandalizmu na przedmiotowym mieniu (przez opróżnianie koszy rozumie się zbieranie i pozbywanie się odpadów z przeznaczonych do tego celu pojemników ustawionych na chodnikach oraz przekazywanie odpadów do uprawnionego podmiotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.).
2. Szczegóły w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć usługi związanej z utrzymaniem w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody lub innych elementów związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamówienia te zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Kryteria oceny ofert określone przez Zamawiającego: cena ofertowa oraz częstotliwość usług.
Udzielenie zamówienia nastąpi Wykonawcy, którego oferta nie będzie odrzucona oraz będzie ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: ceny oraz częstotliwości usług tj. uzyska największą ilość pkt. łącznie (C + CU = O).
Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł.
b) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (gdzie minimalny okres dotychczasowego świadczenia usługi w ramach jednej umowy ciągłej wynosił na dzień składania ofert 18 miesięcy), w tym okresie, należycie wykonał
co najmniej:
 Jedną usługę porządkową, w zakresie obejmującym co najmniej sprzątanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych oraz opróżnianie koszy na śmieci przez okres min. 18 miesięcy w ramach jednej umowy ciągłej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje na potrzeby tego zamówienia co najmniej następującym sprzętem:
 min. 4 sztuki ręcznych kos spalinowych,
 min. 2 sztuki myjek ciśnieniowych z możliwością mycia gorącą wodą o temp. 80 – 100 stopni C,
 min. 1 sztukę zamiatarki mechanicznej,
 min. 1 sztukę zamiatarki spalinowej,
 min. 1 sztukę agregatu prądotwórczego umożliwiającego pracę myjki ciśnieniowej,
 min. 2 pojazdy z dopuszczalną ładownością do 3,5 tony, przystosowane do przewożenia odpadów z koszy i wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów.

• Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia:
 co najmniej dwoma niezależnymi ekipami obejmującymi łącznie
min. 6 pracowników fizycznych, w tym co najmniej 2 kierowców z uprawnieniami kat. B.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dot. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Wymagane jest aby Wykonawca:
 posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł.
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 5 do SWZ
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych zastosowanych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 6 do SWZ
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykony¬waniu zamówienia, w szczególności odpowie¬dzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z in¬formacjami na temat ich kwalifikacji zawodo¬wych, doświadczenia i wykształcenia niezbęd¬nych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz infor¬macją o podstawie do dysponowania tymi osoba¬mi - Załącznik nr 7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymagać będzie wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonym w SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz.310, 836 i 1572)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380 z dopiskiem – Wadium/ Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody na terenie Gminy Kobierzyce
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (można złożyć wraz z ofertą).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa pkt 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa art. 125 ust.1 ustawy pzp tj. oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:
1) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym; zaś zmiana nie może przekroczyć 20% ich wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy;
2) zmiana wysokości kwot ujętych w poszczególnych latach budżetowych realizacji zamówienia pod warunkiem konieczności przesunięć finansowych i korekt budżetu Zamawiającego;
3) wykreślenia przedmiotowego zakresu określonego w załączniku nr 1 lub 2 do umowy;
4) wprowadzenia dodatkowych ilości (także z nowymi lokalizacjami): koszy, przystanków autobusowych, wiat przystankowych – odpowiednio do załącznika nr 1 lub 2 do umowy, zgodnie z § 4 ust. 4 umowy;
5) skrócenie terminu umowy w razie wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego;
6) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
7) zmiana sposobu płatności – z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub których nie można było przewidzieć lub mającego wpływ na realizację zamówienia.
8) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
9) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego;
10) wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
11) w przypadku zmian:
• stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
12) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku gdy poziom zmiany cen lub kosztów przekroczy 10% cen materiałów lub kosztów w stosunku do wartości z dnia składania oferty. Zmiana może nastąpić najwcześniej po upływie trzech miesięcy od zawarcia umowy oraz nie częściej niż co trzy miesiące. Zmiana będzie następowała na podstawie wyliczeń opartych na wskaźnikach cen materiałów lub kosztów ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego co jest podstawą do zmiany wynagrodzenia. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania ww. postanowień wynosi maksymalnie łącznie do 30 % wartości umowy.
2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich bezwarunkowe wprowadzenie.
Szczegóły w załaczniku do SWZ (projekcie umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma LOGINTRADE

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-18 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do oferty Wykonawca załącza:
1.1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a oraz Załącznik nr 2a’ (dotyczy wspólników spółek cywilnych) do SWZ) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców;
1.2 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.3 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.4 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostepniającego zasoby, Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp tj. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 2b do SWZ).
1.5 Wadium jeżeli jest składane w formie określonej w Rozdz. XXI pkt 2 ppkt 2-4 do SWZ.
2. Szczegóły dostępne w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.