eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ślesin › Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznejOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚLESIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kleczewska, 15

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@slesin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.slesin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a5d2768-c97c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063473/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/735361

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W toku postępowania, zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja ustna
dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_slesin zwanej dalej Platformą (link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/735361.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ. Instrukcja korzystania z systemu została zamieszona bezpośrednio na ww. Platformie i jest dostępna pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert,
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. poprzez złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na brak dotrzymania wymogu braku możliwości zapoznania się z ofertą przed terminem jej złożenia, o którym mowa w art. 221 ustawy Pzp,
2. niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar 3. Rekomendacje Zamawiającego zostały szczegółowo określone w Rozdziale III Podrozdziale 2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ślesin reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
2) Formy kontaktów:
a) listownie: ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin;
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.umig.slesin.pl;
c) telefonicznie: 632704011;
d) Inspektor ochrony danych Sebastian Strzech e-mail: iod@comp-net.pl.
3) Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.
5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6) Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7) Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.2.5.TP.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie – ZSP w Ślesinie, budynek przy ul. Młodzieżowej 1
1. Przedmiotem Części I zamówienia jest:
przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie przy ul. Młodzieżowej 1 wraz z rozbudową o bibliotekę oraz wymianą pokrycia części dachu i montażem instalacji fotowoltaicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określony został w dokumentacji projektowej, i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W celu przygotowania oferty Wykonawca może posiłkować się przedmiarami, które stanowią tylko i wyłącznie materiał pomocniczy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie:
1) z uwagi na wykonywanie prac w trakcie roku szkolnego prowadzić prace w taki sposób by zapewnić bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie placówki oświatowej;
2) do bieżącej współpracy z Dyrektorami Szkół;
3) zorganizować etapy prac w taki sposób aby możliwe było prowadzenie zajęć szkolnych oraz przeprowadzenie egzaminów
4) niezwłocznie zgromadzić i/lub zawrzeć umowę na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, obejmujących w szczególności:
a) stolarka okienna i drzwiowa w tym okna połaciowe,
b) materiały na pokrycie dachu,
c) stal zbrojeniowa,
d) materiały ścienne, do termomodernizacji, w tym: styropian i wełna mineralna;
5) bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz niniejszej SWZ;
6) wykonywać prace z uwzględnieniem potrzeb dostępności dla osób niepełnosprawnych,
7) dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu, zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym;
8) do bieżącego utrzymania w czystości przekazanego placu budowy;
9) do bieżącego utrzymania w czystości placów, dróg, dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały;
10) zapewnić możliwość przechodu w sąsiedztwie przekazanego frontu robót;
11) używać materiały i urządzenia do wybudowania:
a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, albo
b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
c) oznakowane znakiem budowlanym,
d) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty;
e) wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), a w szczególności art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiORB.
12) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia;
13) zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac budowlanych wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności osób trzecich spowodowane swoim udziałem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
14) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2666 ze zm.);
15) przeprowadzać roboty budowlane i rozbiórkowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
16) usuwać natychmiastowo i skutecznie wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę;
17) zgłaszać na piśmie gotowość do odbioru wykonanych prac wraz z potwierdzeniem tego wykonania przez inspektora nadzoru i uczestniczyć w ich odbiorze.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji dla wszystkich części wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji będzie punktowany w ramach kryterium oceny ofert.
5. Warunki płatności:
1) Zamawiający przewiduje płatności zgodnych z harmonogramem wypłat w ramach środków finansowych otrzymanych w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach, pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga po zakończeniu realizacji Inwestycji:
 pierwsza transza w 2023 r. w wysokości nie wyższej niż 15% dofinansowania,
 druga transza w 2024 r. w wysokości pozostałej do wypłaty kwoty dofinansowania.
2) Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wymagany maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 16 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę:
1) cena oferty – waga kryterium 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 60, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
cena oferowana najniższa brutto
Cena = -------------------------- x 100
cena badanej oferty brutto
Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 60%.
2) test znajomości inwestycji – waga kryterium 5%
a) w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia, w dniu: 17.04.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, sala konferencyjna – pokój nr 309, zostanie przeprowadzony pisemny test znajomości inwestycji.
b) udział w teście kompetencji mogą brać wyłącznie osoby wskazane w treści Załącznika nr 10 do SWZ na zasadach określonych w Rozdz. III Podrozdz. 4 SWZ.
c) W przypadku wskazania osoby, która weźmie udział w teście znajomości inwestycji niezgodnej z osobą wskazaną w wykazie osób skierowanych (załącznik nr 10 do SWZ), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z warunkami zamówienia;
d) test znajomości inwestycji obejmować będzie zagadnienia związane z zakresem przedmiotu zamówienia;
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w wykonywaniu zamówienia przez cały okres trwania umowy członka personelu, osoby biorącej udział w teście kompetencji wskazanej w załączniku nr 10 do SWZ składanego wraz z ofertą Wykonawcy;
f) Opis oceny testu/kryterium:
-za udzielenie odpowiedzi, punktacja kształtuje się następująco:
10 prawidłowych odp.–100 pkt,
9 prawidłowych odp.–90 pkt,
8 prawidłowych odp.–80 pkt,
7 prawidłowych odp.–70 pkt,
6 prawidłowych odp.–60 pkt,
5 prawidłowych odp.–50 pkt,
4 prawidłowych odp.–40 pkt,
3 prawidłowych odp.–30 pkt,
2 prawidłowych odp.–20 pkt,
1 prawidłowych odp.–10 pkt.
Liczbę z otrzymanymi punktami mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 5%.
-za nieudzielenie odpowiedzi, zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, zaznaczenie odpowiedzi w sposób uniemożliwiający odczytanie wyboru, wypełniający test otrzyma 0 punktów,
- w przypadku spóźnienia się osoby wskazanej przez Wykonawcę do wypełnienia testu traktowane ono będzie jako niestawienie się do wypełnienia go,
-niestawienie się na test skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w niniejszym kryterium oceny ofert,
g) Szczegółowe informacje i zasady określa Rozdz. III Podrozdz. 4 SWZ.
3) okres gwarancji – waga kryterium 35%
Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę liczony będzie w miesiącach. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 35 a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
okres gwarancji badanej oferty
G = ------------------- x 100
najdłuższy okres gwarancji
Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi: 35%,
Wymagany min. okres gwarancji wynosi 60 m-cy, a maksymalny 120 m-cy. Zaproponowany okres gwarancji dłuższy niż 120 m-cy nie będzie punktowany – w razie wskazania dłuższego okresu, Zamawiający do punktacji przyjmie okres gwarancji wynoszący 120 m-cy.
2. W przypadku podania okresu gwarancji mniejszego niż wymagany, lub niepodania (wpisania)oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp.
3.Szczegółowe zasady oceny ofert zostały opisane w Rozdz. III Podrozdz. 4.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Test znajomości inwestycji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie – ZSP w Ślesinie, budynek przy ul. Żwirki i Wigury 55
1. Przedmiotem Części II zamówienia jest przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie przy ul. Żwirki i Wigury 55 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określony został w dokumentacji projektowej, i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W celu przygotowania oferty Wykonawca może posiłkować się przedmiarami, które stanowią tylko i wyłącznie materiał pomocniczy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie:
1) z uwagi na wykonywanie prac w trakcie roku szkolnego prowadzić prace w taki sposób by zapewnić bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie placówki oświatowej;
2) do bieżącej współpracy z Dyrektorami Szkół;
3) zorganizować etapy prac w taki sposób aby możliwe było prowadzenie zajęć szkolnych oraz przeprowadzenie egzaminów;
4) niezwłocznie zgromadzić i/lub zawrzeć umowę na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, obejmujących w szczególności:
a) stolarka okienna i drzwiowa,
b) papa termozgrzewalna na pokrycie dachu;
tj. materiałów, które Wykonawca może zgromadzić na placu budowy lub własnym placu, jeszcze przed rozpoczęciem prac;
5) bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz niniejszej SWZ;
6) wykonywać prace z uwzględnieniem potrzeb dostępności dla osób niepełnosprawnych,
7) dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu, zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym;
8) do bieżącego utrzymania w czystości przekazanego placu budowy;
9) do bieżącego utrzymania w czystości placów, dróg, dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały;
10) zapewnić możliwość przechodu w sąsiedztwie przekazanego frontu robót;
11) używać materiały i urządzenia do wybudowania:
a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, albo
b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
c) oznakowane znakiem budowlanym,
d) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty;
e) wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), a w szczególności art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiORB.
12) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia;
13) zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac budowlanych wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności osób trzecich spowodowane swoim udziałem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
14) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2666 ze zm.);
15) przeprowadzać roboty budowlane i rozbiórkowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
16) usuwać natychmiastowo i skutecznie wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę;
17) zgłaszać na piśmie gotowość do odbioru wykonanych prac wraz z potwierdzeniem tego wykonania przez inspektora nadzoru i uczestniczyć w ich odbiorze.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji dla wszystkich części wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji będzie punktowany w ramach kryterium oceny ofert.
5. Warunki płatności:
1) Zamawiający przewiduje płatności zgodnych z harmonogramem wypłat w ramach środków finansowych otrzymanych w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach, pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga po zakończeniu realizacji Inwestycji:
 pierwsza transza w 2023 r. w wysokości nie wyższej niż 15% dofinansowania,
 druga transza w 2024 r. w wysokości pozostałej do wypłaty kwoty dofinansowania.
2) Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wymagany maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 16 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę:
1) cena oferty – waga kryterium 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 60, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
cena oferowana najniższa brutto
Cena = -------------------------- x 100
cena badanej oferty brutto
Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 60%.
2) test znajomości inwestycji – waga kryterium 5%
a) w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia, w dniu: 17.04.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, sala konferencyjna – pokój nr 309, zostanie przeprowadzony pisemny test znajomości inwestycji.
b) udział w teście kompetencji mogą brać wyłącznie osoby wskazane w treści Załącznika nr 10A do SWZ na zasadach określonych w Rozdz. III Podrozdz. 4 SWZ.
c) W przypadku wskazania osoby, która weźmie udział w teście znajomości inwestycji niezgodnej z osobą wskazaną w wykazie osób skierowanych (załącznik nr 10A do SWZ), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z warunkami zamówienia;
d) test znajomości inwestycji obejmować będzie zagadnienia związane z zakresem przedmiotu zamówienia;
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w wykonywaniu zamówienia przez cały okres trwania umowy członka personelu, osoby biorącej udział w teście kompetencji wskazanej w załączniku nr 10A do SWZ składanego wraz z ofertą Wykonawcy;
f) Opis oceny testu/kryterium:
-za udzielenie odpowiedzi, punktacja kształtuje się następująco:
10 prawidłowych odp.–100 pkt,
9 prawidłowych odp.–90 pkt,
8 prawidłowych odp.–80 pkt,
7 prawidłowych odp.–70 pkt,
6 prawidłowych odp.–60 pkt,
5 prawidłowych odp.–50 pkt,
4 prawidłowych odp.–40 pkt,
3 prawidłowych odp.–30 pkt,
2 prawidłowych odp.–20 pkt,
1 prawidłowych odp.–10 pkt.
Liczbę z otrzymanymi punktami mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 5%.
-za nieudzielenie odpowiedzi, zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, zaznaczenie odpowiedzi w sposób uniemożliwiający odczytanie wyboru, wypełniający test otrzyma 0 punktów,
- w przypadku spóźnienia się osoby wskazanej przez Wykonawcę do wypełnienia testu traktowane ono będzie jako niestawienie się do wypełnienia go,
-niestawienie się na test skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w niniejszym kryterium oceny ofert,
g) Szczegółowe informacje i zasady określa Rozdz. III Podrozdz. 4 SWZ.
3) okres gwarancji – waga kryterium 35%
Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę liczony będzie w miesiącach. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 35 a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
okres gwarancji badanej oferty
G = ------------------- x 100
najdłuższy okres gwarancji
Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi: 35%,
Wymagany min. okres gwarancji wynosi 60 m-cy, a maksymalny 120 m-cy. Zaproponowany okres gwarancji dłuższy niż 120 m-cy nie będzie punktowany – w razie wskazania dłuższego okresu, Zamawiający do punktacji przyjmie okres gwarancji wynoszący 120 m-cy.
2. W przypadku podania okresu gwarancji mniejszego niż wymagany, lub niepodania (wpisania)oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy Pzp.
3.Szczegółowe zasady oceny ofert zostały opisane w Rozdz. III Podrozdz. 4.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Test znajomości inwestycji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa pomostów na terenie gminy Ślesin
1. Przedmiotem Części III zamówienia jest:
przebudowa infrastruktury turystycznej tj. 7 pomostów oraz urządzeń małej architektury.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określony został w dokumentacji projektowej, i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W celu przygotowania oferty Wykonawca może posiłkować się przedmiarem, który stanowi tylko i wyłącznie materiał pomocniczy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie:
1) corocznie przeprowadzać prace konserwacyjne tj. olejowanie desek pomostu. Konserwację należy przeprowadzać raz w roku, jednak nie później niż w miesiącu październiku z wyłączeniem okresu maj-wrzesień przez cały okres udzielonej gwarancji. Pierwsze prace konserwacyjne należy przeprowadzić po roku licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;
2) niezwłocznie zgromadzić i/lub zawrzeć umowę na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, obejmujących w szczególności:
a) deski z drewna egzotycznego;
tj. materiałów, które Wykonawca może zgromadzić na placu budowy lub własnym placu, jeszcze przed rozpoczęciem prac;
3) bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz niniejszej SWZ;
4) wykonywać prace z uwzględnieniem potrzeb dostępności dla osób niepełnosprawnych,
5) dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu, zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym;
6) do bieżącego utrzymania w czystości przekazanego placu budowy;
7) do bieżącego utrzymania w czystości placów, dróg, dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały;
8) zapewnić możliwość przechodu w sąsiedztwie przekazanego frontu robót;
9) używać materiały i urządzenia do wybudowania:
a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, albo
b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
c) oznakowane znakiem budowlanym,
d) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty;
e) wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), a w szczególności art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiORB.
10) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia;
11) zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac budowlanych wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności osób trzecich spowodowane swoim udziałem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
12) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2666 ze zm.);
16) przeprowadzać roboty budowlane i rozbiórkowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
13) usuwać natychmiastowo i skutecznie wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę;
14) zgłaszać na piśmie gotowość do odbioru wykonanych prac wraz z potwierdzeniem tego wykonania przez inspektora nadzoru i uczestniczyć w ich odbiorze.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji dla wszystkich części wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji będzie punktowany w ramach kryterium oceny ofert.

5. Warunki płatności:
1) Zamawiający przewiduje płatności z podziałem na rodzaj środków:
a) środki finansowe Zamawiającego:
 wypłata jednorazowej zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia,
 wypłata pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy w jednej transzy po zakończeniu realizacji Inwestycji, do wysokości środków Zamawiającego przeznaczonych na realizację Inwestycji,
b) środki finansowe otrzymane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: wypłata pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy po zakończeniu realizacji Inwestycji.
2) Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
6. Termin wykonania zamówienia
Wymagany maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 160 dni licząc od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia będzie punktowany w ramach kryterium oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45241000-8 - Budowa portów

45241300-1 - Roboty budowlane w zakresie mol

45241600-4 - Instalowanie oświetlenia portowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę:
a) cena oferty – waga kryterium 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 60, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
cena oferowana najniższa brutto
Cena = ------------------- x 100
cena badanej oferty brutto
Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 60%.

b) okres gwarancji – waga kryterium, 10%
Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę liczony będzie w miesiącach. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 10, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
okres gwarancji badanej oferty
G = --------------------------------- x 100
najdłuższy okres gwarancji

Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 10%.

UWAGA!
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, a maksymalny 120 miesięcy. Zaproponowany okres gwarancji dłuższy niż 120 miesięcy nie będzie punktowany – w razie wskazania dłuższego okresu, Zamawiający do punktacji przyjmie okres gwarancji wynoszący 120 miesięcy.

c) termin realizacji – waga kryterium 30%
Rozumiany jako termin zakończenia realizacji zamówienia liczony w pełnych dniach kalendarzowych. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

Ntr
Tr = -------------- x 100
Tro

gdzie:
Tr – termin realizacji
Ntr – najkrótszy termin realizacji wskazany w ofertach
Tro – termin realizacji wskazany w ocenianej ofercie

Tak otrzymaną liczbę mnożymy przez wagę kryterium, która wynosi 30%.

UWAGA!
 Wymagany minimalny termin wykonania zamówienia dla wynosi 90 dni licząc od dnia podpisania umowy, a maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 160 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oferty z zaproponowanym terminem wykonania zamówienia krótszym niż 90 dni lub dłuższym niż 160 dni traktowane będą jako niespełniające warunków zamówienia i podlegać będą odrzuceniu.
 Zaoferowanie terminu wykonania prac w niepełnych dniach, lub innych jednostkach czasu – traktowane będą jako niespełniające warunków zamówienia i podlegać będą odrzuceniu.

2) w celu obliczenia ceny oferty, i wskazania oferowanego okresu gwarancji oraz terminu wykonania zamówienia wykonawca wypełnia formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ:
3) Maksymalna łączna punktacja, którą może uzyskać oferta Wykonawcy w powyższych kryteriach wynosi 100 punktów.
4) W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji mniejszego niż wymagany przez Zamawiającego, lub niepodania (wpisania) okresu gwarancji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
5) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów i pod warunkiem, że oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ.
7) Szczegółowe zasady oceny ofert zostały opisane w Rozdz. III Podrozdz. 4.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W przypadku składania oferty na całość zamówienia lub na część / kilka części:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
W przypadku składania oferty na Część I:
1) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 2.000.000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty na Część II:
1) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 900.000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty na Część III:
1) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 700.000,00 zł brutto.

* W przypadku składania oferty na kilka części Wykonawca musi wykazać się sytuacją ekonomiczną lub finansową wymaganą oddzielnie dla każdej z Części którą oferuje.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
1) posiada doświadczenie, tj.: wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

W przypadku składania oferty na Część I zamówienia:
 2 roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie bądź budowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej każda 1500 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł). W tym co najmniej
1 robota budowlana w zakresie której wykonano instalację fotowoltaiczną.

W przypadku składania oferty na Część II zamówienia:
 2 roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie bądź budowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej każda 1000000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł). W tym co najmniej
1 robota budowlana w zakresie której wykonano instalację fotowoltaiczną.

W przypadku składania oferty na Część III zamówienia:
 1 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie pomostu wraz z wymianą desek o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł) każda.

* W przypadku składania oferty na kilka części Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem wymaganym oddzielnie dla każdej z Części którą oferuje.

* Przez budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach jednej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawidłowości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

2) dysponuje osobą/ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

W przypadku składania oferty na Część I i/lub Część II zamówienia:
a) przynajmniej jedną osobę na każdą z części posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
b) przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) – osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w swojej specjalności.

W przypadku składania oferty na Część III zamówienia:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Zapisy dot. wszystkich części:
W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz.2351 ze zm.), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334),

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w Rozdziale II podrozdział 7 SWZ, przy czym warunek dotyczący doświadczenia musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden Wykonawca oraz żaden Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. wskazanych w Rozdziale II Podrozdziale 8 SWZ. Analogicznie w przypadku dysponowania potencjału trzeciego – całością wymaganego doświadczenia musiałby ten podmiot wykazać się samodzielnie.
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, w pkt. 1) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy złożyć do oferty i podpisuje je podmiot udostępniający swoje zasoby. W treści zobowiązania należy podać dane identyfikujące podmiot udostępniający swoje zasoby (przykładowo: adres, pełna nazwa, NIP, REGON, PESEL), a powinno ono zawierać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Podpis pod tym oświadczeniem ma złożyć osoba umocowana do składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu. Składając takie oświadczenie należy zwrócić uwagę, że w takim przypadku na Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 118 ust. 1 i 3 ustawy zostają nałożone dodatkowe obowiązki, których wykonania Zamawiający będzie wymagał w niniejszym postępowaniu i w trakcie realizacji umowy.
b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający będzie wymagać w trakcie realizacji umowy przestrzegania tego wymagania (art. 122, art. 462 ust. 7 ustawy Pzp), łącznie z prawem do naliczania kar umownych czy odstąpienia od umowy.
c) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. wskazanych w Rozdziale II Podrozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie (załącznik nr 7 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, złożonym na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ wraz z ofertą,
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku udziału w postępowaniu tylko jednego wykonawcy.
c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osób, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów tylko w przypadku, gdy Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu oferty.
6) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
7) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (polisa ubezpieczenia OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) wykaz robót wykonanych, które wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ;
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach określonych w Rozdziale II podrozdziale 7 pkt 1) lit. d) ppkt. 2). W/w osoby należy wskazać w załączniku nr 8 do SWZ.
 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osób, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów tylko w przypadku, gdy Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu oferty.
4) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
5) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty - Zał. nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. II podrozdz. 7 i 8 SWZ (zał. nr 2 do SWZ). Oświadczenie stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdz. II podrozdz. 9 pkt. 9.2 SWZ.
3. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4-5 i 7-10 ustawy Pzp . Zamawiający wymaga udowodnienia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełniając łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający ocenia, czy podjęte czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
4. Pełnomocnictwo :
- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy
- Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Wadium.
8. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
10. Oświadczenie o zastosowanych materiałach (załącznik nr 4 do SWZ).
11. Kosztorys ofertowy.
12. Wykaz osób skierowanych do testu kompetencji (załącznik nr 10 i /lub 10A do SWZ). Wykaz należy złożyć w przypadku składania oferty na Część I (Zał. nr 10) i/lub Część II (Zał. nr 10A).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
a) Część I: 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100 gr).
b) Część II: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100 gr).
c) Część III: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100 gr).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Spółdzielczy w Ślesinie, numer rachunku: 46 8534 0006 0000 0101 0009 3463 z adnotacją: „Wadium – Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej Część _________". Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
 nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający, tj. Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin,
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 kwotę gwarancji/poręczenia,
 termin ważności gwarancji/poręczenia,
 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy który:
a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt 4 - 10, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp,
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnictwo :
- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
- Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w Rozdziale II podrozdział 7 SWZ, przy czym warunek dotyczący doświadczenia musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden Wykonawca oraz żaden Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. wskazanych w Rozdziale II Podrozdziale 8 SWZ. Analogicznie w przypadku dysponowania potencjału trzeciego – całością wymaganego doświadczenia musiałby ten podmiot wykazać się samodzielnie. Jednocześnie
żaden Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy bez wezwania przez Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego:
kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
5. Niedopełnienie powyższej formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i:
a) zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, spowoduje wybór najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert,
b) zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Część I i II:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Część III:
1) Zamawiający zgodnie z Regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przewiduje udzielenie jednorazowej zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2) Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie na udzieloną zaliczkę, w wysokości 100% jej wartości, w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3 Ustawy Pzp, z terminem ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
3) Z treści Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi jasno wynikać, iż jest ona bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.
4) Rozliczenie udzielonej przez Zamawiającego zaliczki ustala się w sposób następujący:
a) rozliczenie zaliczki następuje poprzez wystawianie faktury za właściwie wykonane i odebrane roboty budowlane w wysokości i terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym;
b) jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru faktury za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru;
c) w nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu gwarancji;
d) całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić w wysokości i terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach umowy;
e) Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia.
5) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie określonym w ppkt. 4, wyłączając sytuacje, o których mowa w ppkt. 4 lit c), Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do jej rozliczenia lub zwrotu wypłaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w tym terminie Zamawiający w pierwszej kolejności zaspokoi swoje roszczenie z zabezpieczenia zaliczki.
6) W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny, w tym z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, jak również w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwróci w całości lub w niewykorzystanej części udzieloną zaliczkę.
7) Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem, o którym mowa w ppkt. 2.
8) Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z protokołem odbioru robót budowlanych podpisanym przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę.
9) Zamawiający nie przewiduje udzielania kolejnych zaliczek.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się dokonywania istotnych zmian zawartej umowy.
2. Warunki i zasady dokonywania zmian umowy szczegółowo określają Projektowane postanowienia umów tj.
- Załącznik nr 5 dla Części I przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 5A dla Części II przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 5B dla Części III przedmiotu zamówienia.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany:
1)danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
2)danych teleadresowych,
3)danych rejestrowych,
4)będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/735361

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:35

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wizja lokalna dla Części III przedmiotu zamówienia, dla pozostałych części wizja lokalna nie została przewidziana. Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień 03.04.2023 r. o godz. 11:00. Miejsce zbiórki: budynek urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin, pokój 301 (Sekretariat). Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, odrzuceniu będzie podlegać oferta, która została złożona bez odbycia wizji lokalnej. Zasady określa Rozdz. I Podrozdz. 7 SWZ.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy pzp.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2), jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w wykonywaniu zamówienia przez cały okres trwania umowy członka personelu, osoby biorącej udział w teście kompetencji wskazanej w załączniku nr 10 do SWZ składanego wraz z ofertą Wykonawcy.
6. Wykonawca sporządzi i dostarczy harmonogram rzeczowo – finansowy nie później niż do dnia podpisania umowy bez wezwania przez Zamawiającego, dodatkowo jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy bez wezwania przez Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego:
a) kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b) sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
7. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i:
a) zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, spowoduje wybór najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 263ustawy Pzp,
b)zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.
8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.
1, art. 109 ust.1 pkt 4 - 10, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
9. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty – załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, jeśli są już znane.
11. Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt 4 - 10 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podst. art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13.IV.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego.
12. Zamawiający może na każdym etapie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia.
13. W przypadku udziału podwykonawców stosuje się przepisy Dz. VII Rozdz. 5 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.