eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ślesin › Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznejOgłoszenie z dnia 2023-04-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚLESIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kleczewska, 15

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@slesin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.slesin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/735361

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a5d2768-c97c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00183153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063473/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149877

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.2.5.TP.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3783391,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie – ZSP w Ślesinie, budynek przy ul. Młodzieżowej 1
1. Przedmiotem Części I zamówienia jest:
przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie przy ul. Młodzieżowej 1 wraz z rozbudową o bibliotekę oraz wymianą pokrycia części dachu i montażem instalacji fotowoltaicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określony został w dokumentacji projektowej, i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W celu przygotowania oferty Wykonawca może posiłkować się przedmiarami, które stanowią tylko i wyłącznie materiał pomocniczy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie:
1) z uwagi na wykonywanie prac w trakcie roku szkolnego prowadzić prace w taki sposób by zapewnić bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie placówki oświatowej;
2) do bieżącej współpracy z Dyrektorami Szkół;
3) zorganizować etapy prac w taki sposób aby możliwe było prowadzenie zajęć szkolnych oraz przeprowadzenie egzaminów
4) niezwłocznie zgromadzić i/lub zawrzeć umowę na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, obejmujących w szczególności:
a) stolarka okienna i drzwiowa w tym okna połaciowe,
b) materiały na pokrycie dachu,
c) stal zbrojeniowa,
d) materiały ścienne, do termomodernizacji, w tym: styropian i wełna mineralna;
5) bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz niniejszej SWZ;
6) wykonywać prace z uwzględnieniem potrzeb dostępności dla osób niepełnosprawnych,
7) dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu, zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym;
8) do bieżącego utrzymania w czystości przekazanego placu budowy;
9) do bieżącego utrzymania w czystości placów, dróg, dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały;
10) zapewnić możliwość przechodu w sąsiedztwie przekazanego frontu robót;
11) używać materiały i urządzenia do wybudowania:
a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, albo
b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
c) oznakowane znakiem budowlanym,
d) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty;
e) wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), a w szczególności art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiORB.
12) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia;
13) zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac budowlanych wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności osób trzecich spowodowane swoim udziałem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
14) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2666 ze zm.);
15) przeprowadzać roboty budowlane i rozbiórkowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
16) usuwać natychmiastowo i skutecznie wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę;
17) zgłaszać na piśmie gotowość do odbioru wykonanych prac wraz z potwierdzeniem tego wykonania przez inspektora nadzoru i uczestniczyć w ich odbiorze.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji dla wszystkich części wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji będzie punktowany w ramach kryterium oceny ofert.
5. Warunki płatności:
1) Zamawiający przewiduje płatności zgodnych z harmonogramem wypłat w ramach środków finansowych otrzymanych w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach, pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga po zakończeniu realizacji Inwestycji:
 pierwsza transza w 2023 r. w wysokości nie wyższej niż 15% dofinansowania,
 druga transza w 2024 r. w wysokości pozostałej do wypłaty kwoty dofinansowania.
2) Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wymagany maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 16 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.5.5.) Wartość części: 2125694,45 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie – ZSP w Ślesinie, budynek przy ul. Żwirki i Wigury 55
1. Przedmiotem Części II zamówienia jest przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie przy ul. Żwirki i Wigury 55 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określony został w dokumentacji projektowej, i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W celu przygotowania oferty Wykonawca może posiłkować się przedmiarami, które stanowią tylko i wyłącznie materiał pomocniczy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie:
1) z uwagi na wykonywanie prac w trakcie roku szkolnego prowadzić prace w taki sposób by zapewnić bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie placówki oświatowej;
2) do bieżącej współpracy z Dyrektorami Szkół;
3) zorganizować etapy prac w taki sposób aby możliwe było prowadzenie zajęć szkolnych oraz przeprowadzenie egzaminów;
4) niezwłocznie zgromadzić i/lub zawrzeć umowę na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, obejmujących w szczególności:
a) stolarka okienna i drzwiowa,
b) papa termozgrzewalna na pokrycie dachu;
tj. materiałów, które Wykonawca może zgromadzić na placu budowy lub własnym placu, jeszcze przed rozpoczęciem prac;
5) bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz niniejszej SWZ;
6) wykonywać prace z uwzględnieniem potrzeb dostępności dla osób niepełnosprawnych,
7) dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu, zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym;
8) do bieżącego utrzymania w czystości przekazanego placu budowy;
9) do bieżącego utrzymania w czystości placów, dróg, dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały;
10) zapewnić możliwość przechodu w sąsiedztwie przekazanego frontu robót;
11) używać materiały i urządzenia do wybudowania:
a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, albo
b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
c) oznakowane znakiem budowlanym,
d) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty;
e) wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), a w szczególności art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiORB.
12) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia;
13) zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac budowlanych wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności osób trzecich spowodowane swoim udziałem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
14) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2666 ze zm.);
15) przeprowadzać roboty budowlane i rozbiórkowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
16) usuwać natychmiastowo i skutecznie wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę;
17) zgłaszać na piśmie gotowość do odbioru wykonanych prac wraz z potwierdzeniem tego wykonania przez inspektora nadzoru i uczestniczyć w ich odbiorze.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji dla wszystkich części wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji będzie punktowany w ramach kryterium oceny ofert.
5. Warunki płatności:
1) Zamawiający przewiduje płatności zgodnych z harmonogramem wypłat w ramach środków finansowych otrzymanych w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach, pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga po zakończeniu realizacji Inwestycji:
 pierwsza transza w 2023 r. w wysokości nie wyższej niż 15% dofinansowania,
 druga transza w 2024 r. w wysokości pozostałej do wypłaty kwoty dofinansowania.
2) Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wymagany maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 16 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.5.5.) Wartość części: 926494,55 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa pomostów na terenie gminy Ślesin
1. Przedmiotem Części III zamówienia jest:
przebudowa infrastruktury turystycznej tj. 7 pomostów oraz urządzeń małej architektury.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określony został w dokumentacji projektowej, i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W celu przygotowania oferty Wykonawca może posiłkować się przedmiarem, który stanowi tylko i wyłącznie materiał pomocniczy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie:
1) corocznie przeprowadzać prace konserwacyjne tj. olejowanie desek pomostu. Konserwację należy przeprowadzać raz w roku, jednak nie później niż w miesiącu październiku z wyłączeniem okresu maj-wrzesień przez cały okres udzielonej gwarancji. Pierwsze prace konserwacyjne należy przeprowadzić po roku licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;
2) niezwłocznie zgromadzić i/lub zawrzeć umowę na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, obejmujących w szczególności:
a) deski z drewna egzotycznego;
tj. materiałów, które Wykonawca może zgromadzić na placu budowy lub własnym placu, jeszcze przed rozpoczęciem prac;
3) bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz niniejszej SWZ;
4) wykonywać prace z uwzględnieniem potrzeb dostępności dla osób niepełnosprawnych,
5) dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu, zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym;
6) do bieżącego utrzymania w czystości przekazanego placu budowy;
7) do bieżącego utrzymania w czystości placów, dróg, dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały;
8) zapewnić możliwość przechodu w sąsiedztwie przekazanego frontu robót;
9) używać materiały i urządzenia do wybudowania:
a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, albo
b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
c) oznakowane znakiem budowlanym,
d) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty;
e) wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), a w szczególności art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiORB.
10) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia;
11) zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac budowlanych wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności osób trzecich spowodowane swoim udziałem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
12) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2666 ze zm.);
16) przeprowadzać roboty budowlane i rozbiórkowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
13) usuwać natychmiastowo i skutecznie wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę;
14) zgłaszać na piśmie gotowość do odbioru wykonanych prac wraz z potwierdzeniem tego wykonania przez inspektora nadzoru i uczestniczyć w ich odbiorze.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji dla wszystkich części wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji będzie punktowany w ramach kryterium oceny ofert.

5. Warunki płatności:
1) Zamawiający przewiduje płatności z podziałem na rodzaj środków:
a) środki finansowe Zamawiającego:
 wypłata jednorazowej zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia,
 wypłata pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy w jednej transzy po zakończeniu realizacji Inwestycji, do wysokości środków Zamawiającego przeznaczonych na realizację Inwestycji,
b) środki finansowe otrzymane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: wypłata pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy po zakończeniu realizacji Inwestycji.
2) Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
6. Termin wykonania zamówienia
Wymagany maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 160 dni licząc od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia będzie punktowany w ramach kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45241000-8 - Budowa portów

45241300-1 - Roboty budowlane w zakresie mol

45241600-4 - Instalowanie oświetlenia portowego

4.5.5.) Wartość części: 731202,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
1) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy Pzp
„Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania”.
2) Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
3) W związku z art. 266 ustawy Pzp:
„Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania
o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II, z wyjątkiem przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 i 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132-188, art. 220, art. 227 ust.1, art. 257, art. 264 i art. 265, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.

Uzasadnienie faktyczne:
1) W niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert tj. 14.04.2023 r godz. 09:30 na realizację:
 Części I: Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie – ZSP w Ślesinie, budynek przy ul. Młodzieżowej 1, nie wpłynęła żadna oferta,
2) Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp,

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
1) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy Pzp
„Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania”.
2) Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
3) W związku z art. 266 ustawy Pzp:
„Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania
o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II, z wyjątkiem przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 i 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132-188, art. 220, art. 227 ust.1, art. 257, art. 264 i art. 265, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.

Uzasadnienie faktyczne:
1) W niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert tj. 14.04.2023 r godz. 09:30 na realizację:
 Części II: Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie – ZSP w Ślesinie, budynek przy ul. Żwirki i Wigury 55, nie wpłynęła żadna oferta,
2) Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp,

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
1) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy Pzp
„Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania”.
2) Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.
3) Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.
4) W związku z art. 266 ustawy Pzp:
„Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania
o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II, z wyjątkiem przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 i 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132-188, art. 220, art. 227 ust.1, art. 257, art. 264 i art. 265, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.

Uzasadnienie faktyczne:
1) W niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert tj. 14.04.2023 r godz. 09:30 na realizację:
Części III: Przebudowa pomostów na terenie gminy Ślesin, wpłynęła 1 oferta podlegająca odrzuceniu.
Wykonawca nie załączył do złożonej oferty wymaganego Kosztorysu ofertowego, który przy przyjętym wynagrodzeniu kosztorysowym stanowi element oferty i nie podlega uzupełnieniu. Wezwanie Wykonawcy przez zamawiającego i żądanie złożenia kosztorysu prowadziłoby do zmiany oferty, co w świetle art. 223 ust. 1 PZP jest niedopuszczalne.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5
2) Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.