eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa polegająca na organizacji 2 wycieczek trzydniowych dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 w Zespole Szkół nr 21 we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na organizacji 2 wycieczek trzydniowych dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931911784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzegomska 49A

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-611

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwolicka@ckz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na organizacji 2 wycieczek trzydniowych dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-687dab25-ca1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149577

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011915/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Organizacja usługu turystyki lokalnej (wyjść, wycieczek) w ramach projektu „Postaw na rozwój” - wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów szkół podstawowych gminy Wrocław.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projektu „Postaw na rozwój – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 76, Szkoły Podstawowej nr 78, Szkoły Podstawowej nr 109 , Szkoły Podstawowej nr 113 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116”. Projekt ten jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-687dab25-ca1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających komunikację za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kwolicka@ckz.edu.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca, zamierzający wziąć
udział w postępowaniu, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3.Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi.
4.Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami - Panią Katarzynę Wolicką, e-mail: kwolicka@ckz.edu.pl
5.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”, udostępnionego przez Zamawiającego na
Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Aby przygotować
ofertę, Wykonawca musi posiadać konto na platformie e -Zamówienia.
7.Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij”, widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do
zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji
dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi
danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim
rodzajem podpisu elektronicznego.
UWAGA: Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze
otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
Formularz ofertowy rekomenduje się podpisać w formacie PAdES typ wewnętrzny (podpis w środku dokumentu - pliku).
Po podpisaniu formularza ofertowego nie należy modyfikować pliku.
9.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania), musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
11. Pozostałe wymagania określone są w rozdz. X i XIV swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611
Wrocław, e-mail sekretariat@ckz.edu.pl, tel. 71 798-67-00 (kontakt możliwy w godzinach od 7:00 do
15:00, od poniedziałku do piątku).
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego jest Pan Tomasz Grzybowski,
tel. 501 083 482, e-mail iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl.
CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr 1/TP/J/2023, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością
negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
4. Podane przez Panią/Pana dane mogą być ujawnione: firmom
utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, kancelariom prawnym, firmom
obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia, podmiotom utrzymującym
oprogramowania, z którego korzystamy w bieżącej działalności. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną informacje dotyczące
postępowania, które jest jawne – z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej jako: ustawa PZP.
Udostępnieniu mogą podlegać wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych szczególnych kategorii –
określonych w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest
wymogiem wynikającym z ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
8. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, − na podstawie
art. 18 RODO – prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza reguły przetwarzania danych osobowych.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,
d lub e RODO;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani - na podstawie art. 16 RODO – prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;-
na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z
zastrzeżeniem, że nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wniesienie żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia nie będziemy udostępniać tych
danych, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/TP/J/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 113750,65 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 23550,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu 2 wycieczek trzydniowych dla uczniów/uczennic z niepełnosprawnością ruchową wraz z opiekunami (w sumie 46 osób) ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu do miejscowości Pakosław (województwo wielkopolskie).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację 2 wycieczek (każda w wymiarze 3-dniowym), zwanych dalej „wycieczką I” i „wycieczką II”, wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę m.in. (poniższe wymogi dotyczą każdej z wycieczek):
1) transportu busem/autobusem (Wrocław-Pakosław, Pakosław-Wrocław oraz dodatkowo transportu w trakcie trwania danej wycieczki – pomiędzy poszczególnymi atrakcjami),
2) noclegów (2 noclegi dla każdej z wycieczek),
3) wyżywienia (dla każdej z wycieczek),
4) biletów wstępu (do gospodarstwa agroturystycznego z alpakami wybranego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego – dla każdej z wycieczek),
5) ubezpieczenia NNW o wartości 5 000 zł (w ramach każdej z wycieczek),
6) pokrycia wszystkich wymaganych kosztów w zakresie opłat drogowych i parkingowych,
w sumie dla 46 osób (21 uczniów/uczennic z niepełnosprawnością ruchową, 21 nauczycieli, 4 asystentów ucznia z niepełnosprawnością – zwanych dalej „uczestnikami/uczestniczkami”)
- zgodnie z programem wycieczki wskazanym w swz.

3. Wycieczki, objęte przedmiotem zamówienia, muszą zostać zorganizowane w odrębnych terminach – Zamawiający nie dopuszcza łączenia obu wycieczek w jednym, tym samym terminie.

4. Przedmiot zamówienie nie obejmuje organizacji zajęć dla uczniów/uczennic w trakcie trwania wycieczki (ich organizacja pozostaje w gestii nauczycieli) ani wynagrodzenia dla nauczycieli i asystentów biorących udział w wycieczce.
5. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu dla każdej wycieczki (konkretną datę wycieczki wraz ze wskazaniem konkretnego gospodarstwa agroturystycznego z alpakami), uzgodnionego już z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego (tj. z pracownikiem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116 we Wrocławiu) – osoba ta zostanie wskazana w umowie.

6. Uczestnikami i uczestniczkami wycieczek będą:
1) wycieczka I – 10 dzieci z niepełnosprawnością ruchową, 10 nauczycieli, 2 asystentów ucznia z niepełnosprawnością;
2) wycieczka II – 11 dzieci z niepełnosprawnością ruchową, 11 nauczycieli, 2 asystentów ucznia z niepełnosprawnością.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora dla obu wycieczek, która weźmie bezpośredni udział w organizowaniu danej wycieczki i jej koordynowaniu w celu jej sprawnego i zgodnego z programem przebiegu (będzie w tym celu w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego).

8. Wycieczka, stanowiąca przedmiot zamówienia, ma zostać zorganizowana zgodnie z poniższym opisem i wymaganiami (poniższy opis przedmiotu zamówienia dotyczy każdej wycieczki odrębnie):
1) NOCLEGI:
a) Wycieczka I: Miejsce noclegowe: Pasieka Smakulskich, ul. 40-lecia 9, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie
Noclegi: 2 noclegi x 22 osób (w tym 10 dzieci, 10 nauczycieli, 2 asystentów ucznia z niepełnosprawnością). Pokoje wieloosobowe z łazienkami.

b) Wycieczka II: Miejsce noclegowe: Pasieka Smakulskich, ul. 40-lecia 9, 63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie
Noclegi: 2 noclegi x 24 osób (w tym 11 dzieci, 11 nauczycieli, 2 asystentów ucznia z niepełnosprawnością). Pokoje wieloosobowe z łazienkami.
2) TERMINY:
a) realizacja wycieczki nastąpić ma w miesiącu IV-VI 2023r. – nie później jednak niż do 16 czerwca 2023r., z zastrzeżeniem, że wycieczka ma odbyć się w dniach: od pn do pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
3) TRANSPORT:
a) I wycieczka: 22 osoby w busie/autobusie, w tym 10 uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami ruchowymi
-pierwszy dzień wycieczki: Trasa Wrocław–Pakosław
-drugi dzień wycieczki: Trasa Pakosław–Milicz
-drugi dzień wycieczki: Trasa Milicz–gospodarstwo z alpakami w okolicy miejscowości Pakosław/Milicz wybrane przez wykonawcę–Pakosław
-trzeci dzień wycieczki: Trasa Pakosław–Wrocław
Wykonawca jest zobowiązany dowieźć uczestników wycieczki do zwiedzanych obiektów – w przypadku gdy jest to niemożliwe, w ich pobliże.
b) II wycieczka: 24 osoby w busie/autobusie, w tym: 11 uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami ruchowymi
-pierwszy dzień wycieczki: Trasa Wrocław–Pakosław
-drugi dzień wycieczki: Trasa Pakosław–Milicz
-drugi dzień wycieczki: Trasa Milicz–gospodarstwo z alpakami w okolicy miejscowości Pakosław/Milicz wybrane przez wykonawcę–Pakosław
-trzeci dzień wycieczki: Trasa Pakosław-Wrocław
Wykonawca jest zobowiązany dowieźć uczestników wycieczki do zwiedzanych obiektów – w przypadku gdy jest to niemożliwe, w ich pobliże.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, by bus/autobus (dla obu wycieczek), zapewniony przez Wykonawcę, był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wyposażony w podnośnik lub windę dla wózków inwalidzkich. W pojeździe musi być miejsce dla dwóch wózków inwalidzkich zorganizowane w ten sposób, aby 2 osoby z niepełnosprawnością mogły podróżować siedząc na wózku inwalidzkim - ze względu na to, że niepełnoprawność uniemożliwia im zmianę wózka na miejsce w pojeździe.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest podstawić bus/autobus w dniu wyjazdu z Wrocławia oraz w dniu wyjazdu z m. Pakosław na co najmniej 1h przed wskazaną, w programie wycieczki, godziną wyjazdu (ust. 10 swz)
3.1. Transport dla uczestników wycieczki ma być zapewniony przy użyciu busów/autobusów, spełniających wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450); sprawnych technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC i NW.
3.2. Bus/autobus ma być przystosowany do przewozu młodzieży szkolnej (w tym z niepełnosprawnościami ruchowymi), oznaczony na czas przewozu, że wykorzystywany jest do transportu młodzieży szkolnej (w tym z niepełnosprawnościami ruchowymi).
3.3. Wykonawca zapewni do prowadzenia autokarów przewożących uczestników wycieczek, wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 919, z poźn. zm.).
3.4. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający wymagania określone w pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 oraz w umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych (max. do 2 godzin) - Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
4) WYŻYWIENIE:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika danej wycieczki:
a) pierwszy dzień wycieczki - obiad (dwudaniowy), kolacja;
b) drugi dzień wycieczki – śniadanie (w formie stołu szwedzkiego), obiad (dwudaniowy), kolacja oraz dodatkowo produkty na ognisko (zgodnie z opisem wskazanym poniżej);
c) trzeci dzień wycieczki - śniadanie (w formie stołu szwedzkiego), obiad (dwudaniowy)
Szczegółowy opis wymagań dot. posiłków wskazany został w swz.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że może zaistnieć potrzeba, by dla 1 uczestnika/uczestniczki wycieczki zapewnić posiłki zgodne z dietą bezglutenową. Wykonawca, na etapie realizacji umowy, ustali, z wyznaczonym do kontaktu, pracownikiem szkoły, czy potrzebne będzie zapewnienie posiłków bezglutenowych (i dla uczestnika której z wycieczek).
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia posiłków przygotowanych zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154). Posiłki będą świeże i przygotowane w dniu ich wydawania.
5) UBEZPIECZENIE:
a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości wynikającej Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1357).
b) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW minimum 5 000,00 zł za osobę dla wszystkich uczestników/uczestniczek obu wycieczek, na 3 dni wycieczki – 46 osób oraz poniesie koszt z tego tytułu;
9. Wykonawca zapewni bilety wstępu do gospodarstwa z alpakami dla wszystkich uczestników/uczestniczek obu wycieczek – 46 osób oraz poniesie koszt z tego tytułu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w swz oraz w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów
uzyskanych w w/w kryteriach.
5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków
zamówienia.
6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
7. Zamawiający dokona oceny ofert według kryteriów oceny ofert opisanych w swz oraz w niniejszym Ogłoszeniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe koordynatora wycieczki w organizacji kilkudniowych wycieczek szkolnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdz. VI swz oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada aktualne uprawnienia organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wydane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 511) i rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Dz. U.
poz. 518) poprzez posiadanie odpowiedniego wpisu do właściwego rejestru – Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników prowadzonego przez stosownego Marszałka Województwa, a w przypadku podmiotów zagranicznych posiadanie odpowiedniego zezwolenia, jeżeli jest wymagane do prowadzenia działalności turystycznej wydanego w kraju siedziby Wykonawcy. Aktualne uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 6 sierpnia 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji koordynatora w organizacji co najmniej 2 wycieczek szkolnych (kilkudniowych) dla dzieci szkolnych,
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zorganizował i przeprowadził co najmniej 2 wycieczki (kilkudniowe) dla grup szkolnych o łącznej licznie uczestników minimum 20 osób każda
UWAGA:
W przypadku usług wykonywanych należy wykazać ilość zrealizowanych usług do dnia składania ofert.
UWAGA:
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 24.11.2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2022, poz. 2139).
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru będącego załącznikiem nr 5 do swz
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru będącego załącznikiem nr 6 do swz;
Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od siebie, wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia
na wezwanie Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich
złożenia.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność - w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 swz w sposób jednoznaczny na dokumenty lub postępowanie, którego one dotyczą, a w których posiadaniu jest Zamawiający, tak by mógł on z nich skorzystać w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia postawione w swz warunki udziału w postępowaniu (analogicznie należy postępować w przypadku o którym mowa w rozdz. IX swz – oświadczenie o którym mowa w rozdz. IX ust. 8 swz).

18. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą swz do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający informuje, że nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca zobligowany jest złożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w rozdz. VIII ust. I pkt 1 i 2 swz - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do swz
UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdz. XII ust. 6 swz - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do swz (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 swz - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do swz (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie innego podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w rozdz. IX ust. 8 swz - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do swz (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo* upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik;
6) pełnomocnictwo* dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
*UWAGA:
Pełnomocnictwo do złożenia oferty i pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w rozdz. VI swz.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rodz. VIII ust. I pkt 1 i 2 swz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do swz, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 2 do swz.

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności i dopuszczalne są zgodnie z art. 455 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
1) Strony są uprawnione do dokonania zmian umowy o łącznej wartości mniejszej niż progi unijne oraz niższej niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;
3) zwłoki w realizacji umowy - w zakresie zmian terminów realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy, na warunkach określonych w § 3 ust. 3 umowy i następne; powyższa zmiana nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 umowy;
4) w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

5) w przypadkach zmian uznanych za nieistotne, w szczególności:
a) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych;
b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy;
c) zmiany personalne oraz osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy;
d) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
e) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy.

Zapisy par. 3 ust. 3 i 4 projektu umowy:
Termin, ustalony w ust. 1, może ulec przesunięciu (z zastrzeżeniem zapisów ust. 1, tj. termin zakończenia realizacji umowy nie może nastąpić później niż do 16.06.2023r.) w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych,) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy;
3) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności prawna, techniczna lub ekonomiczna za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający, w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert, zastosuje kryterium oceny ofert:
cena brutto.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław w imieniu i na rzecz której działa Pani Anna Chołodecka - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego, z/s przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław na podstawie:
1) pełnomocnictwa nr 105/I/JO/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 18.05.2022r.
2) pełnomocnictwa Dyrektora Zespołu Szkół nr 21 (w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116) – pełnomocnictwo upoważnia Dyrektora CKZ do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Zespołu Szkół nr 21 postępowania przetargowego w ramach projektu „Postaw na rozwój”.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) - tj. wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.


UZASADNIENIE WSKAZANIA TERMINU ZAMKNIĘTEGO:
Zamawiający wskazał termin realizacji zamówienia jak termin zamknięty z uwagi na konieczność zrealizowania wycieczek w terminie nie później niż do końca roku szkolnego 2022/2023 (zakończenie roku szkolnego przypada na 23.06.2023r.). Wycieczki szkolne nie mogą być realizowane w okresie wakacyjnym.
Natomiast ostatni tydzień roku obecnie trwającego szkolnego (tj. okres od 19 do 23 czerwca 2023r.) jest to czas, w którym nie ma możliwości zorganizowania wycieczek stanowiących przedmiot zamówienia z uwagi na konieczność ich późniejszego rozliczenia merytorycznego w ramach projektu unijnego (co przypadłoby na okres urlopowy nauczycieli).

ART. 95 ust. 1 Pzp:
Zamawiający określił wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp w związku z tym, że przedmiot zamówienia w zakresie czynności kierowania pojazdami (bus/autobus), powinien być realizowany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił w załączniku nr 7 do swz (projekt umowy).

KRYTERIUM JAKOŚCIOWE OCENY OFERT
Ilość punktów za to kryterium:
1) 2 wycieczki szkolne (kilkudniowe) – 0 pkt
2) 3 wycieczki szkolne (kilkudniowe) – 20 pkt
3) 4 i więcej wycieczek szkolnych (kilkudniowe) – 40 pkt

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.