eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z klasyfikacją ESCO dla uczestników projektu "Aktywni górą!" realizowanego przez LWK OHP w Zielonej GórzeOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z klasyfikacją ESCO dla uczestników projektu „Aktywni górą!” realizowanego przez LWK OHP w Zielonej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007001280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tamka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-349

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kgohp@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9290006411

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Zamenhofa 1

1.11.4.) Miejscowość: Zielona Góra

1.11.5.) Kod pocztowy: 65-186

1.11.6.) Województwo: lubuskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: lwk.zgora@ohp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.lubuska-bip.ohp.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z klasyfikacją ESCO dla uczestników projektu „Aktywni górą!” realizowanego przez LWK OHP w Zielonej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ea2d694-c88e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.01-00-0001/22 pt. „Aktywni górą!”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ea2d694-c88e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa regulamin dostępny pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu, oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
– zawierające interaktywne instrukcje.
5. Przeglądanie dokumentów zamówienia nie wymaga rejestracji ani logowania – dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych.
6. Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, wnioski o zwrot wadium, inne informacji, odpowiedzi na wezwania
Zamawiającego) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy eZamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne
wyłącznie w sytuacji awarii Platformy eZamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert).
7. Sposób komunikacji opisuje instrukcja:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 Mb (wielkość dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. W przypadku problemów technicznych i awarii można skorzystać ze wsparcia technicznego przez formularz udostępniony na
stronie Platformy w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy eZamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LWK.ZA.ZZP.271.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich
Szkolenie w zakresie następujących umiejętności i kompetencji społecznych dla 1 grupy - 10 uczestników projektu z OSiW w Strzelcach Krajeńskich:
a) wypracowywania kompromisu,
b) przyjmowania konstruktywnej krytyki,
c) wchodzenia w interakcje z innymi osobami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część 2 - Hufiec Pracy w Żarach
Szkolenie w zakresie następujących umiejętności i kompetencji społecznych dla
1 grupy - 10 uczestników projektu z HP w Żarach:
a) przyjmowania konstruktywnej krytyki,
b) wypracowywania kompromisu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Nowej Soli
Szkolenie w zakresie następujących umiejętności i kompetencji społecznych dla 1 grupy - 10 uczestników projektu z OSiW w Nowej Soli:
a) wypracowywania kompromisu,
b) przyjmowania konstruktywnej krytyki,
c) stosowania technik zadawania pytań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Hufiec Pracy w Krośnie Odrzańskim
Szkolenie w zakresie następujących umiejętności i kompetencji społecznych dla 1 grupy - 10 uczestników projektu z HP w Krośnie Odrzańskim:
a) wypracowywania kompromisu,
b) przekonywania innych osób,
c) stosowania technik zadawania pytań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Hufiec Pracy we Wschowie
Szkolenie w zakresie następujących umiejętności i kompetencji społecznych dla 1 grupy - 10 uczestników projektu z HP we Wschowie:
a) przyjmowania konstruktywnej krytyki,
b) wchodzenia w interakcję z innymi osobami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa - dysponowanie osobami

Opis spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą – trenerem:
- posiadającym wykształcenie wyższe (o profilu umożliwiającym szkolenie z zakresu kompetencji społecznych, zwłaszcza psychologia, coaching, socjoterapia, pedagogika lub pokrewne) lub który ukończył szkolenie lub kurs itp. (potwierdzony certyfikatem lub zaświadczeniem lub innym dokumentem) w zakresie umiejętności przeprowadzenia szkoleń dotyczących kompetencji społecznych;
- posiadającym doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie warsztatów/ szkoleń/zajęć grupowych, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu warsztatów szkoleń z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych nie powinno być krótsze niż 2 lata. Doświadczenie będzie liczone od daty zdobycia wykształcenia.
Wykazana osoba musi wykonywać przedmiot zamówienia, jej zamiana jest możliwa wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba). W takich sytuacjach wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo osoby spełniającej ww. wymogi.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza, aby osoba świadcząca usługę (trener), spełniająca ww. warunek, mogła zrealizować zamówienie w dowolnej ilości części zamówienia.

Warunek jest spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo wykonawca (ew. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) wraz z podmiotem na potencjale którego polega spełniają warunek łącznie (możliwość łączenia potencjałów).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą zawarte są w projekcie
umowy - załączniku nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma eZamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. „Aktywni górą!” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(Działanie 1.3) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie
pełnomocnictwa nr KG.ZPM.012.1.62.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. udzielonego przez Komendanta Głównego
Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie oraz na podstawie pełnomocnictwa nr KG.ZPM.012.1.79.2022 z dnia 21 grudnia
2022 r. udzielonego przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.