eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami oraz kandydatami do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami
oraz kandydatami do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021197

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 75/76

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-831

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami
oraz kandydatami do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c2045df-c97d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-gdansk.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/389347/sprawowanie-profilaktycznej-opieki-zdrowotnej-nad-funkcjonariuszami-oraz-kandydatami-do-pracy-w-izbie-administracji-skarbowej-w-gdansku-w-roku-2023

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-gdansk.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/389347/sprawowanie-profilaktycznej-opieki-zdrowotnej-nad-funkcjonariuszami-oraz-kandydatami-do-pracy-w-izbie-administracji-skarbowej-w-gdansku-w-roku-2023

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB
Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf. Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.Szczegółowy opis dotyczący komunikacji elektronicznej i sposobu składania ofert zapisany został w SWZ dostępnej na stronie: https://iasgdansk.eb2b.com.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r., str. 1), dalej RODO, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk, tel. 58 300 23 00,
adres e mail: is@mf.gov.pl ,2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email
iod.gdansk@mf.gov.pl ,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania:
2201-ILZ.260.5.2023, prowadzonym w trybie podstawowym,4) Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanego dalej pzp: a) upoważnieni przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Gdańsku pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,b) osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.), c) podmioty przetwarzające - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,d)
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.e) podmioty uczestniczące w realizacji
Umowy.5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia swoich danych.6) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z pzp.9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.10) Posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,b) na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.11)
Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. 12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z powyższym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2201-ILZ.260.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami
oraz kandydatami do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku w roku 2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-21 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przeprowadzenia badań

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

16.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału dotyczące:
16.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
16.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. 2021 poz. 711).
16.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
16.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16.2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
16.2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (składają wszyscy Wykonawcy wraz z ofertą),
16.2.2. aktualny na dzień złożenia wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na warunkach opisanych w art. 274 ust. 1 ustawy pzp).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.14. Do oferty należy dołączyć:
12.14.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile składa pełnomocnik.
12.14.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.14.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
12.14.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia
o spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
12.14.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy) - Załącznik nr 5 do SWZ.
12.14.6. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.4. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca składa oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o nie podleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

16.4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
16.4.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie.
16.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 8 pzp.
16.4.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w Załączniku nr 7 do SWZ, tj. Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-gdansk.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/389347/sprawowanie-profilaktycznej-opieki-zdrowotnej-nad-funkcjonariuszami-oraz-kandydatami-do-pracy-w-izbie-administracji-skarbowej-w-gdansku-w-roku-2023

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.