eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany - Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 -0+490,49"Ogłoszenie z dnia 2023-03-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 -0+490,49”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356378582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 123999886

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.wieliczka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.wieliczka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządza drogami powiatowymi zgodnie z postanowieniami ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 -0+490,49”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91e02409-c977-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041879/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 -0+490,49”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91e02409-c977-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 16.2 Wykonawca składa ofertę wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-zamówienia, dostępnego na https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
16.3 W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności, formularzy do złożenia, zmiany, wycofania ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
16.4 Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej email: przetargi@zdp.wieliczka.pl z wyłączeniem formularzy do złożenia, zmiany, wycofania ofert.
16.5 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto użytkownika na portalu dostępowym https://ezamowienia.gov.pl - w celu założenia konta należy kliknąć przycisk zarejestruj się a następnie zakładkę wykonawca - szczegółowa instrukcja dostępna na stronie https://ezamowienia.gov.pl - zakładka centrum pomocy- zakładanie konta użytkownika. Konto użytkownika zakłada się tylko raz i służy do składania ofert w postępowaniach prowadzonych na platformie e-zamówienia.
16.6 W celu zalogowania się na konto użytkownika należy wejść na stronę Portalu Dostępowego, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl , a następnie w prawym górnym rogu kliknąć przycisk “Zaloguj się”.
16.7 Ofertę może złożyć wykonawca posiadający uprawnienia do składania ofert/wniosków /prac konkursowych na platformie e-zamówienia. W tym celu wykonawca musi nadać uprawnienia dla Supervisora.
16.8 Składanie ofert dostępne jest tylko w postępowaniach które jest w fazie składania ofert.
16.9 Sposób pobierania i składania ofert wniosków i prac konkursowych został opisany w instrukcji interaktywnej na stronie https://ezamowienia.gov.pl , - oferty, wnioski i prace konkursowe.
16.10 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje postanowienia regulaminów, o których mowa powyżej, a także instrukcji użytkowania systemu e- zamówienia oraz uznaje je za wiążące.
16.11 Sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz. U. z 2020r poz. 2515)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Wieliczce, REGON: 356378582
2. W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, e-mail: sekretariat@zdp.wieliczka.pl
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Wieliczce, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w, którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) Dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania
b) Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody
c) Przenoszenia danych
d) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
7. Ma Pani/ pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2 Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 -0+490,49” zgodnie z decyzja pozwolenia na budowę nr 68B.2020 z dnia 16.01.2020 pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+300-0+450”
3.3 Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego,
w powiecie wielickim, w Gminie Biskupice.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa będąca załącznikiem C do SWZ w której skład wchodzą:
1) Projekt budowlany – C1
2) Projekt wykonawczy - C2
3) Obliczenia konstrukcyjne – C3
4) Dokumentacja fotograficzna – C4
5) Przedmiar robót – C5
6) STWIOR – C6
7) BIOZ- C7
8) Decyzja nr 68B.2020 – C8
3.5 Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycję zgodnie z dokumentacją projektową opisaną w pkt. 3.4 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności: ustawa prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy o odpadach, ustawy o elektromobilności i paliwach płynnych, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz kodeksie pracy
3.6 trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: zapewnienia osób kierujących budową i robotami budowlanymi posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na czas realizacji zadania, zabezpieczenia robót w pasach dróg publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem niezbędnych projektów tymczasowej organizacji ruchu, wykonania dokumentacji powykonawczej.
3.7 Zadanie jest dofinansowane z dotacji celowej dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego
3.8 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej w terminie do 30 dni od podpisania umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 (Dz. U.2021 poz.953) w sprawie określonych działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r (Dz.U. 2021 poz. 2506) zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
3.9 Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy dostarczy harmonogram rzeczowo – finansowy.
3.10 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, opisane dokumentacją projektową załącznik C1-C8 do SWZ. Dokumenty te będą traktowane jako wzajemnie się objaśniające. Do celów interpretacyjnych dokumenty będą miały kolejność:
1) Projekt budowlany
2) Projekt wykonawczy
3) STWIORB
4) Umowa
3.11 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia zamawiającego o przeszkodach w prawidłowym wykonaniu robót.
3.12 Zamawiający zastrzega iż w przypadku możliwości ograniczenia kosztów realizacji robót w ramach nadzoru autorskiego (zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych) może zmniejszyć realizację zadania maksymalnie do 25% wartości realizacji zadania.
3.13 Płatność jednorazowa po zakończeniu realizacji inwestycji, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
3.14 Szczegółowy opis realizacji robót, oraz sposób rozliczenia robót został ujęty we wzorze umowy - załącznik B do SWZ.
3.15 Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres minimum 60 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „gwarancja i rękojmia za wady”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

24.2 Określenie warunków udziału w postępowaniu.
24.2.1 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 24.1 lit. a) SWZ.
24.2.2 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 24.1 lit. b) SWZ.
24.2.3 Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 24.1 lit. c) SWZ jeżeli wykaże, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:
co najmniej 11 000 000,00 PLN
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na zasadzie: spełnia - nie spełnia, w oparciu o: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –załącznik A2 do SWZ, oraz Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej zgodnie z pkt. 25.3 SWZ, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) w paragrafie 8 ust. 1 pkt. 3
24.2.4 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 24.1 lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że:
a) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska z czego przynajmniej jedno zadanie o wartość minimum 1 400 000,00 zł netto.

W przypadku wykazania kilku robót o mniejszym zakresie robót ilość robót nie będzie sumowana.
Warunek musi być spełniony samodzielnie przez wykonawcę lub,
- minimum przez jeden podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje roboty budowlane
- w przepadku wykonawców wspólnych – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie, lub przez konsorcjum wspólnie o ile razem zdobyli doświadczenie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na zasadzie: spełnia - nie spełnia, w oparciu o: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr A2 do SWZ) oraz wykazie robót (załącznik nr 1 do SWZ zgodnie z pkt. 25.4 lit. a SWZ, wykaz robót wraz z dowodami, o których mowa w paragrafie 9 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415)

b) Dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego:

- samochód ciężarowy, samowyładowczy o ładowności minimum 10 ton; - 2 szt.
- koparka podsiębierna - 1 szt.

Wymagany sprzęt musi być w pełni sprawny.
Podmioty występujące wspólnie, lub udostępniający swoje zasoby, mogą wykazywać spełnianie ww. warunku łącznie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na zasadzie: spełnia - nie spełnia, w oparciu o: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr A2 do SWZ) oraz wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu pracy (załącznik nr 2 do SWZ zgodnie z pkt. 25.4 lit. b SWZ, wykaz narzędzi, o którym mowa w paragrafie 9 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415)

c) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie zadania:
-co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane niezbędnie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub mostowej posiadającej doświadczenie w wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej polegającej na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska o wartości min 1 400 000,00 zł netto

Zamawiający, określając ww. wymogi w zakresie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane Obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a, oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (DzU z 2016 r poz. 290 ), oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016r. poz. 65 )

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na zasadzie: spełnia - nie spełnia, w oparciu o: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr A2 do SWZ) oraz wykazie osób (załącznik nr 3 do SWZ zgodnie z pkt. 25.4 lit. c SWZ, o którym mowa w paragrafie 9 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415)

24.3 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 25.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; załącznik A3 od SWZ

c) Oświadczenie wykonawcy że *nie zachodzą/ *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Załącznik A6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 25.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt. 24.2.3 SWZ, zamawiający żąda od wykonawcy:

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem.

25.4 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 24.2.4 SWZ, zamawiający żąda od wykonawcy:

a) Wykazu robót budowlanych wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; - wzór załącznik 1 do SWZ

b) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; - wzór załącznik 2 do SWZ

c) Wykazu osób, wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - wzór załącznik 3 do SIWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

25.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 25.2a SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
20.17 WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE SKŁADANIA OFERT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:
a) Wypełniony formularz oferty - załącznik A do SWZ
b) Kosztorys ofertowy – załącznik A1 do SWZ
c) Oświadczenie zgodnie z art. 125 ust 1 - załącznik A2 do SWZ
d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jeżeli dotyczy - Załącznik A5
e) Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy
f) Zobowiązanie podmiotów trzecich, jeżeli dotyczy – załącznik nr A4
g) Dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwalnie do dnia terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.16.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie A2, o którym mowa w pkt. 20.16.1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
20.16.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,(w tym spółka cywilna) w przypadku o którym mowa w art. 117 ust 2 i 3 Pzp wykonawcy do oferty składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust 4 Pzp)- wzór – Załącznik A5 do SWZ
20.16.5 Wykonawca udostępniający swoje zasoby składa wraz z ofertą (art. 118 ust 3 Pzp) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z art. 118 ust 4 - wzór załącznik A4 do SWZ
20.16.6 Wykonawca udostępniający swoje zasoby składa wraz z ofertą oświadczenie A2, o którym mowa w pkt. 20.16.1 SWZ – wzór Załącznik nr A2 do SWZ.
20.16.7 Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w formie elektronicznej.
25.7 Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania przewidziane względem wykonawcy, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne.
25.8 Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dokumenty w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych dokumentów.
25.9 Jeżeli wykonawca polega na podmiocie trzecim udostępniającym swoje zasoby na wezwanie zamawiającego przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia przewidziane względem wykonawcy, za wyjątkiem oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian został określony we wzorze umowy stanowiący załącznik B do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SWZ z załącznikami

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.