eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla grupy zakupowej organizowanej przez Powiat KutnowskiOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla grupy zakupowej organizowanej przez Powiat Kutnowski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KUTNOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016146

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatkutno.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751029261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Krzywoustego 11

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-301

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpskutno@dpskutno.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dps.powiatkutnowski.eu/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751148356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojszyce 47

1.5.2.) Miejscowość: Bedlno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-311

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpswojszyce@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dpswojszyce.powiatkutnowski.eu/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Pniewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751119082

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pniewo 91

1.5.2.) Miejscowość: Bedlno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-311

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpspniewo@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dpspniewo.powiatkutnowski.eu/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751304721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oporowska 27

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpskutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dpsoporowska.powiatkutnowski.eu/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751359432

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wola Chruścińska 4

1.5.2.) Miejscowość: Łanięta

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-306

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpswola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dpswola.powiatkutnowski.eu/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Placówka „Różany Zakątek” w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7752665378

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oporowska 27 A

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pow-tecza@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rozanyzakatek.powiatkutnowski.eu/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751707324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karłowicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pow-tecza@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tecza.powiatkutnowski.eu/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7752569901

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszków 1

1.5.2.) Miejscowość: Łanięta

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-306

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pow.franciszkow1@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pow.franciszkow.powiatkutnowski.eu/

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Dla Dzieci "JAŚ" we Franciszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7752664611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszków 1

1.5.2.) Miejscowość: Łanięta

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-306

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pow.franciszkow1@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ddd.jas.franciszkow.powiatkutnowski.eu/

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7752103574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Krzywoustego 11

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kadry@pcprkutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Postępowanie prowadzone jest przez Powiat Kutnowski - Starostwo Powiatowe w Kutnie, działającego jako podmiot wyznaczony przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jako jednostka upoważniona do przeprowadzenia postępowania w imieniu poniżej wymienionych jednostek organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego.
Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego wskazana powyżej jako zamawiający od 2 do 11 zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego we własnym imieniu.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla grupy zakupowej organizowanej przez Powiat Kutnowski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4226b869-bd8f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045440/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej w ramach grupy zakupowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4226b869-bd8f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnych przypadkach dopuszczona jest komunikacja za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu - nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszych Regulaminów i informacji i następnie do postępowania zgodnie z zawartymi w tych dokumentach instrukcjami. Udział Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oznacza akceptację przez niego niniejszych Regulaminów i informacji.
2.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu+48224587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4.Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę e-Zamówienia, za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij i upuść”) służące do dodawania plików. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250MB.
5.W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia16kwietnia1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku„ Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą).
8.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia30grudnia2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia23grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dodatkowo informacja na temat sporządzania dokumentów elektronicznych znajduje się w pkt 12.3 SWZ. Zamawiający zaleca użycie następujących formatów danych:.pdf,.docx,.doc lub .odt. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z następujących formatów danych: .zip lub .7Z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczona liczbę znaków do wpisania w niniejsze pole Zamawiający
informuję, iż dane na ten temat zawarte są w pkt 23 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczona liczbę znaków do wpisania w niniejsze pole Zamawiający
informuję, iż dane na ten temat zawarte są w pkt 23 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2023.PP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemicznych i chemii gospodarczej, sukcesywnie z bieżącym zapotrzebowaniem, dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego:

1) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie (ul. Bolesława Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, NIP: 7751029261, REGON: 004739647);
2) Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach (Wojszyce 47, 99-311 Bedlno, NIP: 7751148356, REGON: 001068610);
3) Dom Pomocy Społecznej w Pniewie (Pniewo 91, 99-311 Bedlno, NIP: 7751119082, REGON: 004730801);
4) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie (ul. Oporowska 27, 99-300 Kutno, NIP: 7751304721, REGON: 004739653);
5) Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej (Wola Chruścińska 4, 99-306 Łanięta, NIP: 7751359432, REGON: 610213548);
6) Placówka „Różany Zakątek” w Kutnie (ul. Oporowska 27 A, 99-300 Kutno, NIP: 7752665378, REGON: 387765263);
7) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie (ul. Karłowicza 1, 99-300 Kutno, NIP: 7751707324, REGON: 004730764);
8) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie (Franciszków 1, 99-306 Łanięta, NIP: 7752569901, REGON: 100404042);
9) Dom Dla Dzieci "JAŚ" we Franciszkowie (Franciszków 1, 99-306 Łanięta, NIP: 7752664611, REGON: 386407099);
10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie (ul. Bolesława Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, NIP: 7752103574, REGON: 472200940).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33761000-2 - Papier toaletowy

18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych artykułów chemicznych i środków czystości, sukcesywnie z bieżącym zapotrzebowaniem, dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego:

1) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie (ul. Bolesława Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, NIP: 7751029261, REGON: 004739647);
2) Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach (Wojszyce 47, 99-311 Bedlno, NIP: 7751148356, REGON: 001068610);
3) Dom Pomocy Społecznej w Pniewie (Pniewo 91, 99-311 Bedlno, NIP: 7751119082, REGON: 004730801);
4) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie (ul. Oporowska 27, 99-300 Kutno, NIP: 7751304721, REGON: 004739653);
5) Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej (Wola Chruścińska 4, 99-306 Łanięta, NIP: 7751359432, REGON: 610213548);
6) Placówka „Różany Zakątek” w Kutnie (ul. Oporowska 27 A, 99-300 Kutno, NIP: 7752665378, REGON: 387765263);
7) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie (ul. Karłowicza 1, 99-300 Kutno, NIP: 7751707324, REGON: 004730764);
8) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie (Franciszków 1, 99-306 Łanięta, NIP: 7752569901, REGON: 100404042);
9) Dom Dla Dzieci "JAŚ" we Franciszkowie (Franciszków 1, 99-306 Łanięta, NIP: 7752664611, REGON: 386407099);
10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie (ul. Bolesława Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, NIP: 7752103574, REGON: 472200940).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B do SWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na poziomie poniżej opisanym warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej:
a) dla części I - 2 (dwie) sukcesywne dostawy środków czystości i chemii gospodarczej – na łączną kwotę minimum 100 000,00 zł brutto – realizowaną w ciągu kolejnych 12 miesięcy w ramach jednej umowy.
b) dla części II - 2 (dwie) sukcesywne dostawy środków czystości i chemii gospodarczej – na łączną kwotę minimum 40 000,00 zł brutto – realizowaną w ciągu kolejnych 12 miesięcy w ramach jednej umowy.

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany powyżej w pkt 4 ppkt 1) lit. a będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał będzie go samodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający uzna, iż warunek opisany powyżej w pkt 4 ppkt 1) lit. a jest spełniony, jeżeli samodzielnie spełnia go Wykonawca albo podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany powyżej w pkt 4 ppkt 1) lit. b będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał będzie go samodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający uzna, iż warunek opisany powyżej w pkt 4 ppkt 1) lit. b jest spełniony, jeżeli samodzielnie spełnia go Wykonawca albo podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Uwaga: Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4A do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt 3 stosuje się.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają w odniesieniu do każdego z nich dokumenty wymienione w pkt 1 lit. a – b, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 – 4..
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 lit. b), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt 2 - 4 SWZ stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia:
a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat(*) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. (Załącznik nr 4B do SWZ).
(*) - Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) – wskazany powyżej okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli zachodzą niżej wskazane okoliczności:
a) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – w zakresie określonym w załączniku nr 3B do SWZ, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3B do SWZ;
b) wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji wykonawcy dołączają do oferty:
- pełnomocnictwo, dla pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ (Zamawiający udostępnia przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku nr 6 do SWZ),
- zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
c) jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty. Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, odpowiednio w wysokości:
1) dla Części I zamówienia – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100);
2) dla Części II zamówienia – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Wykonawca wnosi wadium w odniesieniu do części zamówienia, na które składa ofertę.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
5. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określa pkt 13 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. (Zamawiający udostępnia przykładowy wzór pełnomocnictwa w załączniku nr 6 do SWZ). W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie wcześniej wskazanego pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej (np. umowa spółki cywilnej).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wpisania w tym polu Zamawiający informuje, iż przewidywany rodzaj i zakres
zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone są w § 4A i 7 projektu umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.),
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.