eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu "Stawiamy na przyszłość"Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świecki

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350978

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Józefa Hallera 9

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wisznewska.m@oswiata.csw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzeas-swiecie.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7edc82a6-c95f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148716

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077399/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Stawiamy na przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje zawarto w rozdziale XI Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzulę informacyjną zawarto w Rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZEA.251.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Cześć Pierwsza: Dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Floriana Ceynowy w Świeciu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3:
1) Pracownia robotyki:
a) laptop dla ucznia wraz z oprogramowaniem – 5 szt.
b) laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 1 szt.
c) szafa do przechowywania i ładowania laptopów – 1 szt.
d) projektor multimedialny w technologii DLP – 1 szt.
e) projektor wraz z uchwytem sufitowym i kablem do projektora – 1 szt.
f) elektryczny ekran projekcyjny – 1 szt.
g) drukarka laserowa format A4 wraz z materiałami – 1 szt.

2) Pracownia komputerowa:
a) laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 2 szt.
b) tablet z funkcją komputera – 16 szt.
c) monitor interaktywny 65” – 1 szt.
d) drukarka laserowa format A4 wraz z materiałami – 1 szt.
e) licencja do modelowania 3D, przechowywania i współdzielenia projektów w chmurze – 17 szt.
f) szafa do przechowywania i ładowania laptopów – 2 szt.
g) drukarka laserowa wraz z tonerami – 1 szt.

3) Pracownia fizyczna:
a) laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 1 szt.
b) elektroniczny nośnik pamięci – 1 szt.

4) Pracownia geograficzna: laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237410-6 - Myszka komputerowa

30213200-7 - Komputer tablet

30213100-6 - Komputery przenośne

30232110-8 - Drukarki laserowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

38652100-1 - Projektory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wyboru Wykonawcy Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria:
Cena oferty - waga kryterium 60 %
Okres udzielonej gwarancji - waga kryterium 20%
Termin realizacji zamówienia - waga kryterium 20%

2. Oferty będą oceniane punktowo w skali 100-punktowej.

3. Oferty ocenione zostaną wg wzoru: Pc = A + B + C
Pc – wartość punktowa badanej oferty
A = Cena oferty
B = Okres udzielonej gwarancji
C = Termin realizacji zamówienia
Przy czym1 % = 1 pkt

4. Sposób obliczania ceny (A) określony w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Sposób obliczania okresu udzielonej gwarancji Wykonawcy (B) określony w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. Sposób obliczania terminu realizacji zamówienia Wykonawcy (C) określony w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Cześć Druga: Dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 85:
1) Pracownia komputerowa:
a) tablet z funkcją komputera – 18 szt.
b) komputer typu All in one wraz z oprogramowaniem – 16 szt.
c) przenośny, multimedialny rejestrator obrazu i dźwięku – 1 szt.
d) szafa do ładowania laptopów, tabletów – 1 szt.

2) Pracownia chemiczna:
a) laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem – 1 szt.

3) Pracownia geograficzna:
a) laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem – 1 szt.
b) GPS - nawigacja turystyczna – 1 szt.

4) Pracownia biologiczna: laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

30213200-7 - Komputer tablet

30213100-6 - Komputery przenośne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wyboru Wykonawcy Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria:
Cena oferty - waga kryterium 60 %
Okres udzielonej gwarancji - waga kryterium 20%
Termin realizacji zamówienia - waga kryterium 20%

2. Oferty będą oceniane punktowo w skali 100-punktowej.

3. Oferty ocenione zostaną wg wzoru: Pc = A + B + C
Pc – wartość punktowa badanej oferty
A = Cena oferty
B = Okres udzielonej gwarancji
C = Termin realizacji zamówienia
Przy czym1 % = 1 pkt

4. Sposób obliczania ceny (A) określony w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Sposób obliczania okresu udzielonej gwarancji Wykonawcy (B) określony w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. Sposób obliczania terminu realizacji zamówienia Wykonawcy (C) określony w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Cześć Trzecia: Dostawa sprzętu elektronicznego do pracowni szkolnej komputerowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 im. Jana Pawła II w Świeciu z siedzibą przy ul. Paderewskiego 5A:
1) laptop dla ucznia wraz z oprogramowaniem – 8 szt.
2) laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 1 szt.
3) szafa do ładowania laptopów i tabletów – 1 szt.
4) system zarządzania siecią komputerową – 1 szt.
5) zewnętrzny dysk SSD – 2 szt.
6) drukarka 3D – 1 szt.
7) zasilacz awaryjny – 8 szt.
8) zestaw głośników aktywnych – 1 zestaw
9) program do pisania dla uczniów – 8 szt.
10) urządzenie wielofunkcyjne do drukowania – 1 szt.
11) monitor interaktywny 75” z mobilnym statywem – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237410-6 - Myszka komputerowa

30213100-6 - Komputery przenośne

30232110-8 - Drukarki laserowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wyboru Wykonawcy Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria:
Cena oferty - waga kryterium 60 %
Okres udzielonej gwarancji - waga kryterium 20%
Termin realizacji zamówienia - waga kryterium 20%

2. Oferty będą oceniane punktowo w skali 100-punktowej.

3. Oferty ocenione zostaną wg wzoru: Pc = A + B + C
Pc – wartość punktowa badanej oferty
A = Cena oferty
B = Okres udzielonej gwarancji
C = Termin realizacji zamówienia
Przy czym1 % = 1 pkt

4. Sposób obliczania ceny (A) określony w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Sposób obliczania okresu udzielonej gwarancji Wykonawcy (B) określony w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. Sposób obliczania terminu realizacji zamówienia Wykonawcy (C) określony w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o oddzielenia zamówienia publicznego obejmują:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa ust. 1 pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy – zgodnie z Załącznikami nr 1a, 1b, 1c do SWZ (odpowiedni dla danej części zamówienia).
2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie w zakresie:
1) zmiany osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy lub zmiany osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego;
2) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie;
3) wystąpienia uzasadniających zdarzeń losowych po stronie Wykonawcy;
4) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić również w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zamian do umowy, stanowią uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.