eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wymiana dźwigu osobowego w Budynku C Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana dźwigu osobowego w Budynku C Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marcinkowskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-967

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.pakulska@uap.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: uap.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana dźwigu osobowego w Budynku C Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82319fbf-8843-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00159348/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wymiana dźwigu osobowego w Budynku C Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dostępny dla wszystkich”, realizowanego w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A039/21-00, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00527024

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UAP/PN/8/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę dźwigu osobowego w budynku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, zlokalizowanym przy pl. Wielkopolskim nr 9. Realizację przedmiotu zamówienia podzielono na dwa Etapy:
a. I Etap - wykonanie prac przygotowawczych, tj. inwentaryzacji istniejącego szybu windowego, oceny stanu technicznego szybu windowego (ewentualnej ekspertyzy technicznej) pod kątem możliwości zamontowania nowego dźwigu osobowego, oraz sporządzenie projektu wykonawczo-warsztatowego dźwigu osobowego (dalej: „Dokumentacja Projektowa”);
b. II Etap - roboty budowlane prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie zgłoszenia lub uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujące wymianę dźwigu osobowego w budynku przy pl. Wielkopolskim nr 9, zakończone przeprowadzeniem czynności rejestracyjnych UDT w imieniu Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 202950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 342000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SCHINDLER POLSKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 781-00-02-069

7.3.3) Ulica: ul. Postępu 12A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-676

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.