eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Mińsku MazowieckimOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Mińsku Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.flisek@umminskmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.minsk-maz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Mińsku Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66f63c2e-c960-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032008/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Mińsku Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/742844

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/742844

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
c) Oświadcza że będzie porozumiewał się z Zamawiającym za pośrednictwem platformy
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a) złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”);
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu
b) nie odebranie korespondencji wysłanej za pośrednictwem platformy przez wykonawcę
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”; na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.
13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip;
b) .7Z
16. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
17. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
18. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość
do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w Rozdziale 13-14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Mińsku Mazowieckim „” Nr WI.271.8.2023 prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j) , dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmiotom przetwarzającym;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b. w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO.
_____________________
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Dla części 1: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy ppłk. Mariana Skrzyneckiego na potrzeby uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 tj.).
1) wykonanie mapy do celów projektowych;
2) wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego;
3) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej;
4) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej;
5) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej;
6) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia kolizji w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
7) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;
8) wykonanie projektu gospodarki zielenią;
9) wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
10) wykonanie dokumentacji geotechnicznej;
11) uzyskanie wymaganych przepisami prawa warunków technicznych do projektowania, opinii, zgód, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych do realizacji przedmiotu umowy;
12) wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB dla wszystkich branż objętych opracowaniem;
13) skoordynowanie prac projektowych z innymi projektantami w zakresie skrzyżowań z innymi drogami.
14) dokumentację projektową należy opracować w 5 egzemplarzach, przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie w 2 egz. plus jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, dodatkowo przedmiar robót i kosztorys ślepy w formacie edytowalnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert. Szczegóły zostały zawarte w Rozdziale 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Dla części 2: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Lawendowej na potrzeby uzyskania przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162 tj.).
1) wykonanie mapy do celów projektowych;
2) wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego;
3) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej;
4) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej;
5) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej;
6) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia kolizji w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
7) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;
8) wykonanie projektu gospodarki zielenią;
9) wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
10) wykonanie dokumentacji geotechnicznej;
11) opracowanie mapy z projektami podziału działek – 6 egz.,
12) przygotowanie materiałów do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
13) uzyskanie wymaganych przepisami prawa warunków technicznych do projektowania, opinii, zgód, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych do realizacji przedmiotu umowy;
14) wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB dla wszystkich branż objętych opracowaniem;
15) skoordynowanie prac projektowych z innymi projektantami w zakresie skrzyżowań z innymi drogami.
16) dokumentację projektową należy opracować w 5 egzemplarzach, przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie w 2 egz. plus jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, dodatkowo przedmiar robót i kosztorys ślepy w formacie edytowalnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert. Szczegóły zostały zawarte w Rozdziale 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Dla części 3: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Jana Łupińskiego na potrzeby uzyskania przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162 tj.).
1) wykonanie mapy do celów projektowych;
2) wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego;
3) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej;
4) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej;
5) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej;
6) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia kolizji w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
7) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;
8) wykonanie projektu gospodarki zielenią;
9) wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
10) wykonanie dokumentacji geotechnicznej;
11) opracowanie mapy z projektami podziału działek – 6 egz.,
12) przygotowanie materiałów do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
13) uzyskanie wymaganych przepisami prawa warunków technicznych do projektowania, opinii, zgód, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych do realizacji przedmiotu umowy;
14) wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB dla wszystkich branż objętych opracowaniem;
15) skoordynowanie prac projektowych z innymi projektantami w zakresie skrzyżowań z innymi drogami.
16) dokumentację projektową należy opracować w 5 egzemplarzach, przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie w 2 egz. plus jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, dodatkowo przedmiar robót i kosztorys ślepy w formacie edytowalnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert. Szczegóły zostały zawarte w Rozdziale 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Dla części 4: opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów biegnącej od ul. Budowalnej wzdłuż rzeki Srebrna, ogrodów działkowych „Mazowsze”, ul. Zuzanny Małaszczyckiej, Leśnej, ogrodów działkowych im. Mikołaja Kopernika w kierunku ul. Kołowej, Krótkiej do połączenia z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową w ul. Chełmońskiego na potrzeby uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 tj.).
1) wykonanie mapy do celów projektowych;
2) wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego;
3) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej;
4) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej;
5) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej;
6) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia kolizji w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
7) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;
8) wykonanie projektu gospodarki zielenią;
9) wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
10) wykonanie dokumentacji geotechnicznej;
11) uzyskanie wymaganych przepisami prawa warunków technicznych do projektowania, opinii, zgód, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych do realizacji przedmiotu umowy;
12) wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB dla wszystkich branż objętych opracowaniem;
13) skoordynowanie prac projektowych z innymi projektantami w zakresie skrzyżowań z innymi drogami.
14) dokumentację projektową należy opracować w 5 egzemplarzach, przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie w 2 egz. plus jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, dodatkowo przedmiar robót i kosztorys ślepy w formacie edytowalnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert. Szczegóły zostały zawarte w Rozdziale 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 9 SWZ,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do realizacji zamówienia osobami z następującymi kwalifikacjami:
- 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będącym członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego

- 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będącym członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego
- 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będącym członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego
W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (ust. 2 pkt 4 lit. a) – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał należycie co najmniej dwie usługi polegające na projektowaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej o długości odcinka drogi minimum 300 m każda.

Zamawiający zaznacza, że w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (ust. 2 pkt 4 lit. b) – jeden z wykonawców zobowiązany jest samodzielnie spełniać ww. warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie o aktualności informacji – Załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ
5) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich długości odcinka drogi, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów ,na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Formularz ofertowy, zgodnie z przygotowanymi załącznikami:
a) dla części 1 formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.1 do SWZ – jeśli dotyczy,
b) dla części 2 formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.2 do SWZ– jeśli dotyczy,
c) dla części 3 formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.3 do SWZ– jeśli dotyczy,
d) dla części 4 formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.4 do SWZ– jeśli dotyczy,
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 stanowiące Załącznik 2 do SWZ (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) każdy z Wykonawców składa osobno, natomiast oświadczenie z Załącznika 2a do SWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – zgodnie z Rozdziałem 12 SWZ
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 3 do SWZ
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z Załącznikiem 5 do SWZ – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem 5 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 11 wzorów umów stanowiących Załączniki do SWZ :
Załącznik nr 7.1 do SWZ - Część 1
Załącznik nr 7.2 do SWZ - Część 2
Załącznik nr 7.3 do SWZ - Część 3
Załącznik nr 7.4 do SWZ - Część 4

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/742844 do dnia 31.03.2023r. do godz. 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez te podmioty;
2) przedłożenia do Zamawiającego dokumentów poświadczających, że projektanci wskazani w wykazie osób posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w poszczególnych specjalnościach bez ograniczeń , lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dokumenty potwierdzające, że należą do właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego;
3) złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 3 SWZ- zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z tym, że wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności
określonych w ust. 1 niniejszego artykułu;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.