eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › "Bieżące utrzymanie, naprawy i remonty dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec"Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Bieżące utrzymanie, naprawy i remonty dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 70

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757721411

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.zgorzelec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bieżące utrzymanie, naprawy i remonty dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03e56f40-c95e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022265/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/744836

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod linkiem https://platformazakupowa.pl/, zwanej dalej Platformą.
Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/744836

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania: akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/ określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem, oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców", pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularzy, „Złóż
ofertę” oraz „Wyślij wiadomość”.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do SPAMu.

W sytuacjach awaryjnych, Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
przetargi@gmina.zgorzelec.pl (nie dotyczy składania ofert).
We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy
powinni posługiwać się numerem postępowania WO.271.3.2023

Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy,
tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
Włączona obsługa JavaScript,
Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900
Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl tel. 75 77 214 11;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@gmina.zgorzelec.pl, tel. 75 77 214 40;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Jednocześnie Gmina Zgorzelec przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy i remonty dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych na terenie Gminy (wiejskiej) w Zgorzelcu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:
1)remonty cząstkowe jezdni, chodników
2)remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
3)remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
4)remont lub wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego (frez)
5)nawierzchnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia tłuczniowa
6)rozbiórka elementów dróg i ulic
7)remonty przepustów drogowych i mostów
8)odwodnienia nawierzchni dróg
9)wykonanie progów zwalniających z elementów prefabrykowanych
2.1. Bieżące utrzymanie dróg ma na celu podwyższenie stanu technicznego i poziomu użyteczności oraz poprawienie poziomu bezpieczeństwa dla poruszających się w obrębie pasów drogowych pojazdów oraz pieszych. 2.2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia według bieżących potrzeb, na podstawie zlecenia przekazanego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, zawierającego w szczególności: lokalizację, rodzaj, zakres prac, wartość prac oraz termin ich wykonania.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w w/w zleceniach.
2.4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji, w skład której wchodzą:
a. Przedmiar robót pn. Tabela elementów ceny ofertowej TECO.xls – z uwagi na charakter robót prace wykazane w przedmiarze Zamawiający określił na powierzchniach i długościach o przybliżonej wielkości do zrealizowania w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres robót i ich odcinków będzie ustalany bezpośrednio przed przystąpieniem do ich wykonania, lub w razie potrzeby, nawet w trakcie ich trwania. (zał. Nr 1A do SWZ)
b. Wykaz dróg gminnych publicznych i wewnętrznych (dodatkowo wykaz wraz z przebiegiem dróg gminnych publicznych oraz wybranych dróg wewnętrznych znajduje się na stronie https://gminazgorzelec.lp-portal.pl/ – (zał. Nr 7.1 do SWZ)
c. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), stanowiącej integralną część niniejszej SWZ (zał. Nr 7 do SWZ)
3. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku opisanych w treści SWZ oraz załącznikach. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ oraz załącznikach. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
1) Cena (C):
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w SWZ.
Jako cenę oferty przyjmuje się cenę ryczałtową brutto podaną w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.
Punkty będą liczone według wzoru:
C = Cn/Cb x 60 (waga kryterium)
gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60.
2) Okres gwarancji (G):
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w 3 wariantach tj.
12 miesięcy, 18miesięcy lub 24 miesiące.
Okres udzielonej gwarancji jakości odnosi się do całego przedmiotu zamówienia.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z zasadą:
12 miesięcy – 20 pkt.,
18 miesięcy – 30 pkt.,
24 miesiące – 40 pkt.
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) oferta otrzyma liczbę punktów za taki okres uprawniający do uzyskania punktów, który bez wątpliwości zaoferował Wykonawca.
Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy lub nie wskazanie okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona, wg poniższego wzoru: P = C + G
P – całkowita liczba punktów
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, wg poniższego wykazu:

a. warunek w zakresie zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (lub więcej) polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o wartości łącznej minimum 250.000zł brutto, z podaniem dat i miejsca wykonania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

b. warunek w zakresie zdolności technicznej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje zapleczem sprzętowym w ilości i rodzaju niezbędnym do realizacji zamówienia, wg poniższego:
mobilny recyklerem powyżej 7 t - 1 szt
walec o tonażu min. 2,5 t - 1 szt
rozkładarka masy bitumicznej o szerokości stołu roboczego do 3,0 m - 1 szt

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu robót, tzn. w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio nie uczestniczył.
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac lub zwróci się bezpośrednio do podmiotu na rzecz którego wykazany zakres prac został wykonany, o przedstawienie informacji lub dokumentów istotnych dla oceny spełnienia warunków.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający zgodnie z art.117 ust 4 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączenia do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia został wskazany w Rozdziale X SWZ.
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, wg poniższego:
1) wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego Nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót wartość wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania.
2) wykaz sprzętu (wg wzoru stanowiącego Nr 6A do SWZ) dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do jego dysponowania.
Sposósb sporządzenia i przekazania podmiotowych środków dowodowych została określony w Rozdziale X ust 3 SWZ.
4. Podmiotowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia następuje na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. (zał. 3 i 3a do SWZ).
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych w tym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp o braku podstaw wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3A do SWZ
1.3. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, (jeżeli dotyczy)
a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SWZ
b. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4B do SWZ
c. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ)
1.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) Wykonawca wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i pkt 1.2 niniejszego rozdziału, przedstawia także:
a. UWAGA! Oświadczenia, wskazane ust. 1 pkt 1.1 i pkt 1.2 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców jako oświadczenie własne. Oświadczenia te potwierdzają odpowiednio brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp);
b. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają ci poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SWZ.
1.5 Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty (jeżeli dotyczy) składane obligatoryjnie, w sytuacjach:
a. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp);
b. w przypadku podpisania oferty w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika.
1.6 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, składany obligatoryjnie wraz Tabelą Elementów Ceny Ofertowej (TECO) sporządzoną wg wzoru stanowiącego załączniki nr 1A do SWZ.
Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów o których mowa powyżej, został szczegółowo opisany w Rozdziale X ust. 2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zgodnie z zapisami Rozdziału X SWZ.
2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik Nr 3 i 3A do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu, w zakresie określonym w Rozdziale VII SWZ.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
o ile umowa taka nie zostanie załączona do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp, oraz na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) - zał. 2 do SWZ.
Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu Stron, wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/744836

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub zaniechania tych czynności przez
Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX art. 505-590 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w Oddziale IX ustawy Pzp - Środki
ochrony prawnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.