eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sztum › "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMU-NALNYCH SZTUMSKIE POLE DLA GMINY SZTUM (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-05-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMU-NALNYCH SZTUMSKIE POLE DLA GMINY SZTUM (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Sztum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 39

1.5.2.) Miejscowość: Sztum

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 556406300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sztum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sztum.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMU-NALNYCH SZTUMSKIE POLE DLA GMINY SZTUM (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79626b80-cd30-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148392

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029573/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający na realizację zadania otrzymał dofinansowanie z programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sztum

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z postanowieniami SWZ w szczególności w rozdziale IX, X.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum;
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SZTUMSKIE POLE DLA GMINY SZTUM w ramach zadania budżetowego Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego” nr sprawy: IM.271.17.2022 prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) budowa nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, składającego się z:
a) kontenera socjalno-biurowego
b) kontenera na odpady,
c) budynku magazynowego,
d) rampy podjazdowej,
e) wagi samochodowej.
2) W ramach inwestycji zostanie także wykonane między innymi: uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne i elektroenergetyczne), drogi wewnętrzne, utwardzone place pod kontenery na odpady, miejsca postojowe, tereny zielone, monitoring CCTV.
3) Na przedmiot zamówienia składa się również wykonanie i montaż tablicy informa-cyjnej – 2szt.
4) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków uzgodnień branżowych i ponoszenie kosztów w tym prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robót.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ tj. do-kumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i od-bioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez: PPH KRAJAN Sp. z o.o. Sępólno Krajeńskie oraz załącznik nr 2 do SWZ projekt umowy.

3. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkol-wiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowią-zań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłączenie charakter informacyjny.

5. Zadanie dofinansowane jest z Programu „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” współfi-nansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, w związku z czym, strony oświadczają, że są świadome, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja za-mówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego Zamawiający utraci dofinan-sowanie i powstanie w związku z tym szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finan-sową za szkodę Zamawiającego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysokości utraconego do-finansowania.

6. Realizacja przedmiotu umowy wykonywana będzie przy obiektach czynnych. Należy prze-widzieć prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację Miasto i Gmina Sztum str. 4 Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.

7. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji oferty.

8. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę Nr 144/2020 z dnia 16.09.2020r.

9. Zamawiający jest w trakcie uzyskania zgody na wycinkę drzew.

10. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

11. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materia-łów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB i przedmiarach ro-bót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

42923000-2 - Maszyny ważące i wagi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45213230-4 - Roboty budowlane w zakresie składów

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45213400-7 - Instalowanie pomieszczeń dla personelu

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami SWZ i ustawą PZP

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

„Doświadczenie Wykonawcy”
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie bądź przebudowie placów, parkin-gów, dróg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej/kamiennej o powierzchni mini-mum 800,00m2, oraz
b) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego, budowli lub obiektu o konstrukcji stalowej o war-tości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych) tej roboty.

„Personel Wykonawcy”

Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
a) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
b) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
c) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
d) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: f) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w w/w pkt 1 lit. a) – b) niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców – wzór oświadczenia nr 4 do SWZ.
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi/roboty wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SWZ.
e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu udostępniającego zasoby, oraz odpowiednio wypełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 19.000,00 PLN brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Sztum nr konta: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4, powinno być nieodwołalne i musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%.
2. Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem pełną kwotę zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego:
19 8309 0000 0000 0042 2000 0040;
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji musi być ona nieodwołalna, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę w okresie rękojmi. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę.
6. Zabezpieczenie w formie poręczeń lub gwarancji musi podlegać prawu polskiemu, a w sporach z poręczeń lub gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe zmiany zapisów umowy zostały ujęte w Załączniku nr 2 do SWZ - projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,
2) nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 94 ustawy PZP,
3) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7
4) nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP,
5) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
7) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,
8) wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.