eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - Siłownia na PiątkęOgłoszenie z dnia 2022-05-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 – Siłownia na Piątkę

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582598

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 1

1.4.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.galazka@umminskmaz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.minsk-maz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00147730

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00138054/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Dodatkowe obligatoryjne odstawy wykluczenia:
z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z tym że wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego artykułu

Po zmianie:
Dodatkowe obligatoryjne podstawy wykluczenia:
z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z tym że wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.
9. Ze względów technologicznych i wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych przedmiotowe postępowanie nie zostało podzielone na części. Powyższe spowodowane jest faktem, iż groziłoby to trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne elementy zamówienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia i wydłużenia jego realizacji. Zamówienie jest dostosowane do wykonania przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Rozdziale 22 SWZ.
7. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez te podmioty;
b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) kosztorys ofertowy wykonany metoda uproszczoną.
d) złożenia własnego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 3 SWZ- zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
3) Zamawiający podkreśla, iż w przypadku jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ustawy Pzp

Po zmianie:
- szczegółowe karty techniczne każdego oferowanego urządzenia, zawierające w szczególności: rysunek lub zdjęcie urządzenia, numer katalogowy, wymiary urządzenia, wymiary strefy bezpieczeństwa, główny materiał konstrukcyjny, opis funkcjonalności urządzenia;
- certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą (jednostkę oceniającą zgodność akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji – PCA) dla każdego oferowanego urządzenia, potwierdzający zgodność zaoferowanego urządzenia z Polskimi Normami zawierający przede wszystkim takie dane jak: normę europejską, opis certyfikowanego wyrobu tj. wizualizację urządzenia - zdjęcie lub rysunek, numer katalogowy, wymiary, podstawowe elementy składowe, główny materiał konstrukcyjny.
3) Zamawiający podkreśla, iż w przypadku jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ustawy Pzp

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Przed zmianą:
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto, w jednej z poniższych form:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy przelać je na rachunek bankowy nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050 z adnotacją Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu WI.271.11.2022 – „Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 – Siłownia na Piątkę”
3. Warunki oraz termin wpłaty, zwrotu i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 7 do SWZ.
4. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w postaci poręczenia lub gwarancji zawiera następujące elementy:
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres);
b) nazwę Beneficjenta i jego siedzibę (Zamawiającego) tj. Miasto Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela;
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
e) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty.

Po zmianie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem 6 do SWZ
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-05-12 10:00

Po zmianie:
2022-05-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/604546 do dnia 12.05.2022r. do godz. 10:00

Po zmianie:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/604546 do dnia 16.05.2022r. do godz. 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-05-12 10:05

Po zmianie:
2022-05-16 10:05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.