eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - Siłownia na PiątkęOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 – Siłownia na Piątkę

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.galazka@umminskmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.minsk-maz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/604546

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 – Siłownia na Piątkę

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e7e30b6-c638-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020440/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 5 "Siłownia na piątkę"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138054/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 132788,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych, wolnych od wad, pochodzących z produkcji seryjnej urządzeń siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Małopolskiej 11 w Mińsku Mazowieckim, na części działki o nr ew. 4183. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

51121000-6 - Usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego tj. do dnia 16.05.2022 r. godz. 10:00 została złożona 1oferta z ceną realizacji przedmiotowego zamówienia 163 329,36 zł. Zamawiający natomiast działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp przed otwarciem ofert w prowadzonym postępowaniu wskazał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 143 000,00 zł. Złożona zatem oferta przewyższa budżet Zamawiającego.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia prowadzone postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163329,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163329,36 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.