eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i roboczej oraz elementów odzieży mundurowej dla pracowników Lasów PaństwowychOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i roboczej oraz elementów odzieży mundurowej dla pracowników Lasów Państwowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁOGARDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Koszalińska 3

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/zslp-bialogard/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i roboczej oraz elementów odzieży mundurowej dla pracowników Lasów Państwowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ede074e7-c950-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ede074e7-c950-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywać się będzie przy pomocy narzędzia platforma e-Zamówienia, dostępnego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający za wyjątkiem złożenia oferty dopuszcza możliwość komunikowania się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z.270.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz elementów odzieży ochronnej i roboczej

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35113440-5 - Kamizelki odblaskowe

18142000-6 - Okulary ochronne

18141000-9 - Rękawice robocze

18444000-3 - Ochronne nakrycia głowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy, których wartość nie przekroczy 5% wartości podstawowej zamówienia.
W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zamówione wszystkie, niektóre lub jeden ze wzorów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i roboczej wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w Ofercie). Zamawiający nie jest zobowiązany do zamawiania dodatkowych ilości asortymentu będącego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zamówienie. Asortyment będący przedmiotem Opcji może zostać zamówiony w ilości stanowiącej równowartość do 5% wartości przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ubrań letnich i zimowych z elementami w kolorze ostrzegawczym dla pracowników na stanowiskach robotniczych

4.2.6.) Główny kod CPV: 18230000-0 - Odzież różna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy, których wartość nie przekroczy 5% wartości podstawowej zamówienia.
W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zamówione wszystkie, niektóre lub jeden ze wzorów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i roboczej wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w Ofercie). Zamawiający nie jest zobowiązany do zamawiania dodatkowych ilości asortymentu będącego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zamówienie. Asortyment będący przedmiotem Opcji może zostać zamówiony w ilości stanowiącej równowartość do 5% wartości przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa umundurowania terenowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 18230000-0 - Odzież różna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy, których wartość nie przekroczy 5% wartości podstawowej zamówienia.
W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zamówione wszystkie, niektóre lub jeden ze wzorów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i roboczej wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w Ofercie). Zamawiający nie jest zobowiązany do zamawiania dodatkowych ilości asortymentu będącego przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zamówienie. Asortyment będący przedmiotem Opcji może zostać zamówiony w ilości stanowiącej równowartość do 5% wartości przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) dostawę lub dostawy :
a) dla zamówienia częściowego nr 1: środki ochrony indywidualnej oraz elementy odzieży ochronnej i roboczej o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto;
b) dla zamówienia częściowego nr 2: ubrania letnie i zimowe z elementami w kolorze ostrzegawczym dla pracowników na stanowiskach robotniczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 35 000 zł brutto;
c) dla zamówienia częściowego nr 3: umundurowanie terenowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto;
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykazania przez wykonawcę kilku dostaw z różnych umów, może on się wykazać łączną wartością wykonanych dostaw maksymalnie z trzech umów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających zgodność oferowanego przez Wykonawcę świadczenia z cechami określonymi w SWZ, w tym w szczególności załączniku nr 2 do SWZ, jak poniżej:
1. [dotyczy asortymentu będącego Środkiem Ochrony Indywidualnej kategorii I i II] Deklaracja zgodności typu UE potwierdzająca zgodność środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i roboczej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą dotyczącą wskazaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.
2. [dotyczy asortymentu będącego Środkiem Ochrony Indywidualnej kategorii II]
a. Certyfikat badania typu UE (wymóg wynikający z Rozporządzenia UE 2016/425 – patrz: załącznik V pkt 5 do ww Rozporządzenia UE 2016/425), zachowujący swoją ważność przez okres trwania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, tj. 12 miesięcy LUB
b. Certyfikat badania typu WE, wydany na podstawie dyrektywy 89/686/EWG, który będzie zachowywać swoją ważność przez okres trwania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, tj. 12 miesięcy.
3. Instrukcja i informacje producenta zgodne z pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG
4. Wzory oferowanego asortymentu – po 1 egzemplarzu każdego oferowanego modelu środków ochrony indywidualnej , odzieży ochronnej i roboczej oraz elementu umundurowania.
Przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt. 4. powyżej potwierdzają zgodność oferowanych produktów z wymogami Zamawiającego. Zostaną poddane ocenie organoleptycznej. Przy ocenie zgodności dostarczonych próbek z wzorcem będącym w posiadaniu Zamawiającego, będą brane pod uwagę w szczególności cechy:
1) wagi (ciężaru) poszczególnych asortymentów,
2) kolorystyki,
3) rodzaju zastosowanych do produkcji surowców,
4) właściwości zastosowanych do produkcji surowców,
5) wzajemnego rozmieszczenia poszczególnych części konstrukcyjnych oraz elementów dodatkowych (szwów, obcasów, zamka błyskawicznego i in.), ich kształtu i wykończenia, sposobu łączenia, rodzaju i gęstości szwów, kolorystyki szwów, itp. ,
6) wymiarów poszczególnych asortymentów i ich części.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających zgodność oferowanego przez Wykonawcę świadczenia z cechami określonymi w SWZ, w tym w szczególności załączniku nr 2 do SWZ, jak poniżej:
1. [dotyczy asortymentu będącego Środkiem Ochrony Indywidualnej kategorii I i II] Deklaracja zgodności typu UE potwierdzająca zgodność środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i roboczej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą dotyczącą wskazaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.
2. [dotyczy asortymentu będącego Środkiem Ochrony Indywidualnej kategorii II]
a. Certyfikat badania typu UE (wymóg wynikający z Rozporządzenia UE 2016/425 – patrz: załącznik V pkt 5 do ww Rozporządzenia UE 2016/425), zachowujący swoją ważność przez okres trwania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, tj. 12 miesięcy LUB
b. Certyfikat badania typu WE, wydany na podstawie dyrektywy 89/686/EWG, który będzie zachowywać swoją ważność przez okres trwania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, tj. 12 miesięcy.
3. Instrukcja i informacje producenta zgodne z pkt. 1.4. Załącznika II: Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG
4. Wzory oferowanego asortymentu – po 1 egzemplarzu każdego oferowanego modelu środków ochrony indywidualnej , odzieży ochronnej i roboczej oraz elementu umundurowania.
Przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt. 4. powyżej potwierdzają zgodność oferowanych produktów z wymogami Zamawiającego. Zostaną poddane ocenie organoleptycznej. Przy ocenie zgodności dostarczonych próbek z wzorcem będącym w posiadaniu Zamawiającego, będą brane pod uwagę w szczególności cechy:
1) wagi (ciężaru) poszczególnych asortymentów,
2) kolorystyki,
3) rodzaju zastosowanych do produkcji surowców,
4) właściwości zastosowanych do produkcji surowców,
5) wzajemnego rozmieszczenia poszczególnych części konstrukcyjnych oraz elementów dodatkowych (szwów, obcasów, zamka błyskawicznego i in.), ich kształtu i wykończenia, sposobu łączenia, rodzaju i gęstości szwów, kolorystyki szwów, itp. ,
6) wymiarów poszczególnych asortymentów i ich części.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
Zamówienie częściowe nr 1 środki ochrony indywidualnej oraz elementy odzieży ochronnej i roboczej 2800,00 zł
Zamówienie częściowe nr 2 ubrania letnie i zimowe z elementami w kolorze ostrzegawczym dla pracowników na stanowiskach robotniczych 500,00 zł
Zamówienie częściowe nr 3 umundurowanie terenowe
5700,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków wprowadzenia zmian (art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poprzez dopuszczalność zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację oraz obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego związany z realizacją umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość redukcji zamówienia maksymalnie o 30% w stosunku do wartości pierwotnej określonej w umowie.
Redukcja zamówienia będzie miała formę jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. W razie skorzystania z klauzuli redukcyjnej Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tym związane.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia w przypadku:
a. zmiany obowiązującego prawa, albo aktów reglamentacji wewnętrznej (zasad i instrukcji przedmiotowych) Lasów Państwowych regulujących wymogi, właściwości lub zasady nabywania lub zbywania albo stosowania Przedmiotu Umowy;
b. pojawienie się nowszych technologii lub materiałów niż te opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, które zagwarantują dostarczenie asortymentu co najmniej w tej samej jakości co Przedmiot Umowy, pod warunkiem, że zmiana nie pociągnie za sobą zwiększenia cen jednostkowych Przedmiotu Umowy;
c. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.
6. Strony Umowy przewidują możliwość zmiany ceny przedmiotu Umowy określonej w ofercie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę obniżki ceny przedmiotu zamówienia /określonej czasowo lub stałej/.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.