eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy budynku głównego oraz pawilonu B Starostwa Powiatowego w ZakopanemOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy budynku głównego oraz pawilonu B Starostwa Powiatowego w Zakopanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT TATRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chramcówki 15

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 182017100

1.5.8.) Numer faksu: +48 182017104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tatry.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.tatry.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy budynku głównego oraz pawilonu B Starostwa Powiatowego w Zakopanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6f83938-c8b9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049318/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy eZamawiający udostępnionej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl zakładka Lista przetargów PZP/Aktualne/W toku/Nr postępowania: ZP.272.5.2023.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy wraz z załącznikami oraz uzupełnienia na wezwanie oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy eZamawiający udostępnionej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl zakładka Lista przetargów PZP/Aktualne/W toku/Nr postępowania: ZP.272.5.2023.
3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@powiat.tatry.pl.
Adres strony internetowej: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-Zamawiający (Marketplanet) i wówczas ma możliwość: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji zadawania pytań (prowadzenia korespondencji z zamawiającym).
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy eZamawiający dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.
3. Szczegółowe instrukcje, wytyczne i wzory korzystania z Platformy eZamawiający przez wykonawców, w tym w szczególności sposób podpisania i złożenia oferty przetargowej, prowadzenia komunikacji są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=powiat-tatry&MP_module=main.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy eZamawiający udostępnionej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż oferta wykonawcy wraz z załącznikami oraz uzupełnienia na wezwanie oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zp@powiat.tatry.pl.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej w zalecanym formacie danych np.: .pdf, .doc, docx lub w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Tatrzański, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, kontakt: telefon (+48 18) 20-239-14, fax (+48 18) 20-17-104, adres e-mail: sekretariat@tatry.pl; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Zakopanem jest Pan Rafał Dobrowolski, kontakt: telefon (+48 18) 20-239-61, adres e-mail: iod@powiat.tatry.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania właściwych prac w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy budynku głównego oraz pawilonu B Starostwa Powiatowego w Zakopanem”, znak sprawy: ZP.272.15.2023 oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ponadto zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku głównego Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka wiaty i budynku magazynowego służby drogowej”.
2. Wykonanie opracowania dla zadania projektowego, o którym mowa powyżej obejmuje w szczególności sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektu technicznego, wykonawczego, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ślepych poszczególnych branż, czyli kompletnej dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy i wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.).
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest:
1) Dostosowanie układu komunikacyjnego, funkcjonalnego i przestrzennego budynku do wymagań ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego przez wydzielenie stref pożarowych, ciągów ewakuacyjnych, oddymiania i napowietrzania klatek schodowych, dostosowania szerokości otworów drzwiowych, wykonania systemu sygnalizacji pożarowej oraz połączeniu go z Komendą Powiatową PSP w Zakopanem oraz spełnienie pozostałych przyjętych rozwiązań zamiennych ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego;
2) Zapewnienie dostępności do budynku głównego przez osoby niepełnosprawne przez budowę szybu windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
3) Dostosowanie układu funkcjonalnego budynku do wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie wykonania sanitariatu dla osób niepełnosprawnych;
4) Zaprojektowanie biura podawczego, wydziału komunikacji i wydziału architektury w nowych lokalizacjach;
5) W celu poprawy układu komunikacyjnego oraz funkcjonalnego na kondygnacji oznaczonej „poziom 0” należy zaprojektować rozbudowę budynku o salę konferencyjną oraz przebudowę istniejącego korytarza;
6) Dostosowanie układu funkcjonalnego budynku do wymagań higieniczno-sanitarnych w zakresie wydzielenia odpowiedniej ilości pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń do celów porządkowych i socjalnych;
7) Dostosowanie wewnętrznych instalacji elektrycznej do wymagań higieniczno-sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej tj. zapewnienie wymaganego natężenia oświetlenia poszczególnych pomieszczeń, zapewnienie wymaganego natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
8) Dostosowanie instalacji wodociągowej w budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie zapewnienie wymaganych parametrów instalacji przeciwpożarowej;
9) Dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej do wymagań higieniczno-sanitarnych.
3. Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące opracowania projektowego będącego przedmiotem zamówienia zostały zawarte w Programie Funkcjonalno Użytkowym, [zwanym dalej „PFU”], który stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz Ekspertyzie Technicznej Zabezpieczenia Przeciwpożarowego, [zwanej dalej „ETZP”], która stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
4. Wykonawca działając z upoważnienia Powiatu Tatrzańskiego zobowiązany jest opracować kompletną dokumentację, pozyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, w tym związane z ochroną środowiska oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia pozwalające na realizację robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w szczególności (ostateczne/prawomocne) pozwolenia na budowę.
5. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przenieść prawa własności intelektualnej tj. autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności takich jak: mapy, wykresy, rysunki, plany, raporty, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji zamówienia oraz zezwolić na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych tj. zezwolić Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów. Szczegółowe postanowienia dotyczące przeniesienia praw wskazanych w zdaniu poprzednim, zostały określone w projekcie umowy.
7. Zamawiający nie określa, w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 58 ust. 4 ustawy pzp.
8. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy pzp.
9. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
11. Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji:
1) Zamawiający żąda minimum trzyletniego okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz minimum trzyletniego okresu gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2) Okresy rękojmi za wady i gwarancji jakości muszą być równe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa klatki schodowej w pawilonie B budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15”.
2. Wykonanie opracowania dla zadania projektowego, o którym mowa powyżej obejmuje w szczególności sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektu technicznego, wykonawczego, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ślepych poszczególnych branż, czyli kompletnej dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy i wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.).
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest:
1) Dostosowanie budynku do wymagań ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego przez zaprojektowanie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej, wykonania systemu sygnalizacji pożarowej oraz połączeniu z budynkiem głównym i spięcie z Komendą Powiatową PSP w Zakopanem.
3. Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące opracowania projektowego będącego przedmiotem zamówienia zostały zawarte w Programie Funkcjonalno Użytkowym, [zwanym dalej „PFU”], który stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz Ekspertyzie Technicznej Zabezpieczenia Przeciwpożarowego, [zwanej dalej „ETZP”], która stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
4. Wykonawca działając z upoważnienia Powiatu Tatrzańskiego zobowiązany jest opracować kompletną dokumentację, pozyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, w tym związane z ochroną środowiska oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia pozwalające na realizację robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w szczególności (ostateczne/prawomocne) pozwolenia na budowę.
5. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przenieść prawa własności intelektualnej tj. autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności takich jak: mapy, wykresy, rysunki, plany, raporty, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji zamówienia oraz zezwolić na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych tj. zezwolić Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów. Szczegółowe postanowienia dotyczące przeniesienia praw wskazanych w zdaniu poprzednim, zostały określone w projekcie umowy.
7. Zamawiający nie określa, w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 58 ust. 4 ustawy pzp.
8. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy pzp.
9. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
11. Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji:
1) Zamawiający żąda minimum trzyletniego okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz minimum trzyletniego okresu gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2) Okresy rękojmi za wady i gwarancji jakości muszą być równe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których nie zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania, o których mowa w punkcie 9 SWZ oraz spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie:
• składając ofertę przetargową w zakresie Zadania nr 1 bądź nr 1 i nr 2:
opracowania dokumentacji projektowych zatwierdzonych pozytywną decyzją pozwolenia na budowę o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: sto tysięcy).
• składając ofertę przetargową w zakresie Zadania nr 2:
opracowania dokumentacji projektowych zatwierdzonych pozytywną decyzją pozwolenia na budowę o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
UWAGA – Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania usług w ramach wymaganego warunku doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:
- samodzielnie przez wykonawcę, lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy doświadczenie, lub
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Do przeliczenia na PLN (polski złoty) wartości wskazanych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, dokona się przeliczenia waluty według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę lub w dniu wydania informacji w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a jeśli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według kursu ostatnio przed tą datą ogłoszonego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie:
• składając ofertę przetargową w zakresie Zadania nr 1 bądź nr 1 i nr 2:
opracowania dokumentacji projektowych zatwierdzonych pozytywną decyzją pozwolenia na budowę o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: sto tysięcy),
• składając ofertę przetargową w zakresie Zadania nr 2:
opracowania dokumentacji projektowych zatwierdzonych pozytywną decyzją pozwolenia na budowę o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dziesięć tysięcy),
wraz z załączeniem dowodów określających, że te usługi zostały wykonane należycie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 17 SWZ.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w punkcie 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową na poszczególne Zadania wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium (łączna wartość wadium dla 2 Zadań wynosi 4.700,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące siedemset 00/100) w odpowiedniej wysokości, dla każdego z Zadań, na który wykonawca składa ofertę przetargową, tj. do: Pakietu nr 1 – 4.500,00 zł oraz Pakietu nr 2 – 200,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Gwarancjach bankowych, 3) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 310, 836 i 1572). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Zakopanem: Podhalański Bank Spółdzielczy o/Zakopane numer rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009 z dopiskiem „wadium przetargowe – ZP.272.5.2023”. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w punkcie 2–4 powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert). 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności, zasady i terminy zwrotu wadium jak również ewentualnego jego zatrzymania zostały określone w art. 98 ustawie PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o którym mowa w punkcie 5.4).4a) niniejszego Ogłoszenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5.6 niniejszego ogłoszenia, składa każdy z wykonawców z osobna.
6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takiej zamiany zostały szczegółowo określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do przedmiotowej Specyfikacji Warunków Zamówienia. W niniejszym ogłoszeniu nie podano konkretnych okoliczności zmian umowy, a jedynie odesłano do Specyfikacji Warunków Zamówienia, z uwagi na bardzo dużą liczbę dopuszczalnych zmian umowy, a niniejsze pole formularza ma ograniczoną liczbę znaków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl zakładka Lista przetargów PZP / Aktualne / W toku / Nr postępowania: ZP.272.5.2023

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1913), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku np. z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.