eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. C i E do C w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku"Ogłoszenie z dnia 2022-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Organizacja i przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. C i E do C w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331096185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszalińska 81

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 943740441

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zst.szczecinek@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zstszczecinek.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Organizacja i przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. C i E do C w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf51a1b8-cc56-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00147386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030364/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Organizacja i przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E w ZST w Szczecinku”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf51a1b8-cc56-11ec-aa46-6a814e8de928

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl , https://epuap.gov.pl/wps/portal
https:// zstszczecinek.edupage.org - link BIP lub
https://zs5.szczecinek.ibip.pl/public/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 124 i 125. ust. 1 ustawy oraz pełnomocnictwo przekazuje się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Formularz: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, formularz do komunikacji oraz inne wymagane ustawą dokumenty powinny być przekazywane w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń |ub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 01/02/PZP/2021 związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku pod numerem telefonu: 793205846
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP;
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tę osobę jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoby, której dane dotyczą posiadają:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.C RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/05/PZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 125000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla 16 uczniów klasy III o kierunku kierowca mechanik Branzowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. "C" i "E do C". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące zamawianej usługi, zostały określone w SWZ do niniejszego postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 441. ust. 1 ustawy PZP, do wysokości 50% zamówienia podstawowego, w okresie do dnia zakończenia realizacji umowy podstawowej, polegających na zmniejszeniu lub powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. w zakresie: organizacji i przeprowadzenia szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. C i E do C.
Ze względu na brak spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa w kursie na dzień ogłoszeniazamówienia przez potencjalnych uczestników będzie prowadzona ich rekrutacja uzupełniająca w trakcie trwania zamówienia podstawowego. Wobec braku przewidywalności tempa spełnienia
kryteriów uczestnictwa w kursach Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników kursów z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w formularzu ofertowym. Kolejni uczestnicy będą kierowani do udziału w kursach, natychmiast po spełnieniu wymogów
ustawowych uczestnictwa. Zamówienia będą realizowane na zasadach i warunkach umowy podstawowej. Zlecenie Wykonawcy ww. zamówień będzie wprowadzane do treści umowy o zamówienie podstawowe jako zmiana umowy (aneksem do umowy). Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone pod warunkiem, że Zamawiający podczas uzupełniającej rekrutacji, zrekrutuje osoby do przeszkolenia z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego opcji. Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego
zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Powyższa informacja o przewidywanej przez Zamawiającego, możliwości
udzielania zamówień, o których mowa w art. 441. ust. 1 ustawy PZP, nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku – a po stronie Wykonawcy roszczenia – jego udzielenia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie
poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1
ustawy.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni
postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona
(uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru
oferty określonych w SWZ).
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na miniPortalu. Zawiadomienie o
rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 uPZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przy wstępnej ocenie ofert, odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy PZP

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków wezwany wykonawca w
terminie 5 dni od dnia wezwania ma dostarczyć zamawiającemu, następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP:
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy,
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1ustawy,
d) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
e) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie braku wystąpienia konfliktu interesów w rozumieniu art. 109 ust. 1 pkt 6 i art. 56 ust. 2, ustawy PZP, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
f) kopia wpisu do centralnej ewidencji i informacji rejestru działalności gospodarczych przedsiębiorców, prowadzonej w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (jeżeli jest one także siedzibą firmy), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
g) kopia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców ,
h) kopii polisy potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą lub wyższą sumie części zamówienia do realizacji których ma przystąpić;
i) informacja o przeprowadzonych kursach w jednostkach sektora publicznego w ramach zamówień publicznych w ostatnich 3 latach wraz z referencjami ,
j) wykaz pracowników Zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez Zamawiającego, które mają bezpośredni wpływ na wynik postępowania
k) wykaz pojazdów jakimi dysponuje Zamawiający.
l) wykaz pozostałej infrastruktury techniczno-dydaktycznej Zamawiającego,
ł) zaświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający odstępuje od wymagania przedmiotowych środków dowodowych w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żądać
będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
– nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej
do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Umowa, o której mowa powyżej może wynikać albo z
dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(podpisana przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy PZP w zakresie braku podstaw wykluczenia, musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider),
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Poza możliwościami zmiany umowy na podstawie art.455 Pzp dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej poniżej:
1) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, np. obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie realizacji
umowy-w każdym przypadku,
2) zmiana terminu realizacji zamówienia -w przypadku, jeżeli Zamawiający wstrzymał realizację przedmiotu zamówienia lub
jej istotnej części z powodów niezawinionych przez Wykonawcę lub w przypadku, jeżeli Zamawiający dokonuje istotnej
zmiany przedmiotu zamówienia, w tym
dotyczącej wystąpienia ograniczenia szkolenia ze względu na wiek uczestników szkolenia, który w jego ocenie wymaga
dodatkowego czasu na realizację zamówienia;
3) inna istotna zmiana umowy w zakresie, którego nie można przewidzieć na etapie sporządzenia niniejszej SWZ - w
przypadku wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności, której nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia niniejszej
SWZ, a która spowoduje, że prawidłowe wykonanie zamówienia będzie uzależnione od tej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.