eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzesko › SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGOOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICY IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BRZESKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121031194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 33

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146630146

1.5.8.) Numer faksu: 146630146

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zol@powiatbrzeski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppzolbrzesko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ba6c7dc-c747-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ba6c7dc-c747-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zol@powiatbrzeski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
1.1. poczty elektronicznej na adres: zol@powiatbrzeski.pl w zakresie zadawania
pytań, wezwań, uzupełnień , składania wyjaśnień, oświadczeń (preferowane)
1.2. Portalu : https://ezamowienia.gov.pl w zakresie składania ofert, zmiany i wycofania oferty,
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu: ezamowienia.gov.pl Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedyowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich wpływu na skrzynkę Portalu: https://ezamowienia.gov.pl ,
https://epuap.gov.pl /PPZOLBrzesko/Skrytka ESP Zamawiającego lub poczty e-mail Zamawiającego ( zol@powiatbrzeski.pl )
1.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Portalu.
1.7. Zamawiający wymaga aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:
1.7.1. podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub
1.7.2. podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
1.7.3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.7.4. Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) opatrzony podpisem zaufanym ( e-Puap) bądź osobistym ( przy użyciu e-dowodu ).
1.8. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/ musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415)
3. Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.ppzolbrzesko.pl
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert (art. 284 ust 1 i 2 ustawy pzp ).
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku,
-inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest Pani Ewa Robak tel. 14 66 30 109 wew.105
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat oddnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DR-271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 131700,72 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 124884,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek w okresie od czerwiec 2023 r. do czerwiec 2024 r.
Poszczególne ilości przedmiotu zamówienia mogą ulec zwiększeniu w zależności od potrzeb pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb.
Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie lub faxem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek następować będzie 2 razy
w miesiącu.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt.
Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości
i rodzaju dostarczonej partii materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

Pakiet nr 1 Opatrunki


LP Nazwa towaru JM Ilość
1 Gaza opatrunkowa sterylna 17N 1/2 m2 GAZA (a'50) karton 130
2 Gaza opatrunkowa sterylna 17N 1m2 (a'25) karton 30
3 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17-nitkowe 8 warstwowe z 100% bawełny hydrofilowej w opakowaniu typu blister 5x5 x 3szt. a'50. karton 90
4 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17-nitkowe 8 warstwowe z 100% bawełny hydrofilowej w opakowaniu typu blister 7,5x7,5 x 3 szt. a'50. op 120
5 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17-nitkowe 8 warstwowe z 100% bawełny hydrofilowej w opakowaniu typu blister 10x10 x 3 szt. a'50. op 120
6 Lignina (wata celulozowana) 60/40 x 5 kg bielona op 10
7 Bandaż padtrzymujący wiskozowy 10cm/4m. Opakowanie 150 szt op 30
8 Przylepiec papierowy z hypoalergicznym klejem akrylowym, włókninowe podłoże przylepca ma posiadać mikropory. Jego struktura ma pozwalać na przerwanie przylepca w ręku. 2,5 cm x 5 m, Opakowanie 12 szt op 30
9 Włókniniowa taśma samoprzylepna. Posiadająca włókninowe podłoże z mikro porami zapewniające wysoką przepuszczalność pary wodnej. Nie hamujący oddychania skóry i wydzielania potu 15x10m szt 160
10 Opatrunek do mocowania kaniul samoprzylepny, jałowy. Opakowanie 100 szt. karton 40
11 Przylepiec mocujący z tkaniny 2,5cm x 5m (a'12) op. 10
12 Opatrunek gazowy nasączony parafiną paraffiNET 10cmx10cm (a'10) op. 50

4.2.5.) Wartość części: 19084,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
- cena oferty 100 %
13.2. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
C = C min / C x * 100
C – liczba punktów za kryterium „cena”
C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
C x – cena oferty badanej
13.2. Wartość punktowa oferty = wartość punktowa ceny.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1). wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2). wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek w okresie od czerwiec 2023 r. do czerwiec 2024 r.
Poszczególne ilości przedmiotu zamówienia mogą ulec zwiększeniu w zależności od potrzeb pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb.
Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie lub faxem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek następować będzie 2 razy
w miesiącu.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt.
Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości
i rodzaju dostarczonej partii materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.


Pakiet nr 2 Pieluchomajtki

LP Nazwa towaru JM Ilość
1 Pieluchomajtki rozmiar M obwód w pasie 70 cm do 115 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2200g według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, skierowane na zewnątrz, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z materiału przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwa wskaźnik wilgotności-tuszowy i klejowy, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. op 650
2 Pieluchomajtki rozmiar L obwód w pasie 100 cm do 155 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2500g według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, skierowane na zewnątrz, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z materiału przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwa wskaźnik wilgotności-tuszowy i klejowy, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. op 800
3 Pieluchomajtki rozmiar XL obwód w pasie 130 cm do 175 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2500g według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, skierowane na zewnątrz, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z materiału przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwa wskaźnik wilgotności-tuszowy i klejowy, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. op 650
4 Podkłady higieniczne z wkladem chłonnym ,90x60 cm, wkład chłonny z pulpy celulozwej, miękka włóknina wierzchnia nie podrażniająca skóry,warstawa zewnętrzna foliowa,nieprzemakalna, antypoślizgowa, minimalna chłonność 900g według norm ISO, pakowane po 30 sztuk op 100

4.2.5.) Wartość części: 105800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33770000-8 - Artykuły higieniczne z papieru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
- cena oferty 100 %
13.2. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
C = C min / C x * 100
C – liczba punktów za kryterium „cena”
C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
C x – cena oferty badanej
13.2. Wartość punktowa oferty = wartość punktowa ceny.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1). wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2). wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PRZEZ
WYKONAWCÓW, OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA SKŁADA KAŻDY Z
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓLNYCH WYMOGÓW

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza);
2) Wykonawca, wraz z ofertą, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 pkt 5 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia - (załącznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia)
3) Formularz kosztorysu cenowego - (załącznik nr 2 do SWZ )
4) Zaparafowany wzór umowy – (załącznik nr 4 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela/ lidera.
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

˜ART.455 USTAWY , PROJEKT UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na Portalu https://ezamowienia.gov.pl , wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.