eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwionka-Leszczyny › Modernizacja niecki basenowej na terenie krytej pływalni w Czerwionce-LeszczynachOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja niecki basenowej na terenie krytej pływalni w Czerwionce-Leszczynach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276601978

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 36 A

1.5.2.) Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/ 427 03 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mosircl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mosircl.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostała działalność związana ze sportem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja niecki basenowej na terenie krytej pływalni w Czerwionce-Leszczynach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aac808a1-c8c2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00142683/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja niecki basenowej na terenie krytej pływalni w Czerwionce-Leszczynach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aac808a1-c8c2-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl . W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@mosircl.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e –Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „ Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e- Zamówienia ani logowania do Platformy e -Zamówienia. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „ Wykonawcy” na platformie e Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji„ służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e- Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „ Komunikacja” Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB ( wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa §12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia, a mianowicie: W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e- Zamówienia wymagany jest:
a) Komputer PC:
- parametry minimum: Intel Core2Duo,2GB RAM,HD,
- zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10 Ubuntu 14.04,
- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza,
Firefox 59.0 lub nowszy,Safari 11.1 lub nowsza,Edge 14.0 i nowsze, albo
b) Tablet/telefon:
- parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, przeglądarka Chrome 61 lub nowsza.
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java, Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesłanych danych oraz kodowania i oznaczenia czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF -8,
c) oznaczenie czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są dokładnie co do sekundy.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z2021r. poz.2020ze zm.) z zastrzeżeniem . formatów, o których mowa w art.66 ust.1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne o których mowa w art 13 ust 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja niecki basenowej krytej pływalni MOSiR przy ul. 3 Maja 36 a w Czerwionce-Leszczynach wraz z robotami towarzyszącymi.
2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1, składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący między innymi:
1) demontaż drabinek i uchwytów lin torowych;
2) demontaż słupków startowych;
3) demontaż zużytej folii basenowej;
4) demontaż okładziny plaży z płytek ceramicznych (krawędź basenu do korytek odwadniających),;
5) demontaż otwartych korytek odwadniających wzdłuż krawędzi basenu;
6) przygotowanie nawierzchni niecki i plaży do wykonania izolacji (usunięcie resztek kleju i geowłókniny, szlifowanie, uzupełnienie ubytków, wypełnienie szczelin i pęknięć, zagruntowanie powierzchni);
7) dostawę i montaż nowych słupków startowych z stali nierdzewnej;
8) montaż uchwytów lin torowych ze stali nierdzewnej;
9) założenie folii basenowej w niecce basenowej folią w kolorze jednolitym podstawowym wraz z geowłókniną, kątownikami oraz profilami do zgrzewania na ciekłe PVC i nitami z stali nierdzewnej;
10) wyłożenie folią antypoślizgową progu spoczynkowego;
11) ułożenie i montaż poprzez zgrzewanie pasów torowych czarnych o szerokości 25 cm w niecce i ścianach pionowych basenu;
12) uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na masę uszczelniającą;
13) odtworzenie okładziny krawędzi plaży z płytek ceramicznych;
14) uszczelnienie przepustów, uzupełnienie ubytków, wypełnienie szczelin i pęknięć oraz zagruntowanie powierzchni niecki basenowej;
15) dostawa i montaż wanny do hydromasażu z akrylu sanitarnego w kolorze białym wraz z drabiną wejściową;
16) wykonanie koniecznych robót budowlanych i odtworzeniowych związanych z dostawą i montażem wanny do hydromasażu;
17) remont poprzez malowanie ścian w pomieszczeniu pływalni;
18) demontaż i wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniu ratowników;
19) wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniu ratowników;
20) demontaż i wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniu punktu medycznego;
21) wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniu punktu medycznego;
22) wymiana dysz dennych w niecce basenowej z brązu chromowanego i stali nierdzewnej w wersji dla folii z kołnierzem uszczelniającym wraz z wymianą przepustu murowego;
23) wymiana odpływów z rynien przelewowych z brązu chromowanego w wersji dla folii;
24) wymiana instalacji PVC dysz dennych oraz rynien przelewowych;
25) dostawa i montaż dmuchawy masażu powietrznego do masażu wodnego wanny;
26) dostawa i montaż pompy wody obiegowej zasysającej do masażu wodnego wanny;
27) demontaż wraz dostawą i montażem nowego wymiennika ciepła do masażu wodnego wanny;
28) przyłączenie nowej wanny do hydromasażu do istniejącej obiegowej instalacji istniejącej wanny do hydromasażu;
29) dostawa i montaż koniecznej instalacji elektrycznej koniecznej do uruchomienia nowej wanny do hydromasażu;
30) wykonanie pomiarów nowych obwodów elektrycznych wraz z przekazaniem Zamawiającemu protokołu z ich przeprowadzenia;
31) dostawa i wymiana złoża w filtrze typu ADY (D = 2000cm) z hydroantracytem;
32) dostawa i wymiana złoża w filtrze typu ARTIC PLUS D = 1200 z hydroantracytem;
33) dostawa i wymiana złoża w filtrze typu FILTREX NORM D = 1250 z hydroantracytem;
34) uporządkowanie terenu prowadzonej inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45431000-7 - Kładzenie płytek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie określonych w SWZ kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym .
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2.  Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów .
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej .
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) wykaże, że wykonał co najmniej jedno zamówienie polegającego na budowie, remoncie lub przebudowie niecki basenowej lub brodzika wraz z robotami towarzyszącymi o wartości minimum 200 000,00 zł brutto, zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu). Dla robót budowlanych zrealizowanych w innej walucie niż złoty polski należy przyjąć przeliczenie według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego  w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu).

2) będzie dysponował co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.) Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2.) Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w pkt 22.1.4. 2) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby wraz z ww. oświadczeniem przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W sytuacji o której mowa w pkt 23.4 SWZ Wykonawca wraz z ww. oświadczeniem dołącza do oferty, dowody, że spełnił łącznie przesłanki o których mowa w pkt 23.4 SWZ. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania podmiotu ,pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający będzie żądać przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie dokumentów. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

2) jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,

3) jeżeli osoba (osoby) podpisująca dokumenty lub oświadczenia dotyczące odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia działa na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,

4) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

5) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

6) w przypadku, o którym mowa w pkt 22.3 SWZ - oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 22.3 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp),

7) inne – wg potrzeb i postanowień SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 22.1. i pkt 23 SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian umowy znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ projektowane postanowienia umowy w § 14.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e- Zamówienia dostępnej pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuję, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.