eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwionka-Leszczyny › Modernizacja niecki basenowej na terenie krytej pływalni w Czerwionce-LeszczynachOgłoszenie z dnia 2023-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja niecki basenowej na terenie krytej pływalni w Czerwionce-Leszczynach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276601978

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 36 A

1.5.2.) Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/ 427 03 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mosircl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mosircl.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aac808a1-c8c2-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pozostała działalność związana ze sportem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja niecki basenowej na terenie krytej pływalni w Czerwionce-Leszczynach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aac808a1-c8c2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189366

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00142683/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja niecki basenowej na terenie krytej pływalni w Czerwionce-Leszczynach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147119

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOSiR.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 505481,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja niecki basenowej krytej pływalni MOSiR przy ul. 3 Maja 36 a w Czerwionce-Leszczynach wraz z robotami towarzyszącymi.
2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1, składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący między innymi:
1) demontaż drabinek i uchwytów lin torowych;
2) demontaż słupków startowych;
3) demontaż zużytej folii basenowej;
4) demontaż okładziny plaży z płytek ceramicznych (krawędź basenu do korytek odwadniających),;
5) demontaż otwartych korytek odwadniających wzdłuż krawędzi basenu;
6) przygotowanie nawierzchni niecki i plaży do wykonania izolacji (usunięcie resztek kleju i geowłókniny, szlifowanie, uzupełnienie ubytków, wypełnienie szczelin i pęknięć, zagruntowanie powierzchni);
7) dostawę i montaż nowych słupków startowych z stali nierdzewnej;
8) montaż uchwytów lin torowych ze stali nierdzewnej;
9) założenie folii basenowej w niecce basenowej folią w kolorze jednolitym podstawowym wraz z geowłókniną, kątownikami oraz profilami do zgrzewania na ciekłe PVC i nitami z stali nierdzewnej;
10) wyłożenie folią antypoślizgową progu spoczynkowego;
11) ułożenie i montaż poprzez zgrzewanie pasów torowych czarnych o szerokości 25 cm w niecce i ścianach pionowych basenu;
12) uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na masę uszczelniającą;
13) odtworzenie okładziny krawędzi plaży z płytek ceramicznych;
14) uszczelnienie przepustów, uzupełnienie ubytków, wypełnienie szczelin i pęknięć oraz zagruntowanie powierzchni niecki basenowej;
15) dostawa i montaż wanny do hydromasażu z akrylu sanitarnego w kolorze białym wraz z drabiną wejściową;
16) wykonanie koniecznych robót budowlanych i odtworzeniowych związanych z dostawą i montażem wanny do hydromasażu;
17) remont poprzez malowanie ścian w pomieszczeniu pływalni;
18) demontaż i wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniu ratowników;
19) wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniu ratowników;
20) demontaż i wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniu punktu medycznego;
21) wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniu punktu medycznego;
22) wymiana dysz dennych w niecce basenowej z brązu chromowanego i stali nierdzewnej w wersji dla folii z kołnierzem uszczelniającym wraz z wymianą przepustu murowego;
23) wymiana odpływów z rynien przelewowych z brązu chromowanego w wersji dla folii;
24) wymiana instalacji PVC dysz dennych oraz rynien przelewowych;
25) dostawa i montaż dmuchawy masażu powietrznego do masażu wodnego wanny;
26) dostawa i montaż pompy wody obiegowej zasysającej do masażu wodnego wanny;
27) demontaż wraz dostawą i montażem nowego wymiennika ciepła do masażu wodnego wanny;
28) przyłączenie nowej wanny do hydromasażu do istniejącej obiegowej instalacji istniejącej wanny do hydromasażu;
29) dostawa i montaż koniecznej instalacji elektrycznej koniecznej do uruchomienia nowej wanny do hydromasażu;
30) wykonanie pomiarów nowych obwodów elektrycznych wraz z przekazaniem Zamawiającemu protokołu z ich przeprowadzenia;
31) dostawa i wymiana złoża w filtrze typu ADY (D = 2000cm) z hydroantracytem;
32) dostawa i wymiana złoża w filtrze typu ARTIC PLUS D = 1200 z hydroantracytem;
33) dostawa i wymiana złoża w filtrze typu FILTREX NORM D = 1250 z hydroantracytem;
34) uporządkowanie terenu prowadzonej inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45431000-7 - Kładzenie płytek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 593967,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 593967,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 593967,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KURA TOMASZ FIBER-POLSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272302240

7.3.3) Ulica: Wierzbowa 17

7.3.4) Miejscowość: Łaziska Górne

7.3.5) Kod pocztowy: 43-170

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 593967,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.