eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych w 2023 roku (część I)Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych
w 2023 roku (część I)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 442 64 88

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 442 63 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych
w 2023 roku (część I)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-180f9feb-c81c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077715/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-180f9feb-c81c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia) oraz identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia zostały określone w rozdziale VIII SWZ.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Pozostałe wymagania zostały określone w rozdziale VIII i XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO”, Zamawiający informuje wykonawców będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a także pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (np. w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie) i członków organów zarządzających wykonawców, będących osobami fizycznymi, że administratorem danych osobowych w/w osób jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu reprezentowany przez Dyrektora mgr inż. Adama Czerwińskiego, adres siedziby: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz, kontakt mailowy: biuro@pzd.nowy-sacz.pl telefoniczny: (18) 442 64 88; 442 74 14; Pozostałe informacje dot. RODO zostały ujęte w rozdz. XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.16.2023.WZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych w 2023 roku (część I) w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 30 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych:
2.1. km ok. 8+324 drogi powiatowej nr 1544K w m. Podegrodzie
2.2. km ok. 8+863 drogi powiatowej nr 1544K w m. Podegrodzie
2.3. km ok. 8+996 drogi powiatowej nr 1544K w m. Podegrodzie
2.4. km ok. 9+078 drogi powiatowej nr 1544K w m. Podegrodzie
2.5. km ok. 9+714 drogi powiatowej nr 1544K w m. Podegrodzie
2.6. km ok. 13+376 drogi powiatowej nr 1580K w m. Olszana
2.7. km ok. 7+648 drogi powiatowej nr 1561K w m. Siedlce
2.8. km ok. 23+133 drogi powiatowej nr 1551K w m. Chełmiec
2.9. km ok. 0+020 drogi powiatowej nr 1549K w m. Biczyce Dolne
2.10. km ok. 1+045 drogi powiatowej nr 1583K w m. Chełmiec
2.11. km ok. 2+408 drogi powiatowej nr 1544K w m. Świniarsko
2.12. km ok. 13+288 drogi powiatowej nr 1551K w m. Chomranice
2.13. km ok. 13+393 drogi powiatowej nr 1551K w m. Chomranice
2.14. km ok. 14+587 drogi powiatowej nr 1551K w m. Chomranice
2.15. km ok. 0+130 drogi powiatowej nr 1544K w m. Chełmiec
2.16. km ok. 0+487 drogi powiatowej nr 1544K w m. Chełmiec
2.17. km ok. 3+502 drogi powiatowej nr 1555K w m. Wronowice
2.18. km ok. 9+655 drogi powiatowej nr 1562K w m. Siedlce
2.19. km ok. 2+505 drogi powiatowej nr 1562K w m. Przydonica
2.20. km ok. 11+035 drogi powiatowej nr 1567K w m. Trzycierz
2.21. km ok. 0+020 drogi powiatowej nr 1577K w m. Kamionka Wielka
2.22. km ok. 4+474 drogi powiatowej nr 1576K w m. Kamionka Wielka
2.23. km ok. 5+291 drogi powiatowej nr 1576K w m. Kamionka Wielka
2.24. km ok. 5+698 drogi powiatowej nr 1576K w m. Kamionka Wielka
2.25. km ok. 7+005 drogi powiatowej nr 1449K w m. Rożnów
2.26. km ok. 3+153 drogi powiatowej nr 1561K w m. Jelna
2.27. km ok. 4+808 drogi powiatowej nr 1556K w m. Rożnów
2.28. km ok. 0+029 drogi powiatowej nr 1563K w m. Korzenna
2.29. km ok. 0+010 drogi powiatowej nr 1575K w m. Królowa Górna
2.30. km ok. 5+400 drogi powiatowej nr 1570K w m. Mogilno
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego - branża elektryczna;
3.2. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem oznakowania poziomego oraz pionowego, w szczególności montaż aktywnego znaku D-6 na słupie oświetleniowym;
3.3. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, zgłoszeń i pozwoleń do dokumentacji projektowej;
3.4. budowa kablowych linii ziemnych,
3.5. posadowienie słupów na fundamentach betonowych,
3.6. montaż opraw oświetleniowych typu LED,
3.7. montaż złącz słupowych we wnękach słupowych oraz bezpieczników w obwodach zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych,
3.8. wykonanie zasilania planowanych instalacji zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi zasilania,
3.9. wykonanie pomiarów elektrycznych odbiorczych wybudowanych elementów oświetlenia drogowego
3.10. odtworzenie nawierzchni pasa drogowego na całej szerokości i długości wykopów pod kabel i fundamenty słupów;
3.11. wykonanie oznakowania pionowego (znak D-6 - aktywny montowany na słupie oświetleniowym) – pozostałe oznakowanie poziome i pionowe wynikające z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zostanie wykonane staraniem i na koszt Zamawiającego.
4. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród złożonych i nieodrzuconych ofert. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg,
gdzie:
P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”,
PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi i gwarancji jakości”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby:
1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:
a. 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych lub oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł netto każda,
2. Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
a. Projektant branży elektrycznej posiadający wymagane przez prawo uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych* oraz będący członkiem właściwej izby inżynierów budownictwa – posiadający ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby inżynierów budownictwa na dzień składania wykazu osób;
b. Projektant branży drogowej posiadający wymagane przez prawo uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej* oraz będący członkiem właściwej izby inżynierów budownictwa – posiadający ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby inżynierów budownictwa na dzień składania wykazu osób;
c. Kierownik budowy posiadający wymagane przez prawo: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych* oraz będący członkiem właściwej izby inżynierów budownictwa – posiadający ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby inżynierów budownictwa na dzień składania wykazu osób

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta i kierownika budowy dla osób posiadających łącznie wymagane uprawnienia.

* - lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów odpowiadające wymaganym uprawnieniom oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ - wzór umowy (par. 18 i 19)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił co najmniej 3 – letniej (36 m-cy) rękojmi i co najmniej 3 – letniej (36 m-cy) gwarancji jakości. Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.