eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPSOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KROTOSZYN

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854872

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.4.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627227411

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.krotoszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146868

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00133117

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że:
1) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania dotyczące wykonania
obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto każde. Przez ww.
zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy.
Wykonane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie.
2) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. :
a) Kierownikiem robót (wymagana stała obecność na budowie)

Po zmianie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że:
1) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania dotyczące wykonania robót budowlanych w obiektach kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto każde. Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy.
Wykonane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie.
2) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. :
a) Kierownikiem robót (wymagana stała obecność na budowie)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-28 09:00

Po zmianie:
2023-03-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-28 10:00

Po zmianie:
2023-03-30 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-26

Po zmianie:
2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.