eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPSOgłoszenie z dnia 2023-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KROTOSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627227411

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.krotoszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9b83f75b-bf27-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b83f75b-bf27-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059921/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPS

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133117

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 483171,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia stanowi dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPS
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi dostosowanie I piętra budynku zlokalizowanego przy ul. Kobylińskiej 10 A do potrzeb działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie.
W zakres prac wchodzi remont biur na I piętrze budynku, remont klatki schodowej oraz dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w parterowej części budynku.
Zakres zadania obejmuje m. in. przeprowadzenie następujących robót:
a) branża budowlana:
- wykonanie sufitu podwieszonego;
- przygotowanie podłoży, szpachlowanie, malowanie, wykonanie tynków mozaikowych;
- wymiana stolarki drzwiowej;
- rozebranie posadzek, ułożenie wykładzin i listwowanie,
b) branża sanitarna:
- wymiana grzejników w instalacji centralnego ogrzewania;
- wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pomieszczeniu sanitariatu,
c) branża elektryczna:
- wykonanie instalacji elektrycznych;
- wykonanie okablowania sieci strukturalnej LAN;
- montaż osprzętu w instalacji oświetlenia i gniazdkowej w pomieszczeniach;
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego;
- wykonanie skrzynki rozdzielczej wraz z wyposażeniem,
d) branża teletechniczna
- wykonanie sieci teleinformatycznej;
- wykonanie systemu instalacji alarmowej;
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego.
1.2. Miejsce realizacji: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie.
1.3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej z jego udziałem.
1.4. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania został przedstawiony w przedmiarach robót – stanowiących zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 381004,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 516204,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 381004,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. "DAFMAL" USŁUGI BUDOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 250618841

7.3.3) Ulica: Piekarska 1

7.3.4) Miejscowość: Salnia

7.3.5) Kod pocztowy: 63-700

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Instalacje elektryczne - Zakład Usług Elektrycznych Stanisław Gdynia z Krotoszyna
2. Instalacje sanitarne - Firma Handlowo-Usługowa Eugeniusz Grześkowiak z Krotoszyna
3. Instalacje teletechniczne - WAnet Artur Wasielewski z Krotoszyna

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 381004,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.