eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.



Ogłoszenie z dnia 2023-03-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gorzów Wlkp.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: iwona.pieczkowska@um.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5358ee46-c7f7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048526/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale XIX i XX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.12.2023.IKP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem objęte są usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Zakres prac obejmuje między innymi :
1. Czyszczenie studni rewizyjnych i chłonnych oraz ulicznych studzienek ściekowych,
2. Czyszczenie kanałów i przykanalików sieci kanalizacji deszczowej,
3. Czyszczenie odwodnień liniowych terenu typu ACO-DRAIN,
4. Wymiana uszkodzonych włazów i kratek ściekowych oraz elementów odwodnień liniowych ACO-DRAIN.
5. Regulacja pionowa włazów i kratek ściekowych
6. Realizacja zgłoszonych przez Zamawiającego „spraw pilnych” polegających m.in. na :
a) Uzupełnieniu brakujących kratek na wpustach i włazach na studniach;
b) Wypompowaniu wody z dróg, budynków, terenów zielonych i innych, które uległy podtopieniu w wyniku niesprawnego działania lub awarii miejskiej kanalizacji deszczowej;
c) Udrożnieniu wpustów, studni oraz kanałów poprzez ich wyczyszczenie, których zanieczyszczenie powoduje wystąpienie podtopień na danym terenie tj. dróg, budynków, terenów zielonych i innych;
d) Zabezpieczeniu miejsca awarii oraz oznakowania miejsca prowadzonych prac wraz z ewentualnymi utrudnieniami w ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
e) Podjęcia działań w czasie podanym w ofercie licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, także w dni wolne od pracy świąteczne oraz w porze nocnej;
7. Wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (jeżeli będzie taka konieczność);
8. Przeglądy techniczne istniejących i nowobudowanych sieci kanalizacji deszczowych;
9. Przekazanie raz na 6 miesięcy informacji o liczbie przechowywanych elementów kanalizacji deszczowej oraz o odpadach wytworzonych podczas realizacji zleconych prac;
10. Zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas czyszczenia elementów sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z ustawą O odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.), gdyż odpad powstały w wyniku czyszczenia jest własnością Wykonawcy i po jego stronie spoczywa odpowiedzialność za jego prawidłowe zagospodarowanie;
11. Przechowywanie w magazynie Wykonawcy elementów kanalizacji deszczowej pochodzących z demontażu np.: kratki, włazy;
12. Raz w roku na podstawie spisanego protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym należy zdać do punktu skupu złomu uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej nie nadające się do ponownego zastosowania i uzyskać dowód przyjęcia złomu uprawniającego do wystawiania przez Wydział Dróg faktury sprzedaży;
13. Wykonawca przejmie odpowiedzialność na czas trwania umowy z tytułu szkód komunikacyjnych powstałych w wyniku np. niezabezpieczonego wpustu czy powstałego zalewiska na niedrożnym wpuście deszczowym lub innych, a związanych z realizacją zamówienia.
14. Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności:
a) Szczegółowy zakres zamówienia
b) Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowiąca załącznik do oferty Wykonawcy robót,
c) Projekt Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej

90641000-2 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
1) Przedmiot zamówienia : powtórzenie usług podobnych do wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2) Wielkość lub zakres zamówienia : do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3) Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty, a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji po otrzymaniu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje :
− co najmniej jedną usługę związaną z konserwacją i utrzymaniem kanalizacji deszczowej w ulicach miasta w ruchu ulicznym na kwotę min. 200.000 zł brutto, przy czym umowa na realizację usługi winna trwać nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy

b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 Co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 Co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do obsługi wozów ciśnieniowych;
 Co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do obsługi wozów asenizacyjnych;
 Co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem.

c) Dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym poprawną eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, tj :
− Dwa pojazdy specjalistyczne - samochody wielofunkcyjne typu SCK (lub pochodne) przeznaczonymi do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o pojemności zbiornika min 8.000 m³,
− jeden pojazd do wypompowania wody o pojemności zbiornika min 10.000 m³ ;
− dwie pompy przenośne szlamowe lub do wody brudnej o wydajności minimum 1200l/min ;
− samochód wyposażony w oprzyrządowanie do kamerownia sieci kanalizacji o średnicach od 150mm do 1800 mm – 1 sztuka,
− koparka – 1 sztuka,
− przyczepa sygnalizacyjna drogowa – 1 sztuka,
− samochód dostawczy – 1 sztuka,
− sprężarka – 2 sztuki,
− agregat prądotwórczy – 2 sztuki,
− samochód skrzyniowy lub samowyładowczy – 1 sztuka,
− młoty pneumatyczne – 2 sztuki,
− pilarka – 2 sztuki.
(Zamawiający określił niezbędne minimum sprzętu).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
− odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, czasu trwania umowy (nieprzerwanie), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SWZ.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) Wykaz Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6 do SWZ;

c) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ, z wyszczególnieniem ilości sprzętu i podstawy dysponowania nim.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020, poz. 299

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Rozliczenie prac będzie odbywało się w okresach miesięcznych. Wartość wykonanych w danym okresie prac będzie obliczana następująco: ryczałtowe ceny jednostkowe brutto będą przyjmowane z Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a ilość według faktycznie wykonanych i odebranych prac z obmiaru.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:50

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca składa wraz z Formularzem Oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Tabela Elementów Rozliczeniowych (załącznik do Formularza Ofertowego) ;
2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z dokumentów rejestrowych);
3) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
4) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym ;
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
6) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.