eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › DZP.26.50.2023 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 7 częściOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
DZP.26.50.2023 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 7 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administrowanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP.26.50.2023 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 7 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da05d37f-c8a4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007969/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Rozbiórki budynków 4 etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określa rozdział X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określa rozdział XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określa rozdział XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.50.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: ul. Przędzalniana 79 i Umińskiego 14
Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj
i wykonaj robotę budowlaną” dla nieruchomości przy:
Przędzalniana 79 opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki dla dwóch budynków:
- frontowego budynku mieszkalnego o konstrukcji tradycyjnej dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego nieużytkowanego o numerze geodezyjnym 374 (kubatura ok. 477,60 m3),
- gospodarczego poprzecznej oficyny (komórki lokatorskie) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego bez numeru geodezyjnego, nieużytkowanego, (kubatura ok. 60,00 m3),
zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 45, obręb W-29, księga wieczysta LD1M/00001091/5, zgodnie z Zarządzeniem nr 2440/2022 z dnia 03.11.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.
Umińskiego 14 opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki dla trzech budynków:
- frontowego budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego o konstrukcji tradycyjnej, dwukondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 536 (kubatura ok. 741,60 m3
- budynku gospodarczego (komórki lokatorskie) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego bez numeru geodezyjnego, nieużytkowego, (kubatura ok. 90,00m3)
- budynku gospodarczego (suchego WC) bez numeru geodezyjnego, (kubatura ok. 5,11 m3)
Zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 62/49, obręb G-16, księga wieczysta LD1M/00264334/2, zgodnie z Zarządzeniem nr 2244/2022 z dnia 06.10.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.
Łączna kubatura budynku ok. 746,80 m3
Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.
Prace projektowe i wykonawcze należy wykonać zgodnie z Programami funkcjonalno – użytkowymi stanowiącymi załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: ul. Złotno 20 i Gdańska 7
Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj
i wykonaj robotę budowlaną” dla nieruchomości przy ul.:
Złotno 20 opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki dla dwóch budynków:
- frontowego budynku mieszkalnego o konstrukcji tradycyjnej jednokondygnacyjnego z poddaszem wykorzystywanym częściowo na cele mieszkalne, niepodpiwniczonego, nieużytkowanego o numerze geodezyjnym 936 (kubatura ok. 991,00 m3),
- budynku gospodarczego (WC suche) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnego.
Łączna kubatura budynków ok. 997,00 m3
zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 486, obręb P-5, księga wieczysta LD1M/00048644/8, zgodnie z Zarządzeniem nr 2377/2022 z dnia 26.10.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.
Gdańska 7 opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki nieużytkowanego budynku gospodarczego (komórki lokatorskie) o konstrukcji murowano-drewnianej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego nieużytkowanego o numerze geodezyjnym 159 Kubatura budynku ok. 55,00 m3
zlokalizowanych wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 65/2, obręb P-9, księga wieczysta LD1M/00002342/7, zgodnie z Zarządzeniem nr 2768/2022 z dnia 12.12.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.
Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.
Prace projektowe i wykonawcze należy wykonać zgodnie z Programami funkcjonalno - użytkowymi stanowiącymi załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: ul. Narutowicza 30
Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj
i wykonaj robotę budowlaną” dla trzech budynków:
- użytkowego o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnego z poddaszem, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 2081, wzdłuż zachodniej granicy działki (o kubaturze ok. 772,00 m3);
- użytkowego o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnego z poddaszem, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 2080 wzdłuż wschodniej granicy działki;
- gospodarczego o konstrukcji tradycyjnej jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 2082 wzdłuż wschodniej granicy działki,
(łączna kubatura w/w budynków o nr 2080 i nr 2082 ok. 600,00 m3);
Zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 521/4, obręb S-1, księga wieczysta LD1M/00001409/8) zgodnie z Zarządzeniem nr 2326/2022 z dnia 20.10.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.
Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.
Prace projektowe i wykonawcze należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącymi załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: ul. Krakusa 32
Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj
i wykonaj robotę budowlaną” dla czterech budynków:
- mieszkalnego (frontowego) o konstrukcji drewnianej, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonego;
- mieszkalnego (lewej oficyny) o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, (o wspólnym numerze geodezyjnym 392 dla budynku frontowego i lewej oficyny) o łącznej kubaturze w/w budynków ok. 1.100,00 m3;
- gospodarczego (lewej oficyny) o konstrukcji drewnianej (komórki lokatorskie) jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 393, kubatura budynku ok. 120,00 m3;
- gospodarczego (poprzecznej oficyny) o konstrukcji tradycyjnej jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 394, (pralnia) o kubaturze ok. 55,00 m3;
Zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 135/1, obręb G-12, księga wieczysta LD1M/00012513/0) zgodnie z Zarządzeniem nr 1997/2022 z dnia 07.09.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.
Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.
Prace projektowe i wykonawcze należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącymi załącznik nr 9 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5: ul. Siedlecka 6
Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce dla dwóch budynków
I i II lewej oficyny, usytuowanych wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości:
- gospodarczego o konstrukcji tradycyjnej jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego w którym zlokalizowane są komórki lokatorskie wraz z toaletą,
- gospodarczego o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, w którym znajdują się komórki lokatorskie,
zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 170, obręb G-5, księga wieczysta LD1M/00096237/3)
Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem rozbiórki opracowanym przez inż. Wacława Kłopeckiego (upr. nr ŁOD-R66-6SF-TC3) i decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-XIII.2307.2022 z dnia 07.12.2022 r. oraz zgodnie z kosztorysem nakładczym, STWIOR i ogólną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6: ul. Zamenhofa 15
Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce dla:
dwóch budynków mieszkalnych (druga prawa oficyna i druga lewa oficyna) oraz dwóch budynków gospodarczych (poprzeczna oficyna i pierwsza lewa oficyna) położonych w Łodzi przy ul. Zamenhofa 15.
Zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 150, obręb P-20
Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem rozbiórki Wacława Kłopeckiego i decyzją rozbiórkową PMŁ nr DPRG-UA-XIV.1543.2022 z dnia 22.08.2022r. oraz zgodnie z kosztorysem nakładczym, STWIOR i ogólną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych stanowiącymi załącznik nr 11 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7: ul. Łagiewnicka 6
Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce dla trzech budynków użytkowych:
- poprzecznej oficyny o kubaturze 2.077,46 m3 o konstrukcji tradycyjnej, trzykondygnacyjnej,
- drugiej lewej oficyny o kubaturze 1.436,29 m3 o konstrukcji stalowej jednokondygnacyjnej,
- pierwszej lewej oficyny – garaże o kubaturze 137,16 m3 o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej,
zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 210, obręb B-47
Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem rozbiórki inż. Tomasza Bobera i mgr inż. Huberta Romanowskiego będącym załącznikiem do decyzji rozbiórkowej Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-XII.1725.2022 z dnia 13.09.2022r. oraz zgodnie z kosztorysem nakładczym, STWIOR i ogólną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych stanowiącymi załącznik nr 12 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum:
 dla części nr 1: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł),
 dla części nr 2: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł),
- dla części nr 3: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł),
 dla części nr 4: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł),
 dla części nr 5: 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł)
 dla części nr 6: 280 000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł)
 dla części nr 7: 360 000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł)
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to winien wykazać się sumą wartości ubezpieczenia odpowiadającą tym częściom.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 1 robotę budowlaną polegającą na rozbiórce budynku/budynków o wartości brutto minimum:
 dla części nr 1: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł),
 dla części nr 2: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł),
 dla części nr 3: 100 000,00 zł (sto tysięcy zł),
 dla części nr 4: 100 000,00 zł (sto tysięcy zł),
 dla części nr 5: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł),
 dla części nr 6: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł)
 dla części nr 7: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł)
Jeżeli Wykonawca składa ofertę w części 1 i części 4 zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał 2 roboty rozbiórkowe o wartości brutto minimum 50 000,00 zł i 100 000,00 zł. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
b) warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje
i skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:
- dla części 1, 2, 3 i 4: 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót, oraz
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie odpowiedzialna za część projektową zamówienia. Zamawiający dopuszcza pełnienie obu funkcji przez 1 osobę.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunku, może wykazać tą samą osobę posiadającą określone wyżej uprawnienia.
- dla części 5, 6 i 7: 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót,
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.2. podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ. UWAGA! W wykazie zamówień należy wskazać tylko te zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit a) SWZ (warunki dotyczące doświadczenia).
b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. UWAGA! W wykazie zamówień należy wskazać tylko te osoby, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit b) SWZ.
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale VII pkt 1.3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami projektów - zał. 5.1 - 5.2. do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.