eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w GostyninieOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zalesie 1

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242360035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-zalesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-zalesie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc37832e-c7c3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012961/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc37832e-c7c3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W post o udziel zam kom między zam, a wyk odbywa się drogą elektr przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektr zamowienia@spzoz-zalesie.pl. 2. Korz z Platformy e-Zamowienia jest bezpłatne.
3. Wyk zamierzający wziąć udział w post o udz zam publ musi posiadać konto podmiotu „Wyk” na Platf e-Zamowienia. Szczeg info na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamowienia określa Regn Platformy e-Zamowienia, dostępny na str inter https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 4. Przegl i pobieranie publicznej treści dokumentacji post nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania. 5. Sposób sporządzania i przekazywania dok elektr lub dok elektr będących kopią elektr treści zapisanej w postaci pap (cyfr odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przek info oraz wymagań tech dla dok elektro oraz środków kom elektro w post o udz zam pub lub konkursie (zw. Dalej Rozporządzenie w spr wym dla dok elektro). 6. Dok elektro, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozp Prezesa Rady Ministrów w spr wym dla dok elektro, sporządza się w postaci elektro, w formatach danych okr w przepisach Rozp Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, min wymagań dla rejestrów publ i wymiany info w postaci elektro oraz mini wymagań dla systemów teleinfo (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzgl rodzaju przek danych i przekazuje się jako załi. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 u.p.z.p., ww. regulacje nie będą miały bezpośro zast. 7. Info, ośw lub dok, inne niż wym w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dok elektro, przek w post sporządza się w post elektroj: 1) w formatach danych określ w przepisach Rozporządzenia w spr Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 2) jako tekst wpisany bezp do wiadomości przek przy użyciu środków komu elektr (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Komu w post, z wył skł ofert, odbywa się drogą elektr za pośrednictwem formularzy do kom dos w zakładce „Formularze” („Formularze do kom”). Za pośr „Formularzy do kom” odbywa się w szcz przek wezwań, zawiadomień, zadawanie pyt. Form do kom umożliwiają również doł zał do przesyłanej wiadi („dodaj zał”). We wszelkiej korespondencji zw z nin post zamawiający i wyk posługują się nr ref - SZP.26.5.2023.TP.PG. 9. W przyp zał, które są zgodne z u.p.z.p. lub Rozp w spr wym dla dok elektr, opatrzone kwal pod elektr, podpisem zaufanym lub pod os, mogą być opatrzone pod typu zew lub wew. W zal od rodz pod i jego typu (zew, wew) dod się uprzednio pod dok wraz z wygenerowanym plikiem pod (typ zew) lub dok z wszytym pod(typ wew). 10. Możliwość korzystania w post z „Formularzy do kom w pełnym zakr wym posiadania konta „Wyk” na Platformie e-Zamowienia oraz zal się na Platf e-Zamowienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zad pyt dot treści dok zam, wyst jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamowienia. 11. Wszelkie wys i odebrane w post przez Wy wiad, widoczne są po zal w podglądzie post w zak „Komunikacja”. 12. Maks rozmiar plików przesyłanych za pośr „Formularzy do kom” wynosi 150 MB (wielkość ta dot plików przesyłanych jako zał do jednolitego form). 13. Min wym tech dot sprzętu używanego w celu korzyst z usług Platformy e-Zamowienia oraz info dot specy poł określa Reg Platf e-Zamowienia. 14. W przypadku problemów tech awarii zw z funkcjonowaniem Platformy e-Zamowienia, użyt mogą skorzystać z wsparcia tech dostępnego pod num tel 32/ 7788999 lub drogą elektropoprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4/05/2016 r, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin tel. 24/2360000, e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1 jest Pan Marek Malczewski, dane kontaktowe: tel. 24/236 00 23, adres poczty elektronicznej: iod@spzoz-zalesie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargowa postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.), dalej: u.p.z.p.,
5) ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 u.p.zp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach u.p.zp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z u.p.z.p.;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust. 2 RODO2,
10) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.26.5.2023.TP.PG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem dla potrzeb: Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i oddziałów ogólnopsychiatrycznych, ambulatorium ogólnego oraz laboratorium analitycznego wraz z montażem, zwane dalej: wyposażeniem dla WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, obejmuje zakup:
1) analizatora hematologicznego, w ilości 1 szt.

3. Wyposażenie, o którym mowa w pkt 1-13 tego ustępu musi:
1) być nowe, wyprodukowane najwcześniej w drugiej połowie 2022 roku, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw;
2) być wolne od obciążeń osób trzecich;
3) być oryginalnie zapakowane, nie noszące znamion użytkowania, nieuszkodzone;
4) być wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania;
5) zostać dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych;
6) spełniać wymogi i normy dopuszczające je do sprzedaży oraz stosowania w jednostkach służby zdrowia na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, wykonane z materiałów atestowanych, dedykowanych do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, odpornych na środki dezynfekcyjne;
7) posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, z zastrzeżeniem, że wyroby medyczne muszą posiadać stosowny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
8) spełnić wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa;
9) być spójne z parametrami technicznymi określonymi w formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.
4. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 tego rozdziału musi współpracować z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych lub naszym systemem informatycznym z czytnikiem wbudowanym w aparat (przy analizatorze posiadający podajnik próbek) musi obejmować identyfikację próbek (pacjent) za pomocą kodów kreskowych, a także przesyłanie z analizatora do systemu wyników wszystkich oznaczanych parametrów.
5. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 tego Rozdziału należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przepisami bhp, specyfikacją warunków zamówienia - dalej: SWZ wraz z całą zawartością z wyłączeniem załączników nr 2,3,4,5,6,7,8,9, formularzem ofertowym oraz formularzem cenowym Wykonawcy – załączniki nr 1 i 1a do niniejszej SWZ, stanowiące integralną część tej SWZ, oraz innymi dokumentami mającymi wpływ na właściwa realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) w szczególności polegających na dostarczaniu przedmiotu niniejszego zamówienia oznakowanego w sposób dostępny dla osób niewidomych.
7. Oprócz opisu produktu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnianie parametrów oferowanego wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 tego Rozdziału, foldery oferowanego wyposażenia (dotyczy części nr 1-4).
8. Informacja katalogowa danego wyposażenia winna mieć oznaczenie nr części i pozycji której dotyczy.
9. Zamówienie podzielono na 4 (cztery) części, wyszczególnione w formularzu cenowym załączniku 1a do SWZ (części 1-4). Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część i/lub na wszystkie części łącznie. W ramach danej części oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje z danej części) w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. Zamawiający nie przewiduje wydzielania z poszczególnych części odrębnych pozycji wyposażenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

39290000-1 - Wyposażenie różne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3,73 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of
C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja – 40
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
a) gwarancja 12 m-cy – 20 punktów
b) gwarancja 24 m-cy – 40 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 12 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 24 m-ce otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny (brutto) i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem dla potrzeb: Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i oddziałów ogólnopsychiatrycznych, ambulatorium ogólnego oraz laboratorium analitycznego wraz z montażem, zwane dalej: wyposażeniem dla WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, obejmuje zakup:
1)roweru stacjonarnego, w ilości 2 szt.
2) wózka inwalidzkiego, w ilości 10 szt.
3) wózka inwalidzkiego ze stabilizacją głowy i pleców, w ilości 4 szt.
4) stołu rehabilitacyjnego sterowanego elektrycznie, w ilości 4 szt.
5) stolika do ćwiczeń manualnych z czterema stanowiskami, w ilości 1 szt.
6) maty pulsującej pola magnetycznego, w ilości 1 szt.
7) fotela do masażu, w ilości 1 szt.
8) fotela kąpielowego, w ilości 2 szt.
9) bariatrycznego podnośnika pacjenta, w ilości 1 szt.
10) aparatu do mierzenia ciśnienia z pulsoksymetrem i pomiarem tętna i temperatury – jezdnego, w ilości 2 szt.

3. Wyposażenie, o którym mowa w pkt 1-13 tego ustępu musi:
1) być nowe, wyprodukowane najwcześniej w drugiej połowie 2022 roku, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw;
2) być wolne od obciążeń osób trzecich;
3) być oryginalnie zapakowane, nie noszące znamion użytkowania, nieuszkodzone;
4) być wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania;
5) zostać dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych;
6) spełniać wymogi i normy dopuszczające je do sprzedaży oraz stosowania w jednostkach służby zdrowia na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, wykonane z materiałów atestowanych, dedykowanych do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, odpornych na środki dezynfekcyjne;
7) posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, z zastrzeżeniem, że wyroby medyczne muszą posiadać stosowny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
8) spełnić wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa;
9) być spójne z parametrami technicznymi określonymi w formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.
4. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 tego rozdziału musi współpracować z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych lub naszym systemem informatycznym z czytnikiem wbudowanym w aparat (przy analizatorze posiadający podajnik próbek) musi obejmować identyfikację próbek (pacjent) za pomocą kodów kreskowych, a także przesyłanie z analizatora do systemu wyników wszystkich oznaczanych parametrów.
5. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 tego Rozdziału należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przepisami bhp, specyfikacją warunków zamówienia - dalej: SWZ wraz z całą zawartością z wyłączeniem załączników nr 2,3,4,5,6,7,8,9, formularzem ofertowym oraz formularzem cenowym Wykonawcy – załączniki nr 1 i 1a do niniejszej SWZ, stanowiące integralną część tej SWZ, oraz innymi dokumentami mającymi wpływ na właściwa realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) w szczególności polegających na dostarczaniu przedmiotu niniejszego zamówienia oznakowanego w sposób dostępny dla osób niewidomych.
7. Oprócz opisu produktu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnianie parametrów oferowanego wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 tego Rozdziału, foldery oferowanego wyposażenia (dotyczy części nr 1-4).
8. Informacja katalogowa danego wyposażenia winna mieć oznaczenie nr części i pozycji której dotyczy.
9. Zamówienie podzielono na 4 (cztery) części, wyszczególnione w formularzu cenowym załączniku 1a do SWZ (części 1-4). Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część i/lub na wszystkie części łącznie. W ramach danej części oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje z danej części) w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. Zamawiający nie przewiduje wydzielania z poszczególnych części odrębnych pozycji wyposażenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

39290000-1 - Wyposażenie różne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3,73 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of
C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja – 40
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
a) gwarancja 12 m-cy – 20 punktów
b) gwarancja 24 m-cy – 40 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 12 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 24 m-ce otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny (brutto) i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem dla potrzeb: Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i oddziałów ogólnopsychiatrycznych, ambulatorium ogólnego oraz laboratorium analitycznego wraz z montażem, zwane dalej: wyposażeniem dla WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, obejmuje zakup:
1) aparatu EEG, w ilości 1 szt.

3. Wyposażenie, o którym mowa w pkt 1-13 tego ustępu musi:
1) być nowe, wyprodukowane najwcześniej w drugiej połowie 2022 roku, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw;
2) być wolne od obciążeń osób trzecich;
3) być oryginalnie zapakowane, nie noszące znamion użytkowania, nieuszkodzone;
4) być wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania;
5) zostać dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych;
6) spełniać wymogi i normy dopuszczające je do sprzedaży oraz stosowania w jednostkach służby zdrowia na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, wykonane z materiałów atestowanych, dedykowanych do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, odpornych na środki dezynfekcyjne;
7) posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, z zastrzeżeniem, że wyroby medyczne muszą posiadać stosowny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
8) spełnić wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa;
9) być spójne z parametrami technicznymi określonymi w formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.
4. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 tego rozdziału musi współpracować z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych lub naszym systemem informatycznym z czytnikiem wbudowanym w aparat (przy analizatorze posiadający podajnik próbek) musi obejmować identyfikację próbek (pacjent) za pomocą kodów kreskowych, a także przesyłanie z analizatora do systemu wyników wszystkich oznaczanych parametrów.
5. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 tego Rozdziału należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przepisami bhp, specyfikacją warunków zamówienia - dalej: SWZ wraz z całą zawartością z wyłączeniem załączników nr 2,3,4,5,6,7,8,9, formularzem ofertowym oraz formularzem cenowym Wykonawcy – załączniki nr 1 i 1a do niniejszej SWZ, stanowiące integralną część tej SWZ, oraz innymi dokumentami mającymi wpływ na właściwa realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) w szczególności polegających na dostarczaniu przedmiotu niniejszego zamówienia oznakowanego w sposób dostępny dla osób niewidomych.
7. Oprócz opisu produktu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnianie parametrów oferowanego wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 tego Rozdziału, foldery oferowanego wyposażenia (dotyczy części nr 1-4).
8. Informacja katalogowa danego wyposażenia winna mieć oznaczenie nr części i pozycji której dotyczy.
9. Zamówienie podzielono na 4 (cztery) części, wyszczególnione w formularzu cenowym załączniku 1a do SWZ (części 1-4). Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część i/lub na wszystkie części łącznie. W ramach danej części oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje z danej części) w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. Zamawiający nie przewiduje wydzielania z poszczególnych części odrębnych pozycji wyposażenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

39290000-1 - Wyposażenie różne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3,73 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of
C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja – 40
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
a) gwarancja 12 m-cy – 20 punktów
b) gwarancja 24 m-cy – 40 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 12 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 24 m-ce otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny (brutto) i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem dla potrzeb: Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i oddziałów ogólnopsychiatrycznych, ambulatorium ogólnego oraz laboratorium analitycznego wraz z montażem, zwane dalej: wyposażeniem dla WSZPZOZ Gostynin-Zalesie, w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, obejmuje zakup:
1) zamgławiacza do dezynfekcji pomieszczeń, w ilości 1szt.

3. Wyposażenie, o którym mowa w pkt 1-13 tego ustępu musi:
1) być nowe, wyprodukowane najwcześniej w drugiej połowie 2022 roku, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw;
2) być wolne od obciążeń osób trzecich;
3) być oryginalnie zapakowane, nie noszące znamion użytkowania, nieuszkodzone;
4) być wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania;
5) zostać dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych;
6) spełniać wymogi i normy dopuszczające je do sprzedaży oraz stosowania w jednostkach służby zdrowia na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, wykonane z materiałów atestowanych, dedykowanych do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, odpornych na środki dezynfekcyjne;
7) posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, z zastrzeżeniem, że wyroby medyczne muszą posiadać stosowny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
8) spełnić wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa;
9) być spójne z parametrami technicznymi określonymi w formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.
4. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 tego rozdziału musi współpracować z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych lub naszym systemem informatycznym z czytnikiem wbudowanym w aparat (przy analizatorze posiadający podajnik próbek) musi obejmować identyfikację próbek (pacjent) za pomocą kodów kreskowych, a także przesyłanie z analizatora do systemu wyników wszystkich oznaczanych parametrów.
5. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 tego Rozdziału należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przepisami bhp, specyfikacją warunków zamówienia - dalej: SWZ wraz z całą zawartością z wyłączeniem załączników nr 2,3,4,5,6,7,8,9, formularzem ofertowym oraz formularzem cenowym Wykonawcy – załączniki nr 1 i 1a do niniejszej SWZ, stanowiące integralną część tej SWZ, oraz innymi dokumentami mającymi wpływ na właściwa realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) w szczególności polegających na dostarczaniu przedmiotu niniejszego zamówienia oznakowanego w sposób dostępny dla osób niewidomych.
7. Oprócz opisu produktu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnianie parametrów oferowanego wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 tego Rozdziału, foldery oferowanego wyposażenia (dotyczy części nr 1-4).
8. Informacja katalogowa danego wyposażenia winna mieć oznaczenie nr części i pozycji której dotyczy.
9. Zamówienie podzielono na 4 (cztery) części, wyszczególnione w formularzu cenowym załączniku 1a do SWZ (części 1-4). Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część i/lub na wszystkie części łącznie. W ramach danej części oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje z danej części) w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. Zamawiający nie przewiduje wydzielania z poszczególnych części odrębnych pozycji wyposażenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

39290000-1 - Wyposażenie różne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3,73 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym Rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60%
Gwarancja – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = -------------- x maksymalna liczba punktów
C of
C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów - 60

2) Gwarancja – 40
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
a) gwarancja 12 m-cy – 20 punktów
b) gwarancja 24 m-cy – 40 punktów.
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 12 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 24 m-ce otrzyma 40 punktów.
Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny (brutto) i Gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, przez cały okres realizacji tego zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być mniejsza niż wartość brutto złożonej oferty;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał 1 (jedną) dostawę związaną z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty (dla jednej i/lub kilku i/lub wszystkich części) w PLN w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale XIV niniejszej SWZ “INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy” metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wyp i podp kwal podp elektro/ os/zauf przez Wyk form ofert z wyk wzoru – zał nr 1 do SWZ; Wyp pod kwal podp elektro/ os/ zauf przez Wyk formularz cenowy (części od 1-4) zał nr 1a do SWZ; Wyp i podp kwal pod elektro/ os zaufanym przez Wyk parametry techn - uż aparatu EEG – zał nr 1 b do SWZ; Wyp i podp kwal pod elektro/ os/ zauf przez Wyk ośw wyk dot spełniania war udziału w post zał nr 3 do SWZ; Wypi podp kwal podp elektro/os zauf przez Wyk ośw wyk dot przesłanek wykl z post - załnr 4 do SWZ; Wypi podp kwal podp elektro/os/zauf przez Wyk ośw pod udostępniającego zasoby – zał nr 5 do SWZ; Wyp i podp kwal podp elektro/os/zauf przez Wyk ośw wyk/ wyk wspólnie ubieg się o udzi zam – załnr 6 do SWZ; Wyp i podp kwal podp elektr/ os/ zauf przez Wyk/podwyk/pod trzeci/pod wyst wspólnie, ośw art. 13 i art. 14 RODO - za nr 9 do SWZ. Podp kwalif pod elektro/osobistym/zaufanym przez Wyk za zgod z ory dok upr Wyk do obrotu ofer wyr med, o których mowa w ust z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) dla wyposażenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12; Podp kwalif podp elektro/os/zauf przez Wyk za zgod z oryg, św, cert, atesty, dek zgod, z zastrze, że wyroby med muszą posiadać stos wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Firm mat info prod lub dystrybutora w jęz pols potw spełnianie par ofer wyp, foldery ofer wy (doty części nr 1-4) – w zal od części na którą Wyk składa of. Odpis lub info z KRS lub z CEIDG, w zakr art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporz nie wczniż 3 mies przed jej zł . Ośw w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p.- zał nr 7 do SWZ; Dok potw, że Wyk jest ubezpieczony od odp cw w zakr prow dział zw z przed zam, przez cały okres real tego zam. Suma gwar na jedno i wszy zdarzenia nie może być mniejsza niż wartość brutto złożonej of; Wykaz dostaw - zał nr 8 do SWZ - Zam uzna war za spełniony, jeżeli Wyk wykaże, że: wykonał 1 (jedną) dost zw z przed zam na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty (dla jednej i/lub kilku i/lub wszystkich części) w PLN w okr ostatnich 3 lat, a jeżeli okr prow dział jest krótszy – w tym okr wraz z pod ich wart, przed dat wyk i podm, na rzecz których dostawy zostały wyk lub są wykon, oraz zał dow okr czy te dost zost wyk lub są wyk nal, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 14 tego Rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 2 do niniejszej SWZ) wraz z załącznikami: protokołem dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego – załącznik nr 1 do umowy oraz klauzulą informacyjną dot. RODO – załącznik nr 4 do umowy. Pełnomocnictwo.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wyp i podp kwal podp elektro/ os/zauf przez Wyk form ofert z wyk wzoru – zał nr 1 do SWZ; Wyp pod kwal podp elektro/ os/ zauf przez Wyk formularz cenowy (części od 1-4) zał nr 1a do SWZ; Wyp i podp kwal pod elektro/ os zaufanym przez Wyk parametry techn - uż aparatu EEG – zał nr 1 b do SWZ; Wyp i podp kwal pod elektro/ os/ zauf przez Wyk ośw wyk dot spełniania war udziału w post zał nr 3 do SWZ; Wypi podp kwal podp elektro/os zauf przez Wyk ośw wyk dot przesłanek wykl z post - załnr 4 do SWZ; Wypi podp kwal podp elektro/os/zauf przez Wyk ośw pod udostępniającego zasoby – zał nr 5 do SWZ; Wyp i podp kwal podp elektro/os/zauf przez Wyk ośw wyk/ wyk wspólnie ubieg się o udzi zam – załnr 6 do SWZ; Wyp i podp kwal podp elektr/ os/ zauf przez Wyk/podwyk/pod trzeci/pod wyst wspólnie, ośw art. 13 i art. 14 RODO - za nr 9 do SWZ. Podp kwalif pod elektro/osobistym/zaufanym przez Wyk za zgod z ory dok upr Wyk do obrotu ofer wyr med, o których mowa w ust z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) dla wyposażenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12; Podp kwalif podp elektro/os/zauf przez Wyk za zgod z oryg, św, cert, atesty, dek zgod, z zastrze, że wyroby med muszą posiadać stos wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Firm mat info prod lub dystrybutora w jęz pols potw spełnianie par ofer wyp, foldery ofer wy (doty części nr 1-4) – w zal od części na którą Wyk składa of. Odpis lub info z KRS lub z CEIDG, w zakr art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporz nie wczniż 3 mies przed jej zł . Ośw w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p.- zał nr 7 do SWZ; Dok potw, że Wyk jest ubezpieczony od odp cw w zakr prow dział zw z przed zam, przez cały okres real tego zam. Suma gwar na jedno i wszy zdarzenia nie może być mniejsza niż wartość brutto złożonej of; Wykaz dostaw - zał nr 8 do SWZ - Zam uzna war za spełniony, jeżeli Wyk wykaże, że: wykonał 1 (jedną) dost zw z przed zam na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty (dla jednej i/lub kilku i/lub wszystkich części) w PLN w okr ostatnich 3 lat, a jeżeli okr prow dział jest krótszy – w tym okr wraz z pod ich wart, przed dat wyk i podm, na rzecz których dostawy zostały wyk lub są wykon, oraz zał dow okr czy te dost zost wyk lub są wyk nal, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 14 tego Rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ osobistym/ zaufanym przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 2 do niniejszej SWZ) wraz z załącznikami: protokołem dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego – załącznik nr 1 do umowy oraz klauzulą informacyjną dot. RODO – zał nr 4 do umowy. Pełnomocnictwo.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie, o którym mowa w SWZ składają odrębnie: 1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w Rozdziale XIV ust. 3,4,5,6,14,15 tej SWZ, natomiast pozostałe dokumenty podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO,
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę,
3) każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p. oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w Rozdziale XIV ust. 3,4,5,6,14,15 tej SWZ.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zobowiązują się nie dokonywać istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści formularza ofertowego Wykonawcy, będącego integralną częścią tej umowy na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6 tego paragrafu.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy w stosunku do treści formularza ofertowego Wykonawcy, będącego integralną częścią umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie, a także za wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i art. 455 ust. 2 u.p.z.p.
3. Każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany w umowie, z zastrzeżeniem ust. 5 tego Rozdziału.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian, zawierający:
1) dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian;
2) szczegółowe uzasadnienie dla dokonania zmian;
3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy;
4) inne istotne informacje mogące mieć wpływ na wykonanie umowy.
5. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie zaproponowanej zmiany, o której mowa w ust. 4 tego Rozdziału niezwłocznie, a w przypadku braku możliwości udzielenie niezwłocznej odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 tego Rozdziału.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umowy, o której mowa w ust. 1 tego Rozdziału w przypadku:
1) utrudnień w należytym wykonaniu przedmiotu niniejszego zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI tej SWZ, niezawinionych przez Wykonawcę i niemożliwych do przezwyciężenia bez nieproporcionalnie dużego nakładu sił i środków - wydłużenie terminu wykonania niniejszego zamówienia, nie może przekroczyć okresu trwania wskazanych utrudnień,
2) opóźnienia w wykonaniu niniejszego zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI tej SWZ, wynikających z przyczyn obiektywnych, niemożliwych do dokładnego przewidzenia – termin może zostać wydłużony o nie więcej niż o czas trwania przeszkody w wykonaniu przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) zmiany ceny na podstawie zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto zmieni się w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto odpowiednio ulegnie zmianie;
4) okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;
5) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, na inne o parametrach i jakości nie niższej niż urządzenia lub wyposażenie zastępowe;
6) zmiany osoby/osób wykonujących przedmiot niniejszego zamówienia wskazanych przez Wykonawcę, pod warunkiem spełniania przez nie wymogów dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI tej SWZ, oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego danej osoby.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia:
1) dostawy wyposażenia, o których mowa w rozdziale VI tej SWZ, będą realizowane sukcesywnie od dnia
podpisania umowy przez okres 16 tygodni;
2) termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, ustala się na dzień upływu uprawnień z tytułu
gwarancji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.