eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pokój › "Zakup paszy granulowanej do hodowli karpia"Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Zakup paszy granulowanej do hodowli karpia"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530558430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stawowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Pokój

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-034

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 4693046

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grkrogulna@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krogulna.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

chów i hodowla ryb

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup paszy granulowanej do hodowli karpia"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11d0b439-c8a6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/gospodarstwo-rybackie-krogulna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krogulna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych dostępnych pod adresem :https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krogulna ,
2) Poczty elektronicznej zamawiającego: grkrogulna@katowice.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z pozostałymi dokumentami muszą zostać przekazane za pomocą powyższej platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 1 19/1 , 04/05/2016 zwanego dalej „RODO" Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna , zwane dalej „Gospodarstwem". W Gospodarstwie został wyznaczony inspektorem ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej grkrogulna@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie (adres siedziby Gospodarstwa). Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Pozostałe informacje RODO są udostępnione w SWZ pkt 31 .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ-270.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paszy granulowanej do hodowli karpia- ilość 80 ton.
Wymagania techniczne i jakościowe dla paszy:
a/ surowce do produkcji paszy pochodzenia roślinnego, bez dodatków zwierzęcych ( dopuszcza się surowce pochodzące od zwierząt i produktów sektora akwakultury),
b/ zawartość białka — od 25% do 30 %,
c/ zawartość tłuszczy — od 7,0 % do 10,0 %,
d/ pasza musi zawierać dodatki witaminowo — mineralne,
e/ wilgotność — do 14 %,
f/ średnica granulatu — 3,5 -3,7 mm,
g/ pasza musi spełniać wymogi przepisów krajowych, oraz Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania , oraz wprowadzania do obrotu pasz przeznaczonych do żywienia zwierząt, w tym również ryb, a w szczególności powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach.
h/ konfekcjonowanie paszy - na paletach w workach, zamkniętych przez zgrzewanie lub zszywanie, towar na palecie zabezpieczony przez owinięcie folią typu „stretch", masa palety od 750 kg do 1000 kg , - worki po 25 kg ,
i/ opakowania ( worki ) muszą być wyposażone w etykietę określającą komponenty użyte do produkcji, oraz analizę zawartości substancji odżywczych wraz z datą wytworzenia i datą przydatności produktu.
Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a/ odbiór transportem własnym Zamawiającego zestawem samochodowym o ładowności około 20,0 ton,
b/ termin kolejnej dostawy Zamawiający będzie ustalał telefonicznie z wyprzedzeniem 5-dniowym
c/ termin odbioru paszy m-c kwiecień- lipiec 2023 r.
d/ Wykonawca zapewni odbiór paszy w ilości 20,0 ton jednorazowo każdego miesiąca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15711000-5 - Karma dla ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a Jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, oraz otrzymał największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ust. 1 i 2 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. Posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym — Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wymagane jest złożenie Oświadczenia.
b. Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wymagane jest złożenie Oświadczenia.
c. Dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wymagane jest złożenie Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie przedłożonego oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 112 ust. 1 ustawy PZP o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP o niepodleganiu wykluczenia, należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia jednocześnie z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego :
- Specyfikacja Techniczna oferowanej paszy zawierająca informacje nt. wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w pkt 3 SWZ.
- Zaświadczenie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzające, że oferowana pasza będąca przedmiotem zamówienia jest wytwarzana w zakładzie posiadającym numer identyfikacji weterynaryjnej będącym pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych podanych w pkt , lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do ich złożenia, lub uzupełnienia w termie 3 dni od daty doręczenia wezwania.
Zgodnie z art. 107 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP czynności powyżej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami , lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Oferta niezawierająca przedmiotowych środków dowodowych podlegać będzie odrzuceniu bez możliwości jej poprawy przez Wykonawcę.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 . Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
2. Oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, ( zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ ), w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia:
a. zmiany obowiązującej stawki VAT w dacie wykonania przedmiotu umowy;
Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy PZP zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na warunkach określonych w art. 455 ustawy PZP. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej opisanej w pkt. 17 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.