eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług cateringowych na rzecz Prokuratury Krajowej.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych na rzecz Prokuratury Krajowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Krajowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363918998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Postępu 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-676

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.pk.baf@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych na rzecz Prokuratury Krajowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4674da27-c6fa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00126736/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi cateringowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4674da27-c6fa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale VII i X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1001-10.261.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Prokuratury Krajowej tj. usługa przygotowania, dostarczania, serwowania posiłków przez obsługę kelnerską, usługę bieżącego uzupełniania poczęstunku oraz usługę porządkową w trakcie serwowania oraz po zakończeniu serwowania posiłków z wykorzystaniem przez Wykonawcę własnego personelu, urządzeń, sprzętu, naczyń, produktów w czasie spotkań organizowanych przez Prokuraturę Krajową. Usługi cateringowe świadczone będą na podstawie zleceń /zamówień składanych przez Zamawiającego. Usługi cateringowe będą świadczone w budynku Prokuratury Krajowej zlokalizowanym w Warszawie przy: ul. Postępu 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji zamówienia w ten sposób, iż Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji usługi w innym miejscu poza siedzibą Zamawiającego w granicach administracyjnych Warszawy. Zamawiający składając zlecenie każdorazowo określi miejsce świadczenia usług.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do dnia wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 Umowy – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze, przy czym termin 18 miesięcy obowiązywania Umowy będzie liczony nie wcześniej niż od dnia 01.05.2023 r.
2. Zamawiający ma prawo do jednostronnego przedłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku niewykorzystania całej kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż o maksymalnie kolejne 3 miesiące względem terminu, o którym mowa w ust. 1, przy czym z tego prawa może skorzystać jednokrotnie lub wielokrotnie, a więc bądź to jednorazowo przedłużyć termin obowiązywania umowy do maksymalnego terminu, bądź to przedłużać kolejno termin obowiązywania umowy o krótsze okresy, które w sumie nie mogą przekroczyć terminu maksymalnego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (a następnie potwierdzi na piśmie) o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o przedłużenie okresu obowiązywania Umowy ani prawo do samodzielnego, jednostronnego przedłużenia terminu obowiązywania umowy.
3. W trakcie obowiązywania Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, na wypadek, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy przewidzianego dla Wykonawcy będzie miała zostać wykorzystana przed terminem, o którym mowa w ust. 1. W ramach prawa opcji, Zamawiający zwiększy wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, o maksymalnie 30%. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie, a więc bądź to jednorazowo zwiększyć wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy do wysokości maksymalnej, bądź to zwiększać kolejno wynagrodzenie o mniejsze kwoty, które w sumie nie mogą przekroczyć wysokości maksymalnej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (a następnie potwierdzi na piśmie) o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prezentacja potraw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6. W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) zakład, w którym obecnie przygotowywane są posiłki w ramach prowadzonej działalności, wpisany jest do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) środek transportu przeznaczony do przewozu posiłków został dopuszczony do użytkowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
7. W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że posiada środki lub zdolność kredytową w wysokości 100 000 zł.
8. W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie łącznie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu usługi cateringowej o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto,
b) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu usługi cateringowej wraz z obsługą kelnerską dla co najmniej 120 osób;
2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:
a) 1 osobą, która posiada wykształcenie gastronomiczne i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kucharza,
b) 1 osobą, która posiada wykształcenie gastronomiczne i co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku kucharza.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ);
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, że zakład, w którym obecnie przygotowywane są posiłki w ramach prowadzonej działalności, wpisany jest do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ),
2) wykaz pojazdów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ) wraz z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów spożywczych,
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ),
5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

16. Dokumenty składane wraz z ofertą:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem interaktywnego Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) Kalkulację cenową oferty stanowiącą załącznik do Formularza ofertowego (załącznik nr 4 do SWZ).
UWAGA: Kalkulacja ceny oferty stanowi element składowy oferty. Jej niezłożenie wraz z formularzem ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp;
2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V ust. 23 SWZ dotyczące Wykonawcy (każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy) oraz podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z ust. 26 rozdział V SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V ust. 16 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V ust. 13 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach (jeżeli dotyczy);
6) Oświadczenie Wykonawcy (każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy) dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy) zgodnie z ust. 27 rozdział V SWZ (załącznik nr 8 do SWZ) oraz podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z ust. 29 rozdział V SWZ (jeżeli dotyczy, załącznik nr 9 do SWZ);
7) Oryginał wadium składanego w formie innej niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Szczegóły opisano w rozdziale VIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z §9 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej oraz wzięcia udział w spotkaniu z Zamawiającym w jego siedzibie przed złożeniem oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. W celu zgłoszenia udziału w wizji lokalnej i spotkaniu z Wykonawcami należy kontaktować się z Panią Karoliną Gajewską, tel. 22 12 51 390, e-mail:
sekretariat.pk.baf@prokuratura.gov.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.