eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i stacji zgazowania dla SP ZOZ w Kędzierzynie-KoźluOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i stacji zgazowania dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 24 Kwietnia 5

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@e-szpital.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.e-szpital.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i stacji zgazowania dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70bc10a2-c89c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00124432/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa gazów medycznych i technicznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale XI
SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagania zostały określone w Rozdziale XXIII.A SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wymagania zostały określone w Rozdziale XXIII.B SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ-P.2023.9

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 306600 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i stacji zgazowania . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 i 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111100-6 - Argon

24111800-3 - Azot ciekły

24111900-4 - Tlen

24112100-3 - Ditlenek węgla

24112200-4 - Tlenki azotu

24113200-1 - Sprężone powietrze

44612000-3 - Pojemniki na gaz skroplony

44615000-4 - Zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy gazów

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, złożenia wraz z ofertą poniższych przedmiotowych środków dowodowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania:
a) aktualny certyfikat potwierdzający, że produkcja i dystrybucja gazów medycznych spełnia wymagania określone w normie EN ISO 13485:2016 (dot. dwutlenku węgla),
b) aktualne deklaracje zgodności z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych (dot. azotu ciekłego),
c) aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (dot. podtlenku azotu i tlenu medycznego).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) aktualny certyfikat potwierdzający, że produkcja i dystrybucja gazów medycznych spełnia wymagania określone w normie EN ISO 13485:2016 (dot. dwutlenku węgla),
2) aktualne deklaracje zgodności z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych (dot. azotu ciekłego),
3) aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (dot. podtlenku azotu i tlenu medycznego);
4.) Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w trybie art. 107 ust. 2 Pzp.
5. Uwaga: Pomimo przewidzianej możliwości wezwania do uzupełnienia dokumentów wymienionych w pkt 1 - 3.
6. Zamawiający zaznacza, że w sytuacji gdy przedmiotowy środek dowodowy nie potwierdzi określonych zgodnie z art. 218 ust. 2 Pzp wymagań Zamawiającego – uzupełnienie dokumentów nie będzie możliwe. Zgodnie z art. 107 ust. 2 Pzp uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych jest możliwe wyłącznie gdy są one niekompletne lub nie były złożone, jeżeli Zamawiający przewidział możliwość ich uzupełnienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):
1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowo-Cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
2. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 4.1 Rozdziału IV SWZ,
3. wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
4. zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
6. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w rozdziale IX SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 6 i 6a do SWZ. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 pzp. Zmiany zawartej umowy zostały opisane w § 8 projektowanych postanowień umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający żąda od Wykonawcy, przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej obecnej stałej stacji zgazowania tlenu. Z wizji lokalnej sporządzony zostanie protokół z poświadczeniem Zamawiającego (wg załącznika nr 5 do SWZ). Wizja lokalna winna zostać przeprowadzona w terminie 27.03.2023r. w godz. 10:00-12:00 na zasadach określonych w pkt 5.4 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.