eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszków › Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w WyszkowieOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komisji Edukacji Narodowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297437669

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalwyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalwyszkow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bccc4c8-c7c7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034804/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bccc4c8-c7c7-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: zp@szpitalwyszkow.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
9. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
11. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki jednego formularza).
14. Sposób składania ofert został opisany w Rozdziale XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe inf dot. RODO znajdują sie w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe inf dot. RODO znajdują sie w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DEZ/Z/341/ZP-8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie”
2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy.
3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).
4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.
5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22993000-7 - Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Kryterium Waga kryterium
C - Cena 60 %
T - Termin 40 %

2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

L.p. Wzór
1 Cena (C) 60% – (maximum 60 pkt. – 1% = 1 pkt.))
Wartość punktowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru:


C min
C = ────────────── x 60
C of

C – liczba punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku)
C min – najniższa cena spośród oferowanych
C of – cena z ocenianej oferty

2 Termin dostawy towaru (T) 40% – (maximum 40 pkt.) 1% = 1 pkt
Wartość punktowa dla kryterium dostawa towaru jest wyliczana według wzoru:
Dostawa towaru do 4 dni roboczych – 40 pkt.
Dostawa towaru do 5 dni roboczych – 20 pkt.
Dostawa towaru do 6 dni roboczych – 0 pkt.

Oferty z terminem dostawy powyżej 6 dni roboczych będą podlegały odrzuceniu
3 Sumaryczna liczba punktów zostanie zaliczona dla każdej oferty oddzielnie
z wzoru:
S = C+T
- S: łączna ocena punktowa przyznana Wykonawcy
- C: liczba punktów w kryterium Cena
- T: liczba punktów w kryterium Termin

3. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku, wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. według przyjętych kryteriów oceny ofert, uzyskała najwyższą liczbę punktów „S”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 275) – Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania stanowi Załącznik nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, nr pakietu, nr pozycji, której dotyczą.
2) Deklaracje zgodności CE o ile dotyczą
3) W przypadku, gdy zaoferowany produkt należy do grupy wyrobów medycznych: Oświadczenie,
że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974) i posiadają stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo, oraz że ww. Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty na każde żądanie Zamawiającego podczas realizacji umowy – sporządzone wg wzoru Załącznika nr 6 do SWZ.
4) Próbki

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Foldery (ulotki, instrukcje, karty danych technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, nr pakietu, nr pozycji, której dotyczą.
2) Deklaracje zgodności CE o ile dotyczą
3) W przypadku, gdy zaoferowany produkt należy do grupy wyrobów medycznych: Oświadczenie,
że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974) i posiadają stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo, oraz że ww. Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty na każde żądanie Zamawiającego podczas realizacji umowy – sporządzone wg wzoru Załącznika nr 6 do SWZ.
4) Próbki

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty w wersji interaktywnej - zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania zgodnie z zapisami Rozdział V ust. 2.
2) Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik 2 do SWZ,
3) (jeżeli dotyczy) - Oświadczenie – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 7 do SWZ,
4) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo zgodnie z zapisami ust. 21 i 22 SWZ,
5) (jeżeli dotyczy) Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
6) (jeżeli dotyczy) Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
7) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców odrębnie składa – Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, ·z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy zostało zawarte w Załączniku nr 12 do SWZ.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w przypadku ustalenia przez Zamawiającego szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostało opisane w Rozdziale XIII.
5. Złożenie oferty i ubieganie się o zamówienie publiczne wspólnie przez konsorcjum wykonawców jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania dotyczącego ich wspólnego mienia w rozumieniu art. 370 KC powodującym powstanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w Załączniku nr 5 do SWZ.
4. Zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.