eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w budynkach A13 i A17 Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj".Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w budynkach A13 i A17 Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7270021895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 116

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 42 631 21 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rap@adm.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w budynkach A13 i A17 Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2f72e2f-c88e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047250/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w budynkach A13 i A17

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zam. a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.) jest data ich złożenia/wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dotyczących czynności podejmowanych w postępowaniu lub innych pism Wykonawców, jeżeli wnioski te lub pisma zostaną złożone w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. poprzez adres e mail).
3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej:
https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl
4. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego.
5. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych.
6. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
7. Dopuszczalny format podpisu elektronicznego:
1)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0. Zalecane przeglądarki internetowe to Mozilla FireFox lub Google Chrome;
4)Włączona obsługa JavaScript. Wymagane wersje oprogramowania to Java 32 bit oraz Java 64 bit w
wersji 8U202;
5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów określony został w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Szczegóły zawiera Rozdział XI SWZ.
11. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w języku polskim, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w Rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta w Rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RAP.262.03.2023.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku A13 Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku A17 Politechniki Łódzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część 1/2:
la Części I oraz Części II:
I. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na modernizacji/remoncie/budowie węzłów cieplnych o wartości co najmniej 80 000 PLN brutto każda i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane należycie oraz, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
UWAGA:
1.Każda z wyżej wymienionych robót budowlanych musi zostać zrealizowana w ramach odrębnej umowy.
2.W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa powyżej.
3.W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać realizację trzech robót, o których mowa powyżej. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.W przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu udostepniającego zasoby, podmiot ten musi wykazać realizację trzech robót, o których mowa powyżej. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby.
5.W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę
o zamówienie w zakresie Części I oraz Części II, Wykonawca może wykazać się realizacją 3 (trzech) tych samych robót dla Części I oraz Części II.
II. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
1)1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie;
2)1 osobą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
3)2 osobami, każda z nich posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy przy urządzeniach wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeniach energetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie: przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
4)1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną na stanowisku eksploatacji w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
UWAGA:
1)Wymagania stawiane dla personelu wymienionego w pkt. 1) oraz 2) mogą być spełnione łącznie tj. Zamawiający dopuszcza
1 osobę z pkt. 1), która posiadać będzie uprawnienia budowlane opisane w pkt. 2).
2)Wymagania stawiane dla personelu wymienionego w pkt. 3) oraz 4) mogą być spełnione łącznie tj. Zamawiający dopuszcza
1 osobę z pkt. 3), która posiadać będzie świadectwo kwalifikacyjne opisane w pkt. 4).
3)W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełnić w całości przynajmniej 1 z Wykonawców.
4)W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego, podmiot ten musi wykazać dysponowanie osobami wskazanymi powyżej.
5)W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę
o zamówienie w zakresie Części I oraz Części II, Wykonawca może skierować do realizacji Przedmiotu Zamówienia te same osoby dla Części I oraz Części II.
6)Uprawnienia muszą być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub muszą to być ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
7)W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Udostępnienie zasobów:
1.Zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6.Zamawiający żąda także od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt 29 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania
7.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda zgodnie z art. 122 Ustawy Pzp, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.Wykonawca nie może zgodnie z art. 123 Ustawy Pzp, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust.1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
2.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 Ustawy Pzp. Patrz też pkt 42 SWZ.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego.
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.Zgodnie z § 9 ust. 3 „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, dalej „Rozporządzenie” Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami:
1)wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający nie wezwie do złożenia ww. podmiotowego środka dowodowego zgodnie z pkt 39 SWZ tj. Zgodnie z art. 274 ust. 4
Ustawy Pzp, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust.1
ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 Ustawy Pzp. Patrz też pkt 41 SWZ.
3.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.
Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 7 tabeli – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 2 stosuje się.
Wykluczenie Wykonawcy:
Zamawiający stosuje podstawę wykluczenia wynikającą z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

CIĄG DALSZY (Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu) - Część 2/2:
2)wykaz dostaw lub usług dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

CIĄG DALSZY (Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia) - Część 2/5:
Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.
Powyższe zmiany jeśli prowadzą do zmiany parametrów opisanych w PFU a co za tym idzie „Dokumentacji projektowej” sporządzonej na jego podstawie nie mogą naruszać założonych celów projektu i muszą zapewnić funkcjonalność przewidzianą w PFU.
3.Zmianę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia bądź poszczególnych etapów,
w przypadku:
1)m.in. działania siły wyższej,
2)warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie tj. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac, normami lub innymi przepisami (np. niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych czy pracę na rusztowaniach, gwałtowne opady deszczu, oberwanie chmury, gradobicie, obfite opady śniegu itd.), przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzona i podpisana przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
3)zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
4)wystąpienia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub zamiennych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
5)wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
6)zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie Przedmiotu Zamówienia,
7)zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
8)wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych,
9)opóźnień w dostawie materiałów budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Wykonawca za ich
pomocą udowadnia równoważność do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Pzp oraz wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, a opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z punktem 15 SWZ.

CIĄG DALSZY (Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia) - Część 3/5:
10)w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany.
4.Zmianę przedstawicieli Wykonawcy oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia
1)nowa osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia musi spełniać wymagania dla ww. osoby określone w SWZ i niniejszej umowie;
2)nowa osoba do kontaktu z Zamawiającym.
Powyższa zmiana może być dokonana przez Strony w każdym czasie, gdyż nie stanowi zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 Ustawy Pzp. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
5.Zmianę warunków płatności:
1)w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany;
2)zmiana sposobu rozliczania oraz etapowania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
3)zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktur częściowych /możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur częściowych /ilości odbiorów częściowych.
6.Ponadto Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek:
1)inna niż wymienione „siła wyższa" (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia) uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie
ze specyfikacją i dokumentacją;
2)zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym m.in. zmiany podatku VAT i przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót;
3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
4)poprawienia omyłek pisarskich;
5)zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6)zmiany związanej z wprowadzeniem przez Rząd RP regulacji dotyczących epidemii (w każdym przypadku).
7.W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu możliwa będzie zmiana wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego.
1)W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia:
a)należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty i złożonych wraz
z Dokumentacją Projektową;
b)należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej;
c)należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b.
2)Wyliczeń ceny „zamiennej” lub roboty dodatkowej należy dokonać w oparciu
o następujące założenia:
a)ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUB z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie polecenia zmian umowy,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu) (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów
rejestrowych),
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli oferta
składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - pełnomocnictwo powinno być
sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu);
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy),
4. Zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (przy użyciu e-dowodu) jeżeli dotyczy,
5. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu) (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli Zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

CIĄG DALSZY (Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia) - Część 4/5:
b)podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
8.Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys.
9.Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7 i 8, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
10. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 i 8 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
11. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu możliwa będzie zmiana wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie:
1)dla robót zamiennych zgodnie z ustępem 7-10 niniejszego paragrafu,
2)dla robót dodatkowych zgodnie z ust. 7 pkt 2),
3)dla robót zaniechanych zgodnie z ust. 7 pkt 1) a).
12. Zgodnie z postanowieniami art. 439 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (wzrost jak i ich obniżenie).
a)Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część I: 1.400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta PLN, 00/100).
Część II: 2.100,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto PLN, 00/100).
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej. Wykonawca składa wadium w formie poręczenia lub gwarancji wraz z ofertą załączając dokument na
Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". Wadium musi zabezpieczać ofertę przez
cały okres związania ofertą.

CIĄG DALSZY (Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia) - Część 5/5:
b)Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o zmianę wynagrodzenia pisemne zestawienie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (zarówno przed jak i po zmianie), wraz z określeniem powodów takich zmian.
c)Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ustalany będzie wyłącznie na podstawie różnicy średnich cen publikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących na dzień sporządzenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy.
d)Wniosek o zmianę wynagrodzenia może być złożony przez Wykonawcę, jeśli różnica średnich cen, o których mowa w pkt c) wynosi nie mniej niż 5%.
e)Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za prace pozostałe do zrealizowania i odbioru po dniu złożenia wniosku.
f)Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 15% wartości brutto niniejszej umowy.
g)Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy wynosi ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 12 pkt od a) do g) powyżej, z zastrzeżeniem, że:
1.wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert,
2.zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 15% wartości brutto niniejszej umowy.
13. Zamawiający po otrzymaniu informacji wskazanych w ust. 12 dokona ich sprawdzenia
i podejmie decyzję, co do ewentualnego podniesienia wysokości wynagrodzenia.
14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 12, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w ciągu 30 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy pod rygorem obciążenia go karą umowną, o której mowa
w § 17 ust. 1 pkt 12) Umowy. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu aneks zawarty z Podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w ciągu 7 dni od daty jego zawarcia.
15. Zmiana umowy, pod rygorem nieważności, nastąpi w formie pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Podstawą do sporządzenia aneksu do umowy będzie pisemny wniosek Strony zawierający uzasadnienie zmiany.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W Formularzu Ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum);
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (tzw. lidera);
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
4) Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy;
5) Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio;
7) Zgodnie z art. 58 ust. 5 Ustawy Pzp zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część 1/5:
Dla Części I i Części II
Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień niniejszej umowy:
1.Zmianę zakresu Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) i/lub zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – wynikającą z m.in.:
1)konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych (m.in. nieobjętych zamówieniem podstawowym, w szczególności w przypadku odkrycia na etapie realizacji zamówienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej) w stosunku do przewidzianych w PFU lub sporządzonej na jego podstawie „Dokumentacji projektowej” w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zamierzeniem inwestycyjnym, zasadami wiedzy technicznej i/lub obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania Przedmiotu Zamówienia pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Zamówienia.
2)rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu Zamówienia przewidzianych w „Dokumentacji projektowej” tzw. „roboty zaniechane” w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania Przedmiotu Zamówienia.
3)zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany.
2.zmianę dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia oraz zmianę materiałów, urządzeń i technologii wykonania i wynikającą z powyższego zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. w szczególności:
1)pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Zamówienia;
2)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
3)konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji lub PFU, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót;
4)odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
5)odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
6)konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Powyższe zmiany nie mogą powodować obniżenia parametrów materiałów lub urządzeń, a w konsekwencji jakości robót;
7)konieczność dostosowania treści umowy do okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji zamówienia, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania;
8)konieczność zrealizowania robót przy zmianie technologii wykonania danego zakresu robót spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonania zakresu robót.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie w zakresie Części I oraz Części II musi zostać zrealizowane w terminie:
-Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/uzgodnień – 20 tygodni od dnia zawarcia umowy;
-Wykonanie robót budowlano-montażowych – 40 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostało zrealizowane w terminie, jeżeli Protokół odbioru częściowego dla „Dokumentacji projektowej” i Protokół odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia zostaną podpisane do upływu ww. terminów.
Czas trwania czynności Odbioru „Dokumentacji projektowej” wliczany jest do terminu zakończenia realizacji „Dokumentacji projektowej”.
Czas trwania czynności Odbioru Końcowego wliczany jest do terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.