eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strumień › Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu pod nazwą"Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu pod nazwą„Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strumień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182516

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Strumień

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.8.) Numer faksu: 338570142

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.strumien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strumien.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu pod nazwą„Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f351caf1-c886-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039929/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu informatycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn."Cyfrowa Gmina" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/strumien

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacją między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej , która jest dostępna pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/strumien oraz poczty elektronicznej: przetargi@um.strumien.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Pełna informacja znajduje się w SWZ.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/strumien
2. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/strumien i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/strumien poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
przetargi@um.strumien.pl.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/strumien. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/strumien do konkretnego Wykonawcy.
4.Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r. ,ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w sprawie zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane
dotyczą w celu związanym z niniejszym postępowaniem, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana osobowych jest Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień;
2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych – e-mail:
iod@strumien.com.pl;;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – nr
referencyjny IR.271.1.4.2023 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, nie krócej jednak niż okres obowiązywania umowy, upływ terminu gwarancji określonego w
umowie, okres trwałości projektu/programu;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przed upływem okresu 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Firmą przetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.
SEKCJA IV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w podziale na części w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1) Część 1 – Dostawa infrastruktury serwerowej
− Serwer - 1 szt.
− Macierz dyskowa - 1 szt.
− Przełącznik sieciowy - 1 szt.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem będzie się odbywać na koszt i ryzyko wykonawcy.
4. Na cały przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja na okres minimum 36 miesięcy. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
5. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w podziale na części w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
2) Część 2 – Dostawa komputerów
− Komputer All–In-One - 8 szt.
− Laptop - 14 szt.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem będzie się odbywać na koszt i ryzyko wykonawcy.
4. Na cały przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja na okres minimum 36 miesięcy. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
5. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII SWZ.
2. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania wykonawcy w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby na takich zasadach.
3. Jeżeli wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:
1) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ.
2) wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ zawierający parametry jakościowe oferowanego przedmiotu dostawy.
2. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą:
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VII SWZ, z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 wykonawca składa na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców.
2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Postanowienia pkt 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź jeśli wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę,
2) Pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty i musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą,
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
4) Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym, jako pełnomocnik pozostałych.
6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego- umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) Dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w powstępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
9) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
10) Gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pod takim warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną wprowadzone projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/strumien w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 30.03.2023 r. do godz. 10:00,00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na
podstawie art.7 ust.1 pkt.1-3 w/w ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.