eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 6 100 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 6 100 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Składowa 1a

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.pulawy@hot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzd.pulawy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.pzd.pulawy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarzadzanie siecią dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 6 100 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b14aea4-a08a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025863/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 6 100 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068459

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/PZD/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu z własnych materiałów i własnym sprzętem 6 100 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową K1-65 i grysami bazaltowymi klasy II gat.1 o śr. grubości ubytków 3-4 cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją projektową i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zakres robót obejmuje następujące drogi powiatowe na terenie Powiatu Puławskiego:


Lp Nr i nazwa drogi
1 2529L Bochotnica – Kazimierz Dolny - Uściąż
2 2546L Kazimierz Dolny – Wylągi – Kolonia Rzeczyca
3 2545L Celejów – Witoszyn – Kolonia Rzeczyca
4 2203L dr. kraj. 17 – Markuszów – Góry - Gutanów
5 2538L Kaleń – Bronice - Piotrowice
6 2548L Kębło – Stanisławka – Kol. Rzeczyca
7 2535L Klementowice – Buchałowice - Bronice
8 2549L Wąwolnica – Bartłomiejowice – Zawada - Grabówki
9 2550L Iłki – Rąblów – dr. pow. 2549L
10 2551L Kębło- Huta -Zaborze
11 2504L dr. woj. 824 - Bałtów
12 2517L odc. Bobowiska - Markuszów
13 1518L odc. dr. Składów – Gródek - Łukawka

UWAGA:
1. Kolejność remontowanych odcinków dróg będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
2. Zamawiający będzie żądał codziennych raportów z wykonanych prac za dzień poprzedni.
3. Projekt będący przedmiotem zamówienia dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych.
4. Zamawiający nie przewiduje zamykania odcinków dróg dla ruchu podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter kosztorysowy. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.
6. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do sprawdzenia w/w dokumentacji.
7. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
8. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego z zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
12. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, ze odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
13. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postepowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
14. Gwarancja: długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 12 miesięcy od daty końcowego odbioru robót budowlanych.
15. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami w zakresie elektromobilności zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2021 poz. 110 z późn. zm.), o których mowa w załączniku Nr 12 SWZ (wzór umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216086,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 247599,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216086,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STAN-LUB s.c. Stanisław Maliborski, Lubomir Bujała

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STAN-LUB s.c. Stanisław Maliborski, Lubomir Bujała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 717002400

7.3.3) Ulica: Lubelska 38

7.3.4) Miejscowość: Bełżyce

7.3.5) Kod pocztowy: 24-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216086,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.