eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 6 100 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 6 100 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Składowa 1a

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.pulawy@hot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzd.pulawy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarzadzanie siecią dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 6 100 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b14aea4-a08a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025863/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 6 100 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pzd.pulawy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pzd.pulawy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być złożona za pośrednictwem Platformy Przetargowej w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub osobistym:
 odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: w przypadku pliku .pdf zaleca się podpis formatem PAdES, dokumenty inne niż w formie .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES
 odnośnie podpisu osobistego: dla dokumentów w formie .pdf lub .xml zaleca się podpis wewnętrzny „otoczony”, dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym
 odnośnie profilu zaufanego: dostępny format podpisu .xml, plik nie może przekraczać 10 MB
10. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
 Microsoft Edge
 Google Chrome 31
 Mozilla Firefox 26
 Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
 dostęp do sieci internet;
 obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
 włączona obsługa JavaScript;
 zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
 zainstalowany Acrobat Reader;
 zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku 150 MB.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://pzd-pulawy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, ul. Składowa 1A, 24-100 Puławy, tel. 81 888-41-60, e-mail: pzd.pulawy@hot.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/PZD/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu z własnych materiałów i własnym sprzętem 6 100 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową K1-65 i grysami bazaltowymi klasy II gat.1 o śr. grubości ubytków 3-4 cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją projektową i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zakres robót obejmuje następujące drogi powiatowe na terenie Powiatu Puławskiego:


Lp Nr i nazwa drogi
1 2529L Bochotnica – Kazimierz Dolny - Uściąż
2 2546L Kazimierz Dolny – Wylągi – Kolonia Rzeczyca
3 2545L Celejów – Witoszyn – Kolonia Rzeczyca
4 2203L dr. kraj. 17 – Markuszów – Góry - Gutanów
5 2538L Kaleń – Bronice - Piotrowice
6 2548L Kębło – Stanisławka – Kol. Rzeczyca
7 2535L Klementowice – Buchałowice - Bronice
8 2549L Wąwolnica – Bartłomiejowice – Zawada - Grabówki
9 2550L Iłki – Rąblów – dr. pow. 2549L
10 2551L Kębło- Huta -Zaborze
11 2504L dr. woj. 824 - Bałtów
12 2517L odc. Bobowiska - Markuszów
13 1518L odc. dr. Składów – Gródek - Łukawka

UWAGA:
1. Kolejność remontowanych odcinków dróg będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
2. Zamawiający będzie żądał codziennych raportów z wykonanych prac za dzień poprzedni.
3. Projekt będący przedmiotem zamówienia dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych.
4. Zamawiający nie przewiduje zamykania odcinków dróg dla ruchu podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter kosztorysowy. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.
6. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do sprawdzenia w/w dokumentacji.
7. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
8. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego z zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
12. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, ze odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
13. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postepowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
14. Gwarancja: długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 12 miesięcy od daty końcowego odbioru robót budowlanych.
15. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami w zakresie elektromobilności zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2021 poz. 110 z późn. zm.), o których mowa w załączniku Nr 12 SWZ (wzór umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena (C) 60 pkt, termin płatności faktury (F) 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: płatność faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zdolności techniczne: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontów cząstkowych dróg, przy czym jej wartość nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto i udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

b) Zdolności zawodowe: min. jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i będzie posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
• Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat prze terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
• Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Wypełniony kosztorys ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ;
4) Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;
5) Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ;
7) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
8) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale XViI. 4 pkt 7) lit c) i pkt 8) SWZ składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem XI pkt. 2 a) i b).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu;
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt. a) i b) (warunki udziału w postepowaniu) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru załącznika nr 5 SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale XII SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale XII pkt 20 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje-ą spełnianie warunku;
4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współprace tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w załączniku nr 1 SWZ pkt 10, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony w następujących przypadkach:
1) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe i inne) lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od przeciętnych w danym okresie czasu, występujących na przestrzeni ostatnich 5 lat albo odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia oraz uniemożliwiają zapewnienie jego odpowiedniej jakości, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
2) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej co do dat uwidocznionych w umowie - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
3) z powodu wystąpienia robót zamiennych skutkujących uprawnieniem stron - oprócz zmiany terminu zamówienia - również do zmiany wysokości wynagrodzenia i zakresu przedmiotu umowy;
4) z powodu wystąpienia robót dodatkowych skutkujących uprawnieniem stron - oprócz zmiany terminu zamówienia - również do zmiany wysokości wynagrodzenia i zakresu przedmiotu umowy;
5) z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy - skutkujących uprawnieniem stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia; wyłącznie do wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych na wykonanie przedmiotu zamówienia;
6) z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy;
7) z powodu konieczności zmiany technologii robót w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej - skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
8) z powodu zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej - uprawniające Strony do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia;
9) z powodu wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem - uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy;
10) z powodu wystąpienia w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umowy korzystnych dla Zamawiającego. W powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone;
11)z powodu wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty, infrastrukturą towarzyszącą lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń
- skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania zamówienia
i wynagrodzenia;
12)z powodu wystąpienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania zamówienia i wynagrodzenia;
13) na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:
• wskazanie innych podwykonawców;
• rezygnację z podwykonawców;
• wskazanie innego zakresu podwykonawstwa
• wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
a także w innych przypadkach wymienionych w ustawie Pzp.
szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 12 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzd-pulawy.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.