eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Sporządzenie projektów zamiennych do zmiany decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sporządzenie projektów zamiennych do zmiany decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343229222

1.5.8.) Numer faksu: 343785468

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie projektów zamiennych do zmiany decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f542cd77-c878-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdczestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z elektronicznej platformy usług Zamawiającego pod
adresem:
https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z
siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229222, fax. 34/3785468
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: ido@czestochowa.powiat.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
- art. 6. ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze,
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym.
4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na
podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych z póżn. zmianami) dalej „ustawa Pzp” oraz po udzieleniu zamówienia, w celu
realizacji umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami).
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Państwa dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków ich przetwarzania wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Posiadają Państwa następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa 00-193).
10. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.262.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1
„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna – DW483 – Mykanów – DK-1 (węzeł A-1) – Rudniki – DK-91 – Wancerzów – DW786”, zatwierdzonej decyzją Starosty Częstochowskiego nr 7/2016/ZRID z dnia 12 grudnia 2016 r.:
a) obręb Wancerzów, gm. Mstów:
- działka 414/33 (powstała z działki 414/15, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 414/15)
- działki 1000/1 i 1000/2 (powstałe z podziału działki 1000, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 1000)
b) obręb Cegielnia, gmina Mstów:
- działka 116/4 (powstała z działki 116/1, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 116)
- działka 612/5 (powstała z działki 612/1, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 612/1)
c) obręb Konin II, gmina Rędziny:
- działki nr 4/10 i 4/11 (powstałe z działki nr 4/1, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 4/1)
- działka 63/4 (powstała z podziału działki 63/1, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 63)
- działka 27/13 (powstała z podziału działki 27/4, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 27/4)
- działka 27/15 (powstała z podziału działki 27/5, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 27/5).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
1) kryterium oceny ofert jest:
- cena ryczałtowa brutto – 90 %,
- termin zakończenia (ilość miesięcy po podpisaniu umowy – 5 %,
- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 5 %.
2) sposób oceny
Kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” będzie oceniane następująco: ilość wykonanych przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia w specjalności drogowej dokumentacji projektowych lub projektów budowlanych w zakresie rozwiązań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg na kwotę brutto 100.000,00zł.
Maksymalną ilość punktów (5) otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia zrealizowały co najmniej 5 takich opracowań. Za 4 - 4 pkt; za 3 - 3 pkt; za 2 - 2 pkt; za 1 opracowanie 1 pkt. Wykaz tych opracowań należy przedstawić w Formularzu Oferta.

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb x 90% + Tmin/Tb x 5%) * 100 + ilość punktów za kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” x 5% = całkowita ilość punktów oferty badanej

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
Tmin – najkrótszy termin zakończenia spośród ofert nieodrzuconych (podany w miesiącach);
Tb – termin zakończenia podany w ofercie rozpatrywanej;
100 – stały wskaźnik.

Maksymalny termin zakończenia zamówienia wynosi 8 miesięcy.
Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia dłuższy niż 8 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp jako niezgodna z treścią SWZ.
Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

„Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp z 11.09.2019r: zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji (Warunki techniczne, wytyczne TOP Tabela Opracowań Projektowych). Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania zadania. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny, jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia (ilość miesięcy po podpisaniu umowy)

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 2
„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna – Zdrowa – Kłomnice – DK(91)” zatwierdzonej decyzją Starosty Częstochowskiego nr 4/2016/ZRID z dnia 4 października 2016r.:
a) obręb Zdrowa, gmina Kłomnice
- działka 162/1 (powstała z działki nr 162, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 162)
- działka nr 382/1 (powstała z działki nr 382, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 382).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
1) kryterium oceny ofert jest:
- cena ryczałtowa brutto – 90 %,
- termin zakończenia (ilość miesięcy po podpisaniu umowy – 5 %,
- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 5 %.
2) sposób oceny
Kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” będzie oceniane następująco: ilość wykonanych przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia w specjalności drogowej dokumentacji projektowych lub projektów budowlanych w zakresie rozwiązań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg na kwotę brutto 100.000,00zł.
Maksymalną ilość punktów (5) otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia zrealizowały co najmniej 5 takich opracowań. Za 4 - 4 pkt; za 3 - 3 pkt; za 2 - 2 pkt; za 1 opracowanie 1 pkt. Wykaz tych opracowań należy przedstawić w Formularzu Oferta.

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb x 90% + Tmin/Tb x 5%) * 100 + ilość punktów za kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” x 5% = całkowita ilość punktów oferty badanej

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
Tmin – najkrótszy termin zakończenia spośród ofert nieodrzuconych (podany w miesiącach);
Tb – termin zakończenia podany w ofercie rozpatrywanej;
100 – stały wskaźnik.

Maksymalny termin zakończenia zamówienia wynosi 8 miesięcy.
Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia dłuższy niż 8 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp jako niezgodna z treścią SWZ.
Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

„Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp z 11.09.2019r: zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji (Warunki techniczne, wytyczne TOP Tabela Opracowań Projektowych). Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania zadania. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny, jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia (ilość miesięcy po podpisaniu umowy

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 3
„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1 – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908”, zatwierdzonej decyzją Starosty Częstochowskiego nr 5/2016/ZRID z dnia 19 października 2016 r.:
a) obręb Poczesna, gmina Poczesna
- działka 327/6 (powstała z działki nr 327/3, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 327/2)
- działka 340/11 (powstała z działki 340/6, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 340/3)
- działka 324/7 (powstała z działki 324/4, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 324/3)
- działka 324/9 (powstała z działki 324/1, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 324/1)
- działka 326/5 (powstała z działki 326/2, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 326/1).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
1) kryterium oceny ofert jest:
- cena ryczałtowa brutto – 90 %,
- termin zakończenia (ilość miesięcy po podpisaniu umowy – 5 %,
- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 5 %.
2) sposób oceny
Kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” będzie oceniane następująco: ilość wykonanych przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia w specjalności drogowej dokumentacji projektowych lub projektów budowlanych w zakresie rozwiązań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg na kwotę brutto 100.000,00zł.
Maksymalną ilość punktów (5) otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia zrealizowały co najmniej 5 takich opracowań. Za 4 - 4 pkt; za 3 - 3 pkt; za 2 - 2 pkt; za 1 opracowanie 1 pkt. Wykaz tych opracowań należy przedstawić w Formularzu Oferta.

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb x 90% + Tmin/Tb x 5%) * 100 + ilość punktów za kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” x 5% = całkowita ilość punktów oferty badanej

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
Tmin – najkrótszy termin zakończenia spośród ofert nieodrzuconych (podany w miesiącach);
Tb – termin zakończenia podany w ofercie rozpatrywanej;
100 – stały wskaźnik.

Maksymalny termin zakończenia zamówienia wynosi 8 miesięcy.
Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia dłuższy niż 8 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp jako niezgodna z treścią SWZ.
Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

„Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp z 11.09.2019r: zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji (Warunki techniczne, wytyczne TOP Tabela Opracowań Projektowych). Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania zadania. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny, jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia (ilość miesięcy po podpisaniu umowy

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 4
„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Mykanów – DK1 (A1) – Borowno – Kruszyna – Widzów – DK91”, zatwierdzonej decyzją Starosty Częstochowskiego nr 6/2016/ZRID z dnia 26 października 2016 r.:
a) obręb Baby, gmina Kruszyna
- działka 145/4 (powstała z działki 145/2, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 145)
- działka 146/4 (powstała z działki 146/2, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 146)
b) obręb Kruszyna, gmina Kruszyna
- działka 1317/1 (powstała z podziału działki 1317, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 1317).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
1) kryterium oceny ofert jest:
- cena ryczałtowa brutto – 90 %,
- termin zakończenia (ilość miesięcy po podpisaniu umowy – 5 %,
- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 5 %.
2) sposób oceny
Kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” będzie oceniane następująco: ilość wykonanych przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia w specjalności drogowej dokumentacji projektowych lub projektów budowlanych w zakresie rozwiązań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg na kwotę brutto 100.000,00zł.
Maksymalną ilość punktów (5) otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia zrealizowały co najmniej 5 takich opracowań. Za 4 - 4 pkt; za 3 - 3 pkt; za 2 - 2 pkt; za 1 opracowanie 1 pkt. Wykaz tych opracowań należy przedstawić w Formularzu Oferta.

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb x 90% + Tmin/Tb x 5%) * 100 + ilość punktów za kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” x 5% = całkowita ilość punktów oferty badanej

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
Tmin – najkrótszy termin zakończenia spośród ofert nieodrzuconych (podany w miesiącach);
Tb – termin zakończenia podany w ofercie rozpatrywanej;
100 – stały wskaźnik.

Maksymalny termin zakończenia zamówienia wynosi 8 miesięcy.
Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia dłuższy niż 8 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp jako niezgodna z treścią SWZ.
Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

„Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp z 11.09.2019r: zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji (Warunki techniczne, wytyczne TOP Tabela Opracowań Projektowych). Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania zadania. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny, jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia (ilość miesięcy po podpisaniu umowy

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 5
„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1 – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908”, zatwierdzonej decyzją Starosty Częstochowskiego nr 3/2016/ZRID z dnia 15 września 2016 r.:
a) obręb Wrzosowa, gmina Poczesna
- działka 434/8 (powstała z działki 434/5, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 434/1)
- działka nr 569/17 (powstała z działki 569/15, w projekcie budowlanym oznaczona numerem 569/1).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
1) kryterium oceny ofert jest:
- cena ryczałtowa brutto – 90 %,
- termin zakończenia (ilość miesięcy po podpisaniu umowy – 5 %,
- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 5 %.
2) sposób oceny
Kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” będzie oceniane następująco: ilość wykonanych przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia w specjalności drogowej dokumentacji projektowych lub projektów budowlanych w zakresie rozwiązań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg na kwotę brutto 100.000,00zł.
Maksymalną ilość punktów (5) otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia zrealizowały co najmniej 5 takich opracowań. Za 4 - 4 pkt; za 3 - 3 pkt; za 2 - 2 pkt; za 1 opracowanie 1 pkt. Wykaz tych opracowań należy przedstawić w Formularzu Oferta.

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb x 90% + Tmin/Tb x 5%) * 100 + ilość punktów za kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” x 5% = całkowita ilość punktów oferty badanej

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
Tmin – najkrótszy termin zakończenia spośród ofert nieodrzuconych (podany w miesiącach);
Tb – termin zakończenia podany w ofercie rozpatrywanej;
100 – stały wskaźnik.

Maksymalny termin zakończenia zamówienia wynosi 8 miesięcy.
Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia dłuższy niż 8 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp jako niezgodna z treścią SWZ.
Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

„Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp z 11.09.2019r: zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji (Warunki techniczne, wytyczne TOP Tabela Opracowań Projektowych). Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania zadania. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny, jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia (ilość miesięcy po podpisaniu umowy

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dokumentacji projektowej lub projektu budowlanego w zakresie rozwiązań dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – Dz. U. z 2022r., poz. 1518, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (zał. Nr 5 do SWZ).
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 117 ust. 3 Pzp w sytuacji, gdy powyższy warunek będzie spełniony przez jednego ze wspólników konsorcjum to ten wspólnik musi wykonać części usług o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł brutto.
Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji, gdy powyższy warunek będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum, a przez „ podmiot udostępniający zasoby wykonawcy (tzw. „podmiot trzeci”), to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części usług o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł brutto.
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w następujących specjalności drogowej bez ograniczeń;
Osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności drogowej musi się wykazać wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej lub projektu budowlanego dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg.
Uwaga: Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.: 2351) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2020, poz. 220).
Zamawiający nie dopuszcza połączenia wyżej wskazanych funkcji przez jedną osobę nawet w sytuacji gdy spełnia powyższe warunki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty
wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał złożenia niżej wymienionych podmiotowych
środków dowodowych: Wykazu wykonanych dokumentacji projektowych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 18.1 SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy tylko dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.
Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 19.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wszystkie ww. podmiotowe środki dowodowe (wymienione w punkcie 19 SWZ) wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
Wykazy dokumentacji projektowych i wykazy osób będą musiały być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawcę lub wspólnika
konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych
warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 10.1.4) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykazy dokumentacji projektowych i wykazy osób będą musiały być sporządzone i podpisane
przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawcę lub
wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia
powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa
w punkcie 10.1.4) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej
niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam
podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym
Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie opisanym w § 16 projektu umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.